Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.

Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.

 

Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno – politycznych i kulturalnych.

Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych...

Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.

Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno – politycznych i kulturalnych.

Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych przeżyciach i nastrojach oraz problemach moralnych. Inni, choć...

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

 

Po upadku powstania styczniowego nastąpiło szereg represji państw zaborczych skierowanych przeciwko Polakom. Jednym z nielicznych, pozytywnych skutków, ostatniego przed wojną, zrywu wyzwoleńczego było dokończenie reformy uwłaszczeniowej w...

O leniwych poddanych - Satyra na leniwych chłopów

Wprowadzenie krótkiego tekstu z połowy wieku XV, nazwanego Satyrą na leniwych chłopów, do programu lektur obowiązkowych podyktowane zostało dwoma względami. Po pierwsze jest to jeden z bardzo wczesnych utworów świeckich, powstałych poza oddziaływaniem Kościoła, a więc bez „urzędowego polecenia”...

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na własność, przeprowadzone w XIX w. Do czasu nadania gospodarstw rolnych chłopi-dzierżawcy uprawiali ziemię w zamian za pańszczyznę bądź ekwiwalent pieniężny na rzecz właściciela.

Proces uwłaszczenia...

Uwłaszczenie chłopów w XIX w.

PRUSY

1807 - Zniesienie poddaństwa chłopow

1811 - Edykt regulacyjny (umożliwiał chłopom korzystanie z dobr prywatnych, nabycie własności i pozbycie się pańszcyzny)

1819 - Zakaz rugowania chłopow wydany przez rząd

1821 - Zarządzenie o wykupie powinności (przeliczenie na gotowkę dotychczasowych...

CHŁOP

Chłopi grający w karty obraz Adriaena Brouwera, Monachium, St. Pinakoteka. Chłop i poeta, nm. Dichter und Bauer, pop. uwertura do zapomnianego wodewilu (1846) Franza von Suppe. Chłopi w karczmie obraz Adriaena van Ostade, Gal. Drezdeńska.

Chłopska rodzina obraz Louisa Le Nain, Paryż, Luwr. Chłopski Bruegel...

Konflikty ludzkie w "Chłopach" Wł. St. Reymonta

Społeczność wiejska, ukazana w "Chłopach" Reymonta, nie jest środowiskiem jednolitym. Obecni są w powieści ludzie dworu, ksiądz, organista, sołtys, młynarz, kowal, Żyd - karczmarz, bogaci i biedni gospodarze, ich parobcy, komornicy żyjący na skraju nędzy i wreszcie żebracy wędrujący po świecie...

„WESELE” - STOSUNEK PRZEDSTAWICIELI INTELIGENCJI DO CHŁOPÓW

Zwracanie uwagi na piękno zewnętrzne. Pan Młody odnalazł tu żywą urodę, odnajduje tu życie, spontaniczność, chodzi mu głównie o wygląd. Stylizuje się zewnętrznie (chodzi boso, z gołą głową). Zwraca uwagę na ubiór panny młodej. Zafascynowany swym strojem, który i tak zrzuci. Fascynacja...

Człowiek i przyroda w "Chłopach"

Powieść ukazuje życie wiejskiej społeczności w ciągu czterech pór roku. Wieś Lipce i jej mieszkańcy zostali umieszczeni w wymiar mitu, poza czas historyczny i konkretne miejsce. Władysław Reymont ukazał hierarchię społeczności, stosunki między chłopami a dziedzicem - spór o serwituty, realistyczne...

Powstanie Styczniowe - Uwłaszczenie chłopów

Rząd carski podjął działania mające na celu odciągnięcie chłopów od powstania. W marcu 1864 ogłosił uwłaszczenie chłopów w Królestwie. Była to wierna kopia manifestu RZ. N. Nadawała ziemię chłopom na własność i bez odszkodowań na rzecz właścicieli. Oficjalne odszkodowania przejął na siebie...

