Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

 

wielość państw np.

Ostrogoci w Italii

Wandalowie w Afryce

Burgundowie w dolinie Rodanu

Wizygoci w Hiszpanii

Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm

u germ. – demokracja wojenna

Jordanes „Historia Gotów” – władcy=herosi, ich moc kryła się w długich włosach, relikty pogaństwa, królowie...

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - powstanie i charakter

 

Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi działający w Polsce rząd, kontrolowany przez komunistów, miał być poszerzony o demokratycznych polityków polskich z kraju i emigracji i przekształcony w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

W momencie utworzenia takiego rządu mocarstwa zachodnie miały cofnąć...

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - CHARAKTER OSADNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO

 

Osadnictwo słowiańskie trzymało się początkowo rzek i strumieni, które odgrywały, zwłaszcza na terenach mniej dostępnych, rolę szlaków komunikacyjnych.

Najstarszą formą osiedli jest tzw. „ulicówka", tj. osada, której domy były zgrupowane po obu stronach drogi. Jednakże na terenach zagrożonych...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - CHARAKTER WALKI Z MAURAMI

 

W walce prowadzonej przez chrześcijan z Maurami stosowano system wypraw łupieskich (tzw. algarad). Ich celem było nękanie przeciwnika drogą jak największego spustoszenia kraju. Na skutek zastosowania tej taktyki, szeroki pas ziem pogranicznych uległ całkowitemu wyludnieniu, ludność bowiem opuściła...

Charakter

(gr. “znamię”). Niezmazywalne i niemożliwe do powtórzenia znamię na duszy (DH 1303, 1609; ND 1308, 1319) tych, którzy się stali członkami Ciała Chrystusa (przez chrzest i bierzmowanie) albo Jego pasterzami (przez święcenia). Teolodzy prawosławni mówią po prostu o niepowtarzalności pewnych podstawowych...

Preferowane cechy charakteru w mijescu pracy.

Jeśli ludzie posiadają silne cechy swojego typu zespołowego, maja oczywiście również i mniej pożądane właściwości, które zwykle Ida w parze z tymi pierwszymi. Na przykład perfekcjonista ma tendencje do poświęcania zbyt wiele czasu na mniej istotne szczegóły. Każda rola zespołowa posiada cechy pozytywne. Roślina: Ludzie tego typu sa wybitnie inteligentni i oryginalni w sposobie myślenia; sa nadzwyczaj pomysłowi i potrafią rozwiązywać trudne problemy. Roślina to ...

Wywiad z Holdenem Caufieldem ukazujący jego cechy charakteru.

Spotkanie zaczyna się dość zwyczajnie. Jest pięć minut przed czasem, Holden Caufield wchodzi do restauracji spokojnie, bez pośpiechu. Wygląda bardzo niepozornie jak na siedemnastoletniego autora światowego bestselleru, któremu sławy może pozazdrościć wielu starszych kolegów. Grzecznie wita się i siada na krześle naprzeciwko. Jest miły i kulturalny, ale nie chce tracić czasu, od razu przechodzi do rzeczy. Zaczynamy wywiad. Utalentowani: Gwiazdą zostałeś, można ...

Charakter prawny wyroku rozwodowego i jego skutki

Rozwód ma za sobą długą drogę rozwoju i odmienną regulację prawną w poszczególnych epokach. Rozwód narodził się jako zło konieczne. Niepodobna, bowiem wykluczyć małżeństw, które nie spełniają zadań, jakie nakłada na nie społeczeństwo, lub które przekształcają się w związki formalne tylko istniejące, stanowiąc balast społeczny. Prawo polskie stoi na stanowisku trwałości związku małżeńskiego w imię ochrony interesów małżonków i założonej przez nich ...

Projekt badania o charakterze pedagogicznym z wykorzystaniem technik statystycznych. Temat: Wpływ agresji nauczycieli na wzrost agresywnych zachowań uczniów.

1. Przedmiot i cel badania Przedmiotem badania są relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami. Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie:, W jaki sposób agresywne zachowania prezentowane przez nauczycieli wpływają na agresywne zachowania uczniów? Wyjaśnienie pojęć: • agresja – każde zamierzone działanie, w formie otwartej lub symbolicznej, mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty lub bólu. Agresją jednak może też być zachowanie, które ...

Pojęcie i charakter odpowiedzialności konstytucyjnej

Odpowiedzialność konstytucyjna to pojęcie, które nie jest jednoznacznie zdefiniowane w żadnym akcie prawnym w polskim ustawodawstwie. Jest to pojęcie kompleksowe, dlatego też łatwiej jest opisać cechy tej odpowiedzialności, a niżeli podać wyczerpującą definicję. Rozpocznijmy te rozważania od zdefiniowania pojęcia „odpowiedzialność”. Termin ten jest nie tylko kategorią prawną, gdyż używa się go szerzej w sensie odpowiedzialności społecznej, moralnej, politycznej,

CHARAKTER

Zespół cech psychicznych określających odrębności widoczne wusposobieniu i postępowaniu każdego człowieka.

Egosyntoniczny charakter objawów

Wiele pacjentek postrzega objawy zaburzenia jako coś pożądanego (zwłaszcza spadek wagi i poczucie kontroli nadjedzeniem, sylwetką i masą ciała) i o ile próbują wyeliminować objawy egodystoniczne, o tyle objawy egosyntoniczne zaburzenia pragnęłyby utrzymać. Inaczej jest w przypadku klinicysty — objawy...