Choroby psychiczne

Czytaj Dalej

Czym są choroby psychiczne?

Lekarze od dawna próbują zdefiniować pojęcia „choroby psychicznej" i „zdrowia psychicznego" oraz wytyczyć dzielącą je granicę. Jednak to nastawienie powoli się zmienia i współczesne społeczeństwo zaczyna czuć się odpowiedzialne za właściwe leczenie ludzi dotkniętych chorobami psychicznymi.

Zażywanie narkotyków a choroby psychiczne

Niektórzy pacjenci z bardziej nasilonymi objawami choroby, zażywając większe dawki benzedryny, obserwowali wyraźne poprawienie nastroju, zniknięcie objawów zmęczenia, czasami pojawiały się u nich omamy wzrokowe i słuchowe. Więcej jest więc osób, które zapadają na choroby psychiczne i są to choroby nieuleczalne.

Jakie kategorie zaburzeń wyróżniają międzynarodowe klasyfikacje chorób psychicznych?

9 Nic określone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym •    F 99 Nie określone zaburzenia psychiczne Klasyfikację DSM-IV otwiera dział zaburzeń wieku rozwojowego o nazwie: Zaburzenia zazwyczaj po raz pierwszy diagnozowane u' okresie wczesnego dzieciństwu, dzieciństwa lub w okresie młodzieńczym.

Jak dzielimy choroby psychiczne?

Choroby psychiczne, które nie mają tak jednoznacznej przyczyny fizycznej, nazywamy chorobami czynnościowymi - do najpowszechniej­szych należą różnego typu neurozy, łącznie z lę­kami, fobiami i obsesyjnym zachowaniem, jak nieustanne mycie rąk.

Procesowe znaczenie choroby psychicznej

Nie popełnia przestępstwa kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia, lub pokierować swoim postępowaniem.

Jak dzieli się choroby psychiczne?

Ogólnie choroby psychiczne dzieli się na zaburzenia neurotyczne, zaburzenia psychotyczne i zaburzenia osobowości.

Jakie jest zastosowanie psychoanalizy w leczeniu chorób psychicznych?

Jednym z najsłynniejszych powiedzeń Freuda było „objawy mają swoje znaczenie". Zamiast trakto­wać chorobę psychiczną tak jak szereg innych cho­rób, można spojrzeć na nią jak na próbę pokonania nieświadomych sił. Mogą one mieć formę prze­możnych uczuć agresji lub lęku. Ludzie zaczynają...

Jakie jest miejsce dysleksji rozwojowej w międzynarodowych klasyfikacjach chorób psychicznych?

Obecnie obowiązują dwie - cytowane już wielokrotnie w niniejszym podręczniku międzynarodowe klasyfikacje: ICD 10 oraz DSM-1V. W obydwu generalną tendencją jest stosowanie nazw opisowych do określania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Współpraca autorów przygotowujących nowe wydania obu...

Choroba jako sytuacja trudna - typy reakcji oraz ich wpływ na stan psychiczny człowieka

Formański podaje rozróżnienie rezygnacji na wczesną, która powstaje w momencie utworzenia pierwszego pesymistycznego obrazu choroby, oraz późniejszą, której podłożem jest stopniowe zanikanie nadziei w trakcie toczącego się procesu chorobowego.

Reakcja psychiczna na inwalidztwo z powodu chorób układu krążenia

Najwięcej informacji zebrano o re­akcji psychicznej w chorobie wieńco­wej, a zwłaszcza po zawale serca, oraz o reakcjach psychicznych u dzieci z wadami serca.

Rehabilitacja psychiczna w chorobach układu krążenia

rehabilitacja psychiczna w chorobach układu krążenia; jest integralną czę­ścią rehabilitacji.

Choroby związane z hormonami

Choroby wywołane złą wydolnością nadnerczy:ADDISONA CHOROBA (cisawica) jest przewlekłą chorobą wywołaną niedoczynnością kory nadnerczy.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Ocalić siebie - koncepcja psychicznego i fizycznego ratunku w warunkach zagłady.

Nieludzkie warunki obozowe sprzyjały zanikowi człowieczeństwa, jednak niekiedy człowiek jest mocny nie tylko fizycznie ale i psychicznie, duchowo.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny system wartości i hierarchia ważności: służba boża i służba rycerska. Od połowy wieku XV...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny system wartości i hierarchia ważności: służba boża i służba rycerska. Od połowy wieku XV...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - UJEDNOLICENIE PRAW, SEJM

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej - Ksiega II O prawach za to samo..., bez praw nie może być prawdiwej wolności

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki - spory, zrywanie sejmów

Wacław Potocki Nierządem Polska stoi - utwór wymierzony przeciwko bałaganowi prawnemu, mnogość i...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - LIBERUM VETO

Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski zniesienie liberum veto

Hugo Kołątaj Anonima listów kilka zniesienie liberum veto

Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła Patrioci: "Dom zawsze powinien ustępować krajowi",zniesienie liberum veto

Powrót posła Konserwat ( Starosta Gadulski ): liberum veto -...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - WZMOCNIENIE WŁADZY

Piotr Skarga Kazania sejmowe Ojczyzna jako matka i topos okrętu, osłabienie władzy

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - DUCHOWIEŃSTWO

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej - Księga IV O Kościele - odzielenie państwa od wpływów Kościoła

Mikołaj Rej Krótka rozprawa między 3 osobami, Panem, Wójtem a plebanem - chciwość, zaniedbywanie obowiązków duszpasterskich, bogaty tryb życia.

Wacław Potocki Czuj! Stary pies...