Choroba

Czytaj Dalej

BASEDOWA CHOROBA (choroba Gravesa-Basedowa, hyperthyteosis, thyteotoxicosis)

Terapia polega na podawaniu leków obniżających nadprodukcję hormonów tarczycy (tionamidy - Metizol, Metylothiouracyl) bądź dawki jodu promieniotwórczego (radioaktywnego izotopu jodu), Nie wyklucza się usunięcia chirurgicznego wola, zwłaszcza w zaawansowanym stadium choroby.

Choroby wieku starczego

Powoduje także zanik mięśni i zrzeszotnienie kości, niekorzystnie wpływa na przemiany ustrojowe i sprzyja chorobie zakrzepowo-zatorowej, nadciśnieniu, miażdżycy, otyłości, chorobie zwyrodnieniowej, chorobom przewodu pokarmowego.

Style radzenia sobie z chorobą

Wymienione powyżej okoliczności wpływają na procesy poznawcze i utrwalają się jako tak zwany obraz własnej choroby, koncepcja choroby czy teoria choroby.

Choroba niedokrwienna serca.

Choroba wieńcowa Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca) jest zespołem chorobowym charakteryzującym się stałym lub napadowym niedokrwieniem serca spowodowanym znaczącym zwężeniem (niekiedy - zamknięciem) światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca.

Choroby weneryczne

1 Co to są choroby weneryczne Choroby przenoszone drogą płciową, dawniej zwane chorobami wenerycznymi, ogólna nazwa chorób, które są przenoszone z partnera na partnera w czasie stosunku seksualnego.

Zdrowie i choroba.

Przez pojęcie choroba rozumie się reakcję organizmu na działanie czynnika zewnętrznego, który przekracza zdolności obronne organizmu; w efekcie powstają zaburzenia we współdziałaniu narządów ustroju; choroba ma swoją etiologię (czynnik wywołujący), patogenezę (mechanizmy jej powstania); początek choroby może być nagły lub powolny, przebieg gwałtowny (w chorobach ostrych) lub długotrwały i wyniszczający (choroby ...

Choroba Alzheimera - Informacje ogólne

Natomiast mikrobiolog Alan Hudson z Wayne State University oświadczył, że badania nad bakteryjnym podłożem tej choroby podjeto gdy powstały podejrzenia, że występują pewne wspólne przyczyny tej choroby oraz arteriosklerozy.

Wpływ choroby przewlekłej i kalectwa na psychikę chłowieka

sposobu powstania choroby, nasilenia objawów chorobowych, świadomości pacjenta, co do przebiegu choroby i jej prognozy, - od sytuacji życiowej pacjenta, inaczej na chorobę reaguje dziecko, inaczej człowiek dorosły, ale mający zapewnioną opiekę, a inaczej samotny pozostawiony sam sobie.

Choroba jako sytuacja trudna - typy reakcji oraz ich wpływ na stan psychiczny człowieka

Formański podaje rozróżnienie rezygnacji na wczesną, która powstaje w momencie utworzenia pierwszego pesymistycznego obrazu choroby, oraz późniejszą, której podłożem jest stopniowe zanikanie nadziei w trakcie toczącego się procesu chorobowego.

Dieta dla osób z chorobą Parkinsona

** Rehabilitację i fizykoterapią; Regularny udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej wyraźnie zmniejsza parkinsonizm w początkowym okresie choroby, korzystnie wpływa na stan psychiczny, ogranicza bóle towarzyszące chorobie, poprawia równowagę i chód, utrzymuje prawidłową sylwetkę ciała oraz opóźnia wystąpienie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, na które osoby z chorobą Parkinsona są szczególnie narażone.

Choroby wieku starczego

CHOROBA NIEDOKRWIENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO Częstość choroby niedokrwiennej wzrasta z wiekiem. Niedoszacowany pozostaje negatywny wpływ choroby na życie rodziny lub pracowników opieki którzy poświęcają całe lata pracy opiece nad pacjentami z pogłębiającą się demencją.

CHOROBA WRZODOWA

Mimo że istnieje dziś wielu zwolenników poglądu, że wrzód żołądka i wrzód dwunastnicy są dwiema odrębnymi chorobami, jest to tylko pogląd, natomiast nie ma dowodu, że te rzekomo różne choroby mają różną etiologię.

Choroby związane z hormonami

Choroby wywołane złą wydolnością nadnerczy:ADDISONA CHOROBA (cisawica) jest przewlekłą chorobą wywołaną niedoczynnością kory nadnerczy.

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Emocjonalne reakcje na chorobę i dalsze jej konsekwencje

Chorobie możemy też nadać różne znaczenia, a od tego będzie zależał sposób radzenia sobie ze stresem choroby: • choroba jako przeszkoda, choroba jako wyzwanie, choroba jako wróg - wyzwala złość, aktywną postawę przezwyciężania trudności i walki; nastawienie to może sprzyjać radzeniu sobie z chorobą i pomagać w le­czeniu, jest korzystne w chorobach nowotworowych, gdyż zapobiega depresji i ...

CHOROBY WENERYCZNE

Oprócz chorób przenoszonych typowo drogą płciową, zwanych od niedawna chorobami wenerycznymi, drogą tą można przenosić również inne choroby zakaźne i pasożytnicze.

Choroba zawodowa

Rozpoznanie choroby zawodowej powinno być oparte na określonych kryteriach: wykryte objawy powinny odpowiadać klinicznemu obrazowi choroby zawodowej, ryzyko wystąpienia choroby zawodowej musi być dostatecznie wysokie, które kształtowane jest przez natężenia i stężęnia czynników szkodliwych oraz długość narażenia, znajomość czasu utajenia (latencji) w przypadku niektórych chorób jest niezbędna przy ustaleniu rozpoznaia, po wykryciu choroby ...

Choroby odzwierzęce- zoonozy

Różne serotypy Leptospirozy powodować mogą u zwierząt takie choroby jak: ostre lub podostre uszkodzenie nerek (dawniej nazywane jako tyfus psów lub choroba stuttgardzka), uszkodzenia wątroby, powodować mogą ronienie oraz niepłodność samic.

Funkcje i możliwości pedagoga a choroba przewlekła

Sam człowiek w sytuacji choroby może prezentować trzy kategorie zachowań: — zachowanie pozazdrowotne, które charakteryzuje się negacją zdrowia jako wartości (zaprzeczanie chorobie), — zachowanie antyzdrowotne, tzn.

Choroba Alzheimera

Lekarz przeprowadzając wywiad, badania ogólne, testy na inteligencję oraz stosując metody radiologiczne może i badania mózgu typu EEG (rejestrujące aktywność biolelektryczną mózgu) oraz tomografię komputerową może wykluczyć istnienie innych chorób, które mogą dawać objawy podobne do choroby Alzheimera.

Wpływ chorób genetycznych na życie człowieka

Choroby genetyczne są chorobami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. W ostatnich latach udokumentowano na podstawie obserwacji klinicznych, że RZS należy leczyć specyficznymi lekami juz w początkowym stadium choroby, ponieważ leczenie objawowe nie powstrzymuje rozwoju choroby.