Charaktery

Czytaj Dalej

Osobowy charakter, charakter kapitałowy

Osobowy charakter spółki przejawia się tym, że decydujące znaczenie dla je funkcjonowania mają wspólnicy, ich kwalifikacje i wykonywana przez nich praca. Charakter kapitałowy spółki wyraża się tym, iż jej funkcjonowanie opiera się na kapitale wspólników.

Charakter a proces społeczny

Rozpatrując charakter społeczny z punktu widzenia  jego funkcji w procesie społecznym, musimy na wstępie stwierdzić to samo, co mówiliśmy o funkcji charakteru w odniesieniu do jednostki: mianowicie przystosowując się do warun-ków społecznych człowiek rozwija te rysy charakteru, które sprawiają,  że pragnie tak postępować, jak m a postępować.

Rozumienie charakteru i głównych wad moralnych przez Woronieckiego

O charakterze mówili uczeni starożytni jak Arystoteles lub Platon nazywając charakter „arete”. Charakter moralny to wszechstronna cnota, na którą składają się poszczególne sprawności.

"Kształcenie charakteru" -recenzja książki Mariana Pirożyńskiego

Jego głównym dziełem literackim jest „Kształcenie Charakteru”. Tylko wtedy można w pełni kształtować charakter.

ABSOLUTNY CHARAKTER CHRZEŚCIJAŃSTWA

Odcinając się od wszelkiego —> - synkretyzmu czy relatywizmu w rozumieniu chrześcijaństwa, podkreśla jego charakter absolutny, a  ponadto również innym religiom, w których zbawienie jednostek dokonuje się z racji ich przynależności do tej wspól­noty, przyznaje charakter eklezjalno-zbawczy.

Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej

Prawo UE: Struktura UE jest złożona, zróżnicowany jest charakter prawny WE i UE, różnorodne są również mechanizmy prawne współpracy państw członkowskich w ramach WE i UE.

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.

Pieśni Osjana pobudzają wyobraźnie Wertera kształtują jego charakter, pchają w określonym kierunku, który jak wiemy w istocie dokona się.

CHARAKTER PRAWNY BUDŻETU

Charakter norm budżetu też przybrał charakter sporu W doktrynie powszechnie przyjmowano , że normą prawna jest norma generalno – abstrakcyjna a nie normy indywidualne.

DECYZJE WYMIAROWE I ICH CHARAKTER PRAWNY (forma wymiaru zobowiązań)

Jeżeli obowiązek wymiaru spoczywa na podatniku, lecz podatnik tego obowiązku nie wykona wcale lub wykona wadliwie , to ciężar wymiaru zostaje przerzucony z mocy prawa na organ podatkowy (korekta deklaracji decyzją) Istotą decyzji wymiarowych nie jest zatem ich ustalający czy określający charakter, lecz obligatoryjność lub alternatywny (zastępczy) charakter ich wydawania.

CHARAKTER

WiszniewskiegoCharaktery rozumów ludzkich, oparte na żywych wzorachtypów umysłowości lub utrwalonych w lud. jego mistrzowską realizacją są Charaktery Z.

Renesansowy charakter fraszek J. Kochanowskiego (w odpowiedzi należy odwołać się do własnych wiadomości o humanizmie i znajomości fraszek).

Inna fraszka, „Do gór i lasów”, ma charakter autobiograficzny. Renesansowy charakter fraszek J.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Charakter trynitarny

Jeżeli kult maryjny ma mieć charakter chrześcijański, nie może tej centralnej prawdy pominąć. Całe życie Maryi, Jej modlitwa, wiara i miłość mają charakter trynitarny.

Uchwały podejmowane przez organy międzynarodowych organizacji międzynarodowych - Charakter prawny uchwał

odnośnie do uchwał Rady Bezpieczeństwa ONZ są wiążące dla państw członkowskich ale nie oznacza to , by decyzje wszystkich organów organizacji mn były obowiązujące dla rządów , które nie przyjęły tych decyzji Uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ mają charakter zaleceń, które rodzą dla państw obowiązki prawne.

Pojęcie charakteru produktywnego i nieproduktywnego oraz typy charakterów (warunki "nabywania" cech pozytywnych)

Typy charakterów nieproduktywnych: (4 rodzaje orientacji, których aspekt może być negatywny lub pozytywny) Człowiek o orientacji receptywnej – (zorientowany na otrzymywanie, przyjmowanie) - człowiek bez inicjatywy, własnego zdania, pasywny, służalczy, pogardzający sobą, brak samozaufania, pasożytniczy, bez zasad, o myśleniu życzeniowym, naiwny, zaś wg aspektu pozytywnego - jest to człowiek mający zdolność przyjmowania, wrażliwy, oddany,

Zdefiniuj charakter

Według Stefana Szumana: charakter, jako część osobowości, która podlega samoocenie (kryterium subiektywistyczne) lub ocenie innych ludzi (w relacjach społecznych) ma istotne znaczenie dla przystosowania się człowieka do wymagań środowiska.

CHARAKTER

Einführung in die Charakter künde; Potsdam 1927; tenże. Klesz-czycka, Charakter, w: Materiały do nauczania psychologii, Wwa 1964, 243--271 ; J.

CHARAKTER SAKRAMENTALNY

Lisowski, Charakter sakramentalny, Lw 1918; B. Malmberg, Charakter und Kirche, Bjdg 8(1947) 239-253; E. Häring, Charakter, Signum und Signaculum, Schol 30(1955) 481-512, 31 (1956) 41-69,182-212; B.

Renesansowy charakter twórczości Kochanowskiego. Przykłady literackie

Niektóre fraszki miały charakter epigramatów  (krótkich napisów nagrobkowych) mających, krótką i zwięzłą pointę.

Antysemityzm i jego charakter w Polsce. Stanowisko do tego problemu poszczególnych obozów politycznych

U podstaw zmiany koncepcji polityki narodowościowej tkwiło przekonanie, że „gospodarzem w państwie polskim jest naród polski”, rezygnowano z wielonarodowościowego charakteru i zamierzano kształtować jednolity charakter pań.

Spór o to, jaki jest charakter form a priori

Przy drugiej interpretacji wiedza posiadałaby charakter bezwzględny, jednakowy dla wszystkich podmiotów poznających. Jeśli przyjmiemy, że poznanie ma charakter czynny, tzn.