Budżet

Czytaj Dalej

Samorząd terytorialny - procedura powstawanie budżetu gminy

System budżetowy państwa stwarza prawne, organizacyjne i planistyczne ramy dla gospodarki budżetowej. Pojęciem gospodarka budżetowa określa się wszystkie czynności podejmowane przez naczelne organy władzy państwowej oraz centralne i terenowe organy administracji rządowej wraz z podporządkowanymi im jednostkami organizacyjnymi – w zakresie planowania dochodów i wydatków oraz gromadzenia i wykorzystania środków budżetu państwa – zgodnie z wyznaczonymi tym organom ustawowo ...

Proces opracowania i realizacji budżetu

Cele procesu

1.Tworzenie budżetów poszczególnych działów przedsiębiorstwa.

2.Kontrola wykonania budżetu.

3.Korekcja powstałych odchyleń.

Cele ulepszenia procesu tworzenia budżetu

1. Obniżenie kosztów operacyjnych poszczególnych działów o około 10% do 2010 roku.

2 Skrócenie czasu tworzenia...

Budżet lokalny i zasady jego tworzenia

Przedmiot – finanse publiczne ; temat – Budżet lokalny i zasady jego tworzenia Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być definiowane jako: - wyodrębniony z całości publicznej gospodarki finansowej, samoistny (niezależny) zdecentralizowany zasób środków pieniężnych, gromadzony z zasady w sposób bezzwrotny i wykorzystywany na realizację zadań danej jednostki samorządu terytorialnego, - lokalny plan finansowy określający dochody i wydatki oraz ...

Wszystko o budżecie państwa.

Budżet państwa jest to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, organów kontroli i ochrony prawa, sadów trybunałów oraz administracji rządowej uchwalany w formie ustawy uchwalanym na okres roku kalendarzowego zwanym rokiem budżetowym Funkcje budżetu Funkcje ogólne: Polityczna polega na kontroli społeczeństwa za pośrednictwem wybranych przez siebie posłów i senatorów działalności rządu Ekonomiczna polega na ...

Istota budżetu i jego funkcje

BUDŻET- zestawienie przychodów i wydatków, swoisty bilans z punktu widzenia prawa (prawo budżetowe) to ustawa, którą uchwala Sejm, podpisuje Prezydent, a wykonuje rząd. Obok budżetu państwa jest system budżetów terenowych, gminnych, wojewódzkich, jest też w gospodarstwach konsumenckich. Budżet państwa i...

Budżet państwa

Budżet Państwa może być definiowany jako: AKT PRAWNY budżet jest określony na dany rok w ustawie budżetowej. Ustawa budżetowa określa dochody i wydatki państwa na okres roku kalendarzowego. Dochody i wydatki ustalone są na podstawie obowiązujących norm prawnych. PLAN FINANSOWY Najbardziej popularne określenie budżetu to plan przyszłych dochodów i wydatków państwa. Budżet jest planem dyrektywnym, tj nakłada na organy finansowe i innych wykonawców obowiązek ...

Finanse publiczne i budżet państwa

Finanse publiczne i budżet państwa. 1. Finanse publiczne-istota sektora. FINANSE PUBLICZNE- przez finanse publiczne należy rozumieć gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych przez związki publiczno-prawne wężej lub szerzej traktowane. Do sektora finansów publicznych zalicza się: 1. Organy władzy publicznej, Organy administracji rządowej, Organy kontroli państw. i ochrony prawa, Sądy i trybunały, Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 2. jednostki ...

Budżet

Budżet: 1. Ilość określonego zasobu (np. czasu, wody, energii, roboczogodzin), która pozostaje do dyspozycji osoby albo organizacji. 2. Ilość określonego zasobu (np. jw.) przeznaczona na określone działania, cel, bądź przedsięwzięcie, np. budżet kancelarii prezydenta, budżet gminy, budżet marketingowy, inwestycyjny, budżet na określony projekt. 3. Propozycja, prognoza albo plan wyszczególniający ilość środków potrzebnych w określonym okresie na sfinansowanie ...

Proces budżetowania – budżety operacyjne i kapitałowe.

 

Budżet jest planem zamienionym w kategorie ilościowe. Najczęściej używanymi w tym przypadku kategoriami ilościowymi są: „wolumen” i „pieniądz”. Wolumen określa poziom działalności na podstawie, którego można szacować kwotowo zasoby fizyczne potrzebne do zrealizowania danego wolumenu działalności...

Wykonywanie budżetu państwa

Wykonywaniem budżetu państwa kieruje RM. Minister finansów sprawuje ogólną kontrolę realizacji dochodów i dokonywania wydatków budżetu państwa oraz poziomu deficytu budżetu państwa. Dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek...

Zasada szczegółowości budżetu

ZASADA SZCZEGÓŁOWOŚCI BUDŻETU żąda zgrupowania przychodów i rozchodów, wydatków i dochodów w pewne jednorodne grupy, liczbowo zestawione w sposób szczegółowy a nie w sposób ogólny. Zasada ta ma charakter normatywny, jej sens sprowadza się do ograniczenia do minimum możliwości dokonywania zmian w...

Budżet

Charakterystyka

Budżet - zestawienie wpływów i wydatków pieniężnych pojedynczej osoby, firmy, samorządu, państwa dotyczące pewnego okresu czasu i podlegające stopniowemu uszczegóławianiu. Begg, S. Fischer R. Dornbusch Warszawa 2007 s.82

Budżet państwa

Budżet państwa jest to plan wydatków i...

Budżet państwa

Budżet państwa, plan finansowy państwa, zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatków rządowych, sporządzone przez rząd (projekt budżetu) i zatwierdzone (po wprowadzeniu ewentualnych poprawek) przez parlament, najczęściej w formie ustawy budżetowej. Budżet państwa może być zrównoważony (gdy kwoty dochodów i wydatków są sobie równe) lub niezrównoważony. W tym drugim przypadku może mieć miejsce deficyt budżetowy lub nadwyżka budżetowa.

Budżet Państwa

Przedmiot Finanse Gdynia, dnia 04 listopada 2003r Budżet jest rdzeniem finansów publicznych i nerwem Państwa. W strukturze jego dochodów i wydatków zawarty jest program rządzenia Państwem. Sporządzany jest on na rok. Budżet jako najważniejszy plan finansowy, wymaga autoryzacji politycznej przez parlament i ciała przedstawicielskie samorządu terytorialnego w formie ustawy lub uchwały. Ma to określone konsekwencje, gdyż budżet jest aktem wiążącym organy państwowe i ...

Budżet państwa – źródła dochodów i wydatków, forma ustalania budżetu, deficyt budżetowy.

Temat : Budżet państwa ? źródła dochodów i wydatków, forma ustalania budżetu, deficyt budżetowy. Budżet państwa jest to instytucja finansowo ? prawna . Jest podstawową i najstarszą instytucją finansów publicznych. Geneza i funkcje bgudżetu są ściśle związane z powstaniem i rozwojem parlamentu. Instytucja budżetu jako instytucja prawna najwcześniej zrodziła się w Anglii i w Polsce. Pierwszy budżet, obejmujący całość dochodów i wydatków pozostającego w unii z ...

CHARAKTER PRAWNY BUDŻETU

Z budżetu wynikają reguły zachowania, które stanowią niepowtarzalne zespoły działań, wskazują jednorazowy sposób zachowania się i są adresowane do określonej liczby adresatów znanej z góry.

Najczęściej stwierdza się, że budżet po stronie dochodów stanowi zbiór przewidywań, szacunek wpływów...

Pojęcie budżetu państwa.

W literaturze finansowej istnieje wiele definicji budżetu. Wiekszośc z nich akcentuje tylko pewną stronę określonego zjawiska, jakim jest budżet. Natomiast określenie „budżet” może być używane w trojakim znaczeniu: 1) jako zasób pieniężny