HIBERNENSIS COLLECTIO, Irish Collection of Canon Law

Fransen, Les Collections Canoniques, Turnhout 1973 (passim).

„MASZEROWAĆ NA ODGŁOS DZIAŁ” (Marcher au son du canon)

Zasada obowiązująca wszystkich franc. dow. epoki napoleońskiej.

Oznaczała, że dow., który usłyszał w oddali armatnią kanonadę, winien maszerować w tym kierunku, bo - co zawsze należało zakładać - być może inne oddziały armii franc. potrzebują natychmiastowej pomocy. I tak gen. Desaix...