Interdyscyplinarny charakter badań nad administracją publiczną

- nauki polityki administracji – ocenianie działania i projektowanie zmian Definiowanie administracji przez podejścia prawnicze (Boć): a) Organizacyjnie - „wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie do realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych” b) Czynnościowo - „określona i o specjalnych cechach działalność podejmowana w ramach realizacji celów o charakterze publicznym” c) ...

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Charakter działań administracji publicznej

- Prawo nadaje działaniom administracji charakter wiążący, prawo jest elementem chroniącym pozycję obywatela i porządkującym organizacje administracji publicznej w taki sposób, by nie stwarzała ona zagrożenia dla praw i wolności obywatela.

Treść i charakter prawny wstępów do konstytucji

Niewiele z tych postanowień ma charakter samoistnie normatywny, wszystkie jednak powinny być traktowane jako podstawowa wskazówka dla procesu stosowania dalszych postanowień konstytucyjnych i dla określenia systemu wartości wynikającego z konstytucji.

Istota kontroli konstytucyjności prawa i jej charakter

Tylko wyjątkowo kontrola norm może przybrać charakter prewencyjny, a jedynym podmiotem uprawnionym do jej inicjowania jest Prezydent RP.

Charakter i moc wiążąca uchwał organów md.

Wiele kwestii prawnych: jaki charakter mają uchwały i w jakim okresie obowiązującym dla państw członkowskich czy można je uważać za źródło prawa md. Jedni autorzy przypisują bez wahania prawotwórczy charakter uchwał. Przy czym stale rośnie charakter i moc wiążąca.

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemów totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch.

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemów totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch. Reasumując: systemy totalitarne miały charakter zbrodniczy.

Wysiłki krótkotrwałe o charakterze szybkościowym

Mając to na uwadze należy zalecić trenerom, by w treningu dyscyplin szybkościowych co najmniej 50% obciążeń miało charakter wysiłku wy¬trzymałościowego (amerykańscy trenerzy plywaków sugerują że trening tlenowy powinien stanowić ponad 90% czasu ćwiczeń).

Charakter człowieka -słówka

ДОСТОИНСТВА - zalety аккуратный – dokładny, staranny активный – aktywny бережливый – oszczędny бескорыстный – bezinteresowny благородный – szlachetny быстрый – szybki вежливый – uprzejmy великодушный – wspaniałomyślny верный – oddany веселый – wesoły внимательный – uważny волевой – energiczny, z ...

Ruch krajów niezaangażowanych. Charakter, uczestnicy, działalność

Dokumenty ruchu są tylko deklaracją intencji i maja charakter polityczny.

Wyjaśnij, na czym polega uniwersalny charakter bajek Ignacego Krasickiego

Wiele z nich wiązało się z ówczesnym polskim życiem obyczajowym i polityczno - społecznym, jeszcze więcej odnosiło się do problemów natury moralnej, o charakterze ogólnoludzkim. Nie oczekiwał od ludzi, że staną się ideałami, ale zachęcał do pracy nad swoim charakterem, do walki z wadami.

Wyjaśnij, na czym polegał przełomowy charakter "Ody do młodości" Adama Mickiewicza

Działalność filomatów wyrosła z tradycji oświeceniowej, a poezja ich miała charakter klasyczny.

Ludowy i romantyczny charakter ballad A. Mickiewicza

Jedną z wielu prawd ludowych, ukazanych w balladach, jest przekonanie o nieuniknionym charakterze kary za popełnione winy.

Nurty myśli etycznej - Podejście od strony charakteru człowieka

O tym, czy jakiś czyn jest bądź nie jest etycznie pozytywny, decyduje charakter sprawcy czynu. Nie liczą się ani intencje, ani skutki działania - jedynie charakter człowieka.

Psychologiczne zasady perswazji i ich zastosowanie - Charakter przekazu

Kolejnym elementem składowym każdego przekazu jest jego charakter, czyli to CO I JAK się mówi.

Charakter prawny UE

1 Traktatu o Unii Europejskiej jest podstawą powołania Unii, jednakże można wysunąć wniosek, że podmiotowość prawna UE ma charakter wtórny i jest podporządkowany woli państw członkowskich.

Potrójny charakter tranzycji (ekonomiczna, polityczna, narodowo - państwowa)

Problemy, jakie napotykają młode demokracje na poszczególnych poziomach przejścia, mają potrójny charakter: Strukturalny Przejścia Systemowy Problemy strukturalne- wiążą się z długotrwałym rozwojem społeczeństw, dotyczą np.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Ocena charakteru wojny

To ruch socjalistyczny miał nadać wojnie charakter walki wyzwoleńczej, miał doprowadzić do aktywizacji sił rewolucyjnych na kontynencie europejskim.

CHARAKTER PRAWNY USTAWY BUDŻETOWEJ

Szczególny charakter związany jest z tym że zawarte w niej normy prawa mają w znacznej części charakter konkretny i indywidualny a ich obowiązywanie jest ograniczone do odcinka czasu określonego rokiem budżetowym.

Akty jednostronne państw – charakter prawny

Protest ma zawsze charakter fakultatywny, ponieważ prawo międzynarodowe nie zobowiązuje państwa do protestowania, za pomocą protestu państwa bronią się przed wykształceniem się niekorzystnych dla nich reguł praktyki, która inaczej mogłaby być przedstawiana jako zgodna z wola państwa i prowadzić do wytworzenia się p.

Charakter prawny Wspólnot Europejskich

Charakter prawny wspólnot nie budzi żadnych kontrowersji. Wspólnoty są dwiema niezależnymi organizacjami międzynarodowymi o charakterze ponadnarodowym, wyposażonymi w osobowość prawną, wspólne instytucje i określone kompetencje.