SATYRA NA LENIWYCH CHŁOPÓW

SATYRA NA LENIWYCH CHŁOPÓW (inc. „Chytrze bydlą z pany kmiecie"), jedyny zachowany w całości średniow. utwór satyryczny w języku polskim. Powstał w 2 poł. XV w.; z rkpsu Bibl. Kapituły Krak. ogł. przez J. Szujskiego w Rozprawach Wydz. Filol. AU t. 1 (1874). Tytuł przyjął się na podstawie pierwszych...

CHŁOPÓW ANGIELSKICH POWSTANIE 1381

Zaraza i trudności go­spodarcze w czasie STULETNIEJ WOJNY bardzo ciężko dotknęły chłopów angiel­skich. Próby ograniczania zarobków roz­gniewały najemnych robotników. Chłopi domagali się zamiamy pańszczyzny i in­nych świadczeń na czynsz. Wzburzenie wywołał podatek pogłówny nałożony przez Jana z...

Rola pracy, obyczajów, religii i przyrody w życiu bohaterów „Chłopów” Reymonta.

 

Powieść W. S. Reymonta utrzymana jest w konwencji epopei, gdyż na tle dokonujących się zmian ekonomicznych i obyczajowych, obszernie i szczegółowo ukazuje obraz życia mieszkańców wsi na przestrzeni jednego roku (od jesieni do lata). Tak skonstruowana kompozycja powieści ma szczególne znaczenie. Życie...

„Satyra na leniwych chłopów”

 

- napisana przez szlachcica pod koniec XV w. (ok. 1483 r.)

- stronniczy opis nierzetelnej pracy chłopów

- zaczynają pracować dopiero koło południa

- pracują źle, a gdy się na nich nie patrzy, jeszcze gorzej

- nie dbają ani o narzędzia, ani o bydło

- robią to wszystko z...

KELLER SZCZEPAN, pseud. Chłop z Mirachowskiej Ziemi, Ks. Szczepan

KELLER SZCZEPAN, pseud. Chłop z Mirachowskiej Ziemi, Ks. Szczepan, ur. 10 VII 1827 w Chmielnie pod Kartuzami, zm. 20 X 1872 w Pogódkach pod Kościerzyną, pomorski pisarz i folklorysta; ksiądz. Publikował okolicznościowe wiersze rei. i moralizatorskie artykuły dla czytelnika lud.; w chełmińskiej „Szkółce...

MARZEC ADAM pseud. Chłop z Szczepanowa

MARZEC ADAM pseud. Chłop z Szczepanowa, ur. 5 IV 1862 we wsi Szczepanów, zm. 11 III 1943 w Jadownikach pod Brzeskiem, lud. poeta. Ukończył szkołę lud., dalszą wiedzę zdobywał samokształceniem. Gospodarował na roli; pełnił m. in. funkcje pisarza gminnego, wójta i lustratora rolniczego w Brzesku...

PROBOSZ JERZY, pseud. Chłop spod Gańczorki, Góral

PROBOSZ JERZY, pseud. Chłop spod Gańczorki, Góral, ur. 2 IV 1901 w Istebnej (Śląsk Ciesz.), zm. 29 V 1942 w obozie koncentracyjnym w Dachau, śl. pisarz ludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył kilka klas szkoły lud., wiedzę ogólną pogłębiał drogą samokształcenia. Działacz Związku...

Położenie chłopów poddanych (XI - XIV wiek)

 

Zależność chłopa od pana:

prawo własności pana do osoby chłopa

prawo własności pana do ziemi chłopa

pan feudalny, obdarzony immunitetem, posiadał wobec chłopa uprawnienia władzy publicznej:

sądowniczą

policyjną

wojskową.

Powinności chłopów sprowadzały...

Charakterystyka porównawcza Hanki i Jagny z "Chłopów" Reymonta

Bohaterem powieści Reymonta "Chłopi" jest cała zbiorowość, wszyscy mieszkańcy wsi Lipce. Trudno znaleźć głównego bohatera, gdyż i Boryna, i Antek, i Jagna, i Hanka, a nawet inne postacie, są wysuwane na plan pierwszy. Jednak ci czterej bohaterowie odgrywają najważniejszą rolę w utworze.

Jagna...