Teoria cech R. Cattella - natura osobowości, pojęcie cechy i rodzaje (kategorie) cech

Wśród cech dynamicznych Cattell wyróżnia trzy układy: ergi, sentymenty i postawy; Ergi są to cechy dziedziczne, które są cechami źródłowymi.

Cechy jakościowe towarów

Do tej grupy cech zalicza się również cechy odbierane za pomocą innych zmysłów, a więc zapach, smakowitość, dźwięk i cechy odbierane dotykiem.

Pojecie i rodzaje cechy wg teorii G.Allporta

Termin „cecha” zarezerwował dla cech wspólnych a na miejsce cech indywidualnej wprowadził nowy termin „dyspozycja osobista”.

CECHA

W logice tradycyjnej rozróżnia się: a) cechy istotne, które się dzielą na kon­stytutywne — wchodzące w skład znaczenia lub treści nazwy (cechy konotacyjne), i konsekutywne — będące koniecznym następstwem cech konstytutywnych; b) cechy przypadkowe, które nie wcho­dzą w skład znaczenia nazwy (cechy niekonotacyjne);   c) cechy kontradyktoryczne, czyli ...

Cechy grupotwórcze

Ale zwróćmy od razu uwagę, że każdą jednostkę cechuje równocześnie wiele takich cech cząstkowych.

Jakie rodzaje zależności miedzy cechami mogą wystąpić?

Analizując ten związek między cechami ustalamy, która z cech może być traktowana jako niezależna, a która jako zależna. Zatem jeśli dla cech mierzalnych stwierdzimy występowanie zależności korelacyjnej to nie badając możemy stwierdzić też, że cechy są stochastycznie zależne.

Co to są cechy osobowości?

Cechy temperamentu sprzyjają lub utrudniają kształtowanie się określonych cech osobowości. W praktyce teoria cech osobowości może być uproszczona do około 12-15 podstawowych cech, za pomocą których można opisać czyjąś osobowość.

Dynamika konkurencji przez cechy produktu

W wyniku prognozowania technologii, próbuje się przewidzieć czas wprowadzenia przyszłych rozwiązań technologicznych, pozwalających na zaproponowanie nowych cech odbiorcom. Czynnik społeczny także odgrywa istotną rolę w ewolucji cech.

Cechy motoryczne człowieka - szybkość.

Cechy motoryczne są określane jako wielkości charakteryzujące potencjalne możliwości ruchowe danego organizmu. Cechy motoryczne człowieka w ćwiczeniach przejawiają się tylko przez technikę konkretnego ruchu.

Cechy podatków

Opłaty publiczne różnią się od podatków jedną tylko cechą, mianowicie tym, że o ile podatki cechują się nieodpłatnością, to opłaty publiczne są —jak wskazuje na to sama ich nazwa — świadczeniami odpłatnymi.

Geny a cechy

NIE DZIEDZICZYMY CECH. Dla cech monogenicznych, za które jest odpowiedzialny jeden gen odpowiada gen dominujący nad pozostałymi. Jednakże większość cech określana jest wieloma genami, np.

Na czym polega zależność korelacyjna między cechami? W jaki sposób można wstępnie ocenić czy między cechami istnieje zależność korelacyjna?

Aby uzyskać wstępną ocenę istnienia zależności korelacyjnej między cechami możemy posłużyć się: a) uporządkowanymi szeregami statystycznymi – szczegółowymi - zbudowanymi dla obu cech jednocześnie, zbudowanymi w następujący sposób: - jeżeli wartości cech w obu porównywanych szeregach mają tendencję wzrostową, to możemy oczekiwać korelacji dodatniej - jeżeli wzrostowi wartości jednej cechy ...

Cechy definicyjne państwa (funkcje)

Ta cecha jest sporna. W niewolnictwie, feudalizmie, wczesnym kapitalizmie możemy mówić o tej cesze. Dzisiaj klasowość państwa jest cechą przeszłą.

Co to są kwartyle i jakich informacji o zachowaniu cechy w badanej zbiorowości nam dostarczają?

3/ Me jest miarą nie wrażliwą na skrajne wartości cechy; jest więc dobrą miarą przeciętną dla takich szeregów, w których występują wartości cechy nietypowe dla danej zbiorowości 4/ kwartyl pierwszy i trzeci wyznaczają zbiór wartości cechy dla 50% środkowych jednostek szeregu 5/ kwartyle spełniają nierówność Xmin ≤ Q1 ≤ Me ≤ Q3 ≤ Xmax (tzw.

PRODUKT I JEGO CECHY.

Nabywcy interesują się podstawowymi cechami produktów do których należą : cechy fizyczne ( wymiar, kształt, ciężar) cechy techniczne ( nowoczesność, funkcjonalność, sprawność, niezawodność) cechy funkcjonalne (łatwość obsługi) cechy ekonomiczne ( cena, koszt eksploatacji, wydajność) cechy estetyczne ( styl, kolor, moda) cechy bezpieczeństwa.

Metodologia badań społecznych - Cechy grup społecznych

a) cechy absolutne –cechy, które w danej grupie przynależą jej z sposób bezwarunkowo b) cechy relatywne – cechy, które zależą od kontekstu, sytuacji, w której grupa się znajduje c) cechy agregatywne – cechy, które jako absolutną swoją cechę posiadają wszyscy członkowie danej grupy

Cechy sprawnego negocjatora

W cytowanym opracowaniu podano przykładu następujących cech, na których można oprzeć swą siłę w negocjacjach: cierpliwość, doświadczenie, urok osobisty, stawianie śmiałych celów, dbałość o szczegóły.

DEFINICJA USŁUG TURYSTYCZNYCH (CECHY I ZAKRES)

Cechą charakterystyczną jest więc to, „że turysta konsumuje cały zestaw usług odnoszących się do osób lub rzeczy, który składa się z częściowo podobnych, a częściowo istotnie się różniących usług pojedynczych, cząstkowych, które jednak zawsze są komplementarne”140.

Cechy systemu totalitarnego

Pionierką była HANNAH ARENDT, która wymieniła cechy systemu totalitarnego, ale wymieniła również jako cechy totalitarne – jednoosobowy wódz i terror polityczny. Opisali w niej cechy systemu totalitarnego.

Kiedy istnieje dominanta w szeregu statystycznym i jakich informacji o zachowaniu cechy w badanej zbiorowości nam dostarcza?

Właściwości dominanty: 1/ wyraża się w takich samych jednostkach w jakich występują wartości cechy 2/ jest miarą niewrażliwą na skrajne wartości cechy 3/ wartość dominanty mieści się między: Xmin < D < Xmax Jeżeli w szeregu rozdzielczym największe liczebności występują w skrajnych przedziałach, wyznaczanie dominanty nie ma sensu.