LIBRETTO, utwór o charakterze dram.

Forma i charakter l. Charakteryzowała je akcja komediowa, wiejska (także niekiedy miejska) tematyka obycz.

Czym jest wspólnota parafialna, jaki ma charakter i funkcje?

Na ogół ma ona także charakter terytorialny, a parafie, zwłaszcza katolickie są mniejsze niż gminy. Ma ona charakter religijny, a zatem przynależność do niej wynika z poczucia własnej więzi z określonym Kościołem, lub grupa wyznaniową.

CHARAKTER

  CHARAKTER (łc. Charakter 1.

Czy zgadzasz się z Immanuelem Kantem, że świadomość dobra i zła ma charakter powszechny?

Od czasów Kanta upowszechniła się świadomość, że poznanie i rozumienie mają charakter czynny, idą w parze. Kantem, że świadomość dobra i zła ma charakter powszechny.

CHARAKTER

CHARAKTER (gr. charakter - pię­tno, cecha) Ogół cech psychicznych danej jednostki, stanowiących pod­stawę jej odróżniania i identyfikacji.

Drżenia o charakterze trzepotania

drżenia o charakterze trzepotania; grubofaliste ruchy rąk, przypomina­jące ruchy skrzydeł ptaka (charaktery­styczne dla choroby Wilsona).

Dlaczego palatolalia uznawana jest za wadę złożoną, o wieloukładowym charakterze?

Wieloukładowy charakter tej wady mowy manifestuje się poza wymienionymi zaburzeniami - dodatkowo ograniczeniami w porozumiewaniu się dziecka z otoczeniem (opóźnienie rozwoju mowy mniej więcej o 6-12 miesięcy) i zaburzeniami mimiki twarzy.

CHARAKTER I ARGUMENTY POLEMIKI ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Wykazuje zmienny i małoduszny charakter tego rzekomego zwierzchnika, który najoczywiściej niegodny jest piastować wysokiej władzy, jaką wyznaczają mu Ewangelie.

„BALLADYNA” - BAŚNIOWO LUDOWY CHARAKTER DRAMATU

O charakterze ludowym świadczą: 1.

Dramaty Moliera jako komedie charakterów (Świętoszek, Skąpiec)

Komedia to dość ponura, charakter Harpagona żałosny bardziej niż śmieszny.

Renesansowy charakter fraszek J. Kochanowskiego

Kochanowski był mistrzem obserwacji, szczególnie wyczulonym na szczegóły dotyczące nie tylko świata przyrody, ludzi, ale także specyfiki kondycji ludzkiej w świecie, charakteru i natury człowieka. Fraszki Jana Kochanowskiego charakteryzują się ogromnym bogactwem tematycznym.

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - ZŁOŹONOŚĆ CHARAKTERÓW POSTACI

By dostrzec złożoność charakterów postaci, autor prezentuje je w różnym świetle.

Dydaktyczny charakter satyr i powieści Ignacego Krasickiego.

Powieść ta ma charakter satyryczno – obyczajowy i przygodowy.

Charakter powiązań między przeżyciami imperatywno - atrybutywnymi a organizacyjną funkcją prawa

Wytwarza ustrój prawno- publiczny, czyli państwowy, w którym elementem tworzącym i koordynującym działania grup społecznych jest władzaW ujęciu Petrażyckiego władza, jako zjawisko realne,  pozostaje w ścisłym związku z imperatywno-atrybutywnym charakterem prawa.

Dydaktyczny charakter literatury oświecenia na wybranych przykładach literackich

Wywodzi się z tradycji starożytnej i często przybiera charakter alegoryczny. Charakteryzuje ich hipokryzja.

Renesansowy charakter trenów Kochanowskiego

Jest to utwór poetycki o tonie elegijnym i charakterze żałobnym, poświęcony wspomnieniu osoby zmarłej, rozpamiętywanie jej zalet i uczynków.

Świat romantyczny przeżyć bohatera lirycznego Sonetów krymskich A. Mickiewicza. Nowatorski charakter tych utworów

Postać tajemniczego Mirzy, pokornego pokornego wobec przyrody i Allacha wprowadzała w tajniki natury i jednocześnie pogłębiała orientalny charakter cyklu.

Obóz Wielkiej Polski, jego charakter i cele

zamierzeń Dmowskiego OWP powinien stać się masową organizacją o charakterze pozaparlamentarnym.

KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Konwencje genewskie z 1949 r.

3,wspólny dla wszystkich konwencji nakłada na każdą ze stron w konfliktach zbrojnych niemających charakteru międzyn.

KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Protokół dodatkowy II z 1977 r.

Protokół dodatkowy II do konwencji z 1949 dotyczy konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzyn.