KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Umiędzynarodowione konflikty wewnętrzne

,natomiadst jeśli pomocy udzielono powstańcom to interwencja jest nielegalna i jako taka nie może zmienic dotychczasowego charakteru konfliktu zbrojnego.

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Rodzaje działań politycznych (zakładające świadomy i ukierunkowany charakter aktywności)

Połączenie kryteriów wewnętrznego i zewnętrznego charakteru działań ze stopniem ich formalizacji umożliwia podział działań zbiorowych na: a) Wewnętrzne formalne (stosunki między politykiem a podległym mu aparatem urzędniczym) b) Wewnętrzne nieformalne (rywalizacji frakcji o władzę w ruchu politycznym) c) Zewnętrzne formalne (propozycja zawarcia koalicji wyborczej) d) Zewnętrzne nieformalne (poufna misja przedstawiciela jakiegoś państwa) 4.

Źródła i charakter prawny zasad ogólnych postępowania administracyjnego

Zasada o charakterze naczelnym wywodzoną z przepisów Konstytucji RP jest zasada demokratycznego państwa prawnego, która jest źródłem dwóch zasad: 1).

Płaszczyzny i charakter działania administracji

Inicjatorski charakter działania ad.

Omów najważniejsze wady w żywieniu o charakterze jakościowym i ilościowym

Do najważniejszych wad w żywieniu o charakterze jakościowym należą: - niskie upowszechnianie karmienia piersią dzieci w pierwszym roku życia; - nieregularne spożywanie posiłków; - zjadanie ich w pośpiechu i stanach dyskomfortu emocjonalnego; - niewłaściwa temperatura zjadanych potraw; - spożywanie żywności zanieczyszczonej substancjami szkodliwymi dla zdrowia bądź zakażonej patogenami.

Władza rodzicielska - Prawny charakter relacji w rodzinie

W debacie publicznej,  której ton nadają media, często zapominamy,  że relacje rodziców  z dzieckiem poza emocjonalnymi mają także charakter prawny.

Władza rodzicielska - Charakter władzy rodzicielskiej

Charakter władzy rodzicielskiej wyznacza wielostronny stosunek prawny  łączący rodziców  z dzieckiem, osobami trzecimi, instytucjami publicznymi.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Rządy dyktatorskie Cromwella

Armia straciła rewolucyjny charakter: obdzielona ziemią chciała już tylko utrzymać zdobyte przywileje i chwalić istniejący stan rzeczy.

Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa

Po klęsce bukowińskiej Polski (1497) odnowiono porozumienie pomiędzy Litwą i Polską, zawierając w 1499 w Wilnie przymierze o charakterze obronnym, w którym potwierdzono także wspólną wolę uzgadniania kandydatów na władców.

Powództwo o charakterze dodatkowym

Powództwa o charakterze dodatkowym (actiones adiecticiae qualitatis) były to skargi prawa pretorskiego uprawniające do dochodzenia zobowiązań zaciągniętych przez niewolnika z upoważnienia (iussum) właściciela.

WYSTĘPEK O CHARAKTERZE CHULIGAŃSKIM

21: „Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to ...

PIENIĘŻNY CHARAKTER PODATKU

Te cechę podatku podkreśla się dlatego, że nie zawsze podatek był świadczeniem o charakterze pieniężnym.

CHARAKTER PRAWNY TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Często przyjmuje się, że ma on charakter materialny; bo jest jednym z elementów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego ( art.

Charakter prawny ustawy

Ustawa to akt o charakterze normatywnym pochodzący od parlamentu, uchwalany w szczególnym trybie, w większości współczesnych państw uważana jest za najważniejszy akt prawny właściwy do regulowania materii prawa konstytucyjnego.

Charakter prawny aktów o mocy ustawy

Ten rodzaj prawotwórstwa podlega dalszym ograniczeniom: upoważnienie ma charakter czasowy, pewne materie są wyłączone spod regulacji, akty te są poddane kontroli parlamentu lub rzadziej prezydenta.

Charakter prawny regulaminu parlamentarnego

Charakter prawny regulaminów izb jest od dawna przedmiotem sporów w doktrynie.

Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP

2 K), urząd prezydenta ma charakter kadencyjny i ograniczony w czasie - art.

Charakter prawny ministra

Urząd ministra ma charakter polityczny, bo o powołaniu na ten urząd decydują względy polityczne.

Charakter prawny Rzecznika Praw Obywatelskich

Charakter prawny RPO określają: art.

Jaki charakter może mieć badanie statystyczne? W jakim badaniu statystycznym występuje próba?

Etapy badania statystycznego: 1/ przygotowanie badania czyli: sprecyzowanie celu badania określenie zbiorowości statystycznej i jednostki statystycznej określenie charakteru badania (pełne czy częściowe) określenie sposobu pozyskiwania danych i źródła z jakich będą pochodziły przygotowanie materiałów do przeprowadzenia badania (formularze ankietowe, programy do opracowania danych) sporządzenie planu finansowego ...