Cesarstwo wschodniorzymskie

Czytaj Dalej

Cesarstwo Rosyjskie bez cesarza

Chaos istniejący w gospodarce i administracji (olbrzymi niedobór budżetowy) został opanowany przez Katarzynę II (1762-1796), która drogą zamachu stanu przejęła pełnię władzy w Cesarstwie Rosyjskim.

Życie codzienne w dobie wczesnego cesarstwa rzymskiego

Robotnicy rolni w Italii w ostatnich latach Rzeczypospolitej i za wczesnego cesarstwa byli uciskani straszliwie; na noc zakuwano ich w kajdany, aby nie uciekli, i w tym samym celu golono im połowę głowy.

Rozwój idei religijnych za cesarstwa rzymskiego

Dusza ludzka w tym  łacińsko-greckim imperium w dwu pierwszych stuleciach ery chrześcijańskiej była udręczona i rozczarowana. Panował przymus i okrucieństwo; pycha i chęć olśnienia zastępowały poczucie honoru; niewiele było pogody i trwałego szczęścia. Biedni byli pogardzani i nieszczęśliwi;...

Barbarzyńcy rozrywają jedność cesarstwa

Wandalowie, wypierani przez Gotów, zwrócili się z prośbą o dopuszczenie ich na ziemię cesarstwa. 379 do 395 panował Teodozjusz Wielki i za jego rządów cesarstwo było jeszcze formalnie nienaruszone.

Hunowie i koniec cesarstwa zachodniego

Zabrakło woli utrzymania cesarstwa rzymskiego i oto przyszedł na nie kres. Lecz chociaż  łacińska część cesarstwa rzymskiego umarła w V w.

Cesarstwo bizantyńskie i państwo Sassanidów

Wschodnia połowa cesarstwa rzymskiego, mówiąca po grecku, okazywała więcej wytrzymałości politycznej niż zachodnia.

CESARSTWO OTTONÓW

Na wschodnich granicach cesarstwa utworzone zostało biskupstwo misyjne w celu nawracania Słowian (metoda saska ). Została odnowiona idea uniwersalistycznego cesarstwa, które miało obejmować wszystkich chrześcijan oraz w zadaniu tej polityki prowadzić misję nawracania Pogan.

KONFLIKT CESARSTWA Z PAPIESTWEM (SPÓR O INWESTYTURĘ)

Dalszą konsekwencją walki cesarstwa z papiestwem było wykrystalizowanie się pojęcia "res publica christiani". Wiek XIII to apogeum przewagi papiestwa w Europie, a jednocześnie upadek siły i znaczenia cesarstwa.

Papiestwo i cesarstwo

Przywilej ten miał dla cesarstwa duże znaczenie, ponieważ w rękach biskupów skupiała się istotna część władzy oraz majątek (lenno), który w przeciwieństwie do świeckich lenników - nie przechodził prawem dziedziczenia na ich potomków, Jednak w 1075 roku papież Grzegorz VII potępił inwestyturę i wezwał cesarza Henryka IV do Rzymu w celu śledztwa dotyczącego spraw majątkowych cesarstwa.

Bizancjum - Próby odbudowy cesarstwa

W związku z tym zwiększyły się podatki, a wysiłek w to włożony osłabił cesarstwo na przyszłość. Arabowie odebrali cesarstwu obszary bogate i ludne: Syrię, Palestynę, Egipt, Północną Afrykę.

CESARSTWO RZYMSKIE OD I DO II WIEKU N.E.

Formy cesarstwa a) pryncypat b) dominat c) zalety nowego ustroju cesarstwa - zależność urzędników od władzy - stabilność systemu władzy - stworzenie silnej armii - wyciszenie wojen wewnętrznych - romanizacja prowincji

WALKA PAPIESTWA Z CESARSTWEM O INWESTYTURĘ

Jego śmierć nie zakończyła walki z cesarstwem. W więzieniu, pod przymusem, papież uznał zależność od cesarstwa. W ten sposób Kościół, duchowieństwo uniezależniło się od cesarstwa.

Francja w okresie konsulatu i cesarstwa

Francji w dobie cesarstwa nadal utrzymywany jest ten kierunek jaki Napoleon przyjął w czasach konsulatu. Główną przyczyną wyprawy Napoleona na Rosję była ciągle polityka ekspansji cesarstwa stosowana od 1804 roku.

Historia cesarstwa rzymskiego i jego ustroju

Ostatecznie, Teodozjusz Wielki dokonał po-działu cesarstwa między dwóch swoich synów, na cesarstwo zachodniorzymskie, ze stolicą w Rzymie i cesarstwo wschodniorzymskie, ze stolicą w Konstantynopolu.

Konsulat i cesarstwo we Francji

ZAMACH STANU NAPOLEONA BONAPARTEGO

Rządy Dyrektoriatu zostały zachwiane. Trudności gospodarczne, rosnąca korupcja, chaos w administracji wywołały powszechne niezadowolenie. Napoleon zdecydował się więc na powrót z Egiptu do Paryża i w listopadzie 1799r dokonał udanego zamachu stanu. Obal ił...

Monarchia karolińska - Odnowienie cesarstwa rzymskiego

W ten sposób doszło do odnowienia cesarstwa na zachodzie.

Najważniejsze daty z historii Cesarstwa Rzymskiego

- spalenie Rzymu przez Nerona 330r- założenie Konstantynopola 332r- Teodozjusz Wielki wprowadza zakaz sprawowania pogańskich obrzędów 335r- podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie 476r- upadek cesarstwa zachodniorzymskiego 1453r- upadek cesarstwa wschodniorzymskiego

Początki cesarstwa rzymskiego

- uchodzi za formalny początek nowej formy rzymskiej państwowości - cesarstwa ) Były dwa filary rządów i panowania cesarzy rzymskich : a) naczelne dowództwo sił zbrojnych , b) uprawnienia trybuna ludowego.

Początki Cesarstwa Rzymskiego - "Komedia republiki"

Oktawian wiedział jak bardzo senatorowie i nie tylko oni przywiązani są do republiki. Więc przebudował ustrój tak aby zapewnić sobie władzę i jednocześnie zachować pozory republiki. Jego wrogowie nazwali to "komedią republiki", ale jednocześnie była to bardzo udana forma rządów.

Początki Cesarstwa Rzymskiego - Pryncypat

Oktawian odrzucił tytuł króla i dyktatora ponieważ wiedział że to się źle kojarzy. Przyjął przydomek Ceasar (od imienia jego ojca przez adopcję). Nazywał też siebie imperator, dosłownie znaczy to zwycięskiego wodza któremu przyznano triumf. Szczególne znaczenie dla niego miał tytuł Augustus tzn...