Burmistrz

Czytaj Dalej

Samorząd terytorialny w Niemczech - Burmistrz

• Istnieje rozróżnienie na burmistrzów i nadburmistrzów, w zależności od kategorii gminy, którą kieruje. • Na ogół burmistrzów dodatkowych jest 1 – 2 osoby.

Bezpośrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta może zgłosić tylko partia lub komitet wyborczy. Głosując na burmistrza lub wójta możemy wybierać (skreślać) tylko jednego kandydata.

Stosunki między radą a wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta

Wójt, burmistrz, prezydent miasta - Organ wykonawczy gminy - Zastąpił kolegialny organ zarządu gminy - Organ wybieralny bezpośrednio przez obywateli - O wygaśnięciu mandatu wójta, burmistrza lub prezydenta decyduje uchwała rady gminy (odmowa złożenia ślubowania, zrzeczenie się mandatu, utrata prawa wybieralności, brak tego prawa w dniu wyborów, łączenie funkcji, prowadzenie zakazanej działalności gospodarczej, wyrok za przestępstwo ...

Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Wójt lub burmistrz mogą upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji.

BURMISTRZ POZNAŃSKI

BURMISTRZ POZNAŃSKI , drama J. Collota d Herbois (1778), w postawieniu i rozwiązaniukonfliktu między burmistrzem a szlachcicem, który skompromitowałmu córkę, jest radykalnym wyrazem postulatów bogategomieszczaństwa.

PAN BURMISTRZ Z PIPIDÓWKI. Powieść z życia autonomicznego Galicji

PAN BURMISTRZ Z PIPIDÓWKI. Historia zaś burmistrza Pociąglewicza jest karykaturą karier pozytywnych bohaterów wcześniejszych utworów.

BURMISTRZ

Najwyższy urzędnik samorządu miejskiego, w Polsce - do 1950; z nm. Burgermeister.