Pracownie krzemieniarskie - Charakterystyka ogólna, ważniejsze centra pracowniane na terenie Europy Środkowej

Obok stanowisk „podomowych’'. zawierających inwentarze lub fragmenty inwentarzy wchodzących w skład pojedynczych obiektów mieszkalnych, łub całych osad, od dawna już odkrywano stanowiska o inwentarzach odbiegających zestawem charakterystycznych form od inwentarzy typowych dla stanowisk typu mieszkalnego...

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW SYNTETYCZNEGO MODELU KOMUNIKOWANIA INTERPERSONALNEGO

1. Kodowanie – dekodowanie

2. Kompetencja komunikacyjna

3. Przekazy

4. Kanał

5. Szum informacyjny

Rodzaje szumów informacyjnych:

I Szum fizyczny (zewnętrzny lub mechaniczny):

- hałas, dym papierosowy

- nieodpowiednia temperatura, miejsce, pora dnia

- problemy techniczne

- zbyt duża ilość...

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Charakterystyka wzrostu mikroorganizmów na pożywkach

Obserwacja wzrostu drobnoustrojów na pożywkach należy do ważnych informacji diagnostycznych przy identyfikacji drobnoustrojów. W zależności od rodzaju podłoża w diagnostyce uwzględnia się różne cechy.

Cechy diagnostyczne wzrostu mikroorganizmów na różnych podłożach:

Bulion płynny

Występowanie...

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost i charakterystyka drobnoustrojów w pożywkach płynnych

Charakter wzrostu na podłożu płynnym pozwala na określenia zapotrzebowania bakterii na tlen.

Bezwzględne tlenowce rosną na powierzchni pożywki w postaci pierścienia, błonki lub kożucha utworzonych z komórek. W zależności od gatunku bakterii kożuch może być biały, zabarwiony, suchy...

Charakterystyka kliniczna zespołu MEN 1

W zespole MEN 1 najczęściej na plan pierwszy wybijają się zaburzenia funkcji gruczołów przytarczycznych przebiegające z nadmiernym wytwarzaniem parathormonu, wtórną hiperkalcemią oraz następowymi zmianami kostnymi i nerkowymi (patrz rozdz. 3). Stwierdzono, że około 5% przypadków pierwotnej nadczynności...

Metody otrzymywania szczepów o pożądanej charakterystyce

Techniki izolacyjne polegają na takim prowadzeniu namnażania szczepów mikroorganizmów, które faworyzowałyby drobnoustroje o pożądanych własnościach. Nie We wszystkich przypadkach można osiągnąć warunki jednoznacznie faworyzujące wzrost określonych mikroorganizmów. W talach przypadkach podstawową...

Charakterystyka procesu wzrostu

(.Głównymi mikroorganizmami używanymi do utylizacji węglowodanów są drożdże piekamiane (Saccharomyces cerevisiae) bądź pastewne (Candida jutilis). Mogą one rosnąć w warunkach tlenowych lub beztlenowych, jednak wydajność biomasy w procesie tlenowym jest znacznie większa. W_warunkach tlenowych drożdże...

Charakterystyka ogólna oczyszczania ścieków

Większość ścieków przemysłowych, zwłaszcza z przemysłów rolno-spo-żywczych, może być oczyszczana metodami biologicznymi. Również ścieki z przemysłu chemicznego zawierające zanieczyszczenia organiczne, mogą podlegać utylizacji biologicznej. W wielu starszych technologiach uważano za konieczne...

Ogólna charakterystyka protez stałych

Celem rehabilitacji protetycznej z użyciem protez stałych jest odtworzenie utraconych tkanek oraz warunków umożliwiających sprawne funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Protezy stałe muszą więc odpowiadać określonym wymogom anatomiczno-fizjologicznym, aby spełniać zadania leczniczo-rehabilitacyjne i...

Ogólna charakterystyka mostów protetycznych

Most protetyczny jest protezą ozębnową osadzoną na zębach naturalnych lub filarach implantowanych (tzzw. implantomost), czyli w przeciwieństwie do protezy płytowej - nie opiera się na błonie śluzowej wyrostka zębodołowego, lecz najczęściej, ze względów estetycznych, zbliża się linijnie do błony...

Charakterystyka poszczególnych klas immunoglobuin

Immunoglobulina G (IgG) jest monomerem, w prawidłowym stanie stanowi około 80% wszystkich immunoglobułin surowicy człowieka. Można wyróżnić 4 podklasy IgG, oznaczone symbolami: IgGl, IgG2, IgG3, IgG4. IgG stanowi główną immunoglobulinę w odpowiedzi wtórnej (powstałej po powtórnym wprowadzeniu tego samego...

Charakterystyka badań ąuasi-eksperymentalnych

Istotna różnica między badaniami stricte eksperymentalnymi a badaniami ąuasi-eksperymentalnymi polega na tym, iż w pierwszych poddaje się ścisłej kontroli zarówno przynajmniej jedną zmienną niezależną, jak i jedną zależną, a w drugich jedynie co najmniej jedną zmiennązależnąz całkowitym...

Charakterystyka stanów zapalnych wymienia

Mastitis, jak większość chorób, nie jest stanem jednorodnym i w każdym przypadku mogą charakteryzować go różne przyczyny i skutki występowania. Każdy z nich ujawniać się może też innymi zmianami fizjologicznymi wymienia, a także innym obrazem mikro- i makroskopowym mleka. Ważne j est więc dokładne...

Psychologiczne aspekty ciąży i porodu - charakterystyka stanów emocjonalnych kobiet w ciąży

Dojrzałość do macierzyństwa kształtuje się na różnych etapach życia. Proces ten zaczyna się już u malej dziewczynki, później nastolatki i trwa nadal w okresie dojrzałości. Kształtowanie wyobrażenia o roli matki odbywa się dzięki informacjom przekazywanym przez kobiety (te będące i niebędące...

Charakterystyka pacjenta z chorobą neurologiczną jako chorego przewlekle w środowisku domowym

Osoba cierpiąca na schorzenia neurologiczne ma liczne, różne objawy wynikające z zaburzeń funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego lub nerwów obwodowych. Objawy w sferze fizycznej mogą mieć charakter ograniczony do pewnych partii i funkcji ciała lub mogą mieć charakter uogólniony. Są to m.in.: ból o...

Charakterystyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Przyczyny używania środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży oraz w populacji osób dorosłych upatruje się w dążeniach do poszukiwania przyjemności i nowych wrażeń, chęci oderwania się od rzeczywistości i ucieczki od problemów (domowych, szkolnych, środowiskowych, emocjonalnych), inklinacji do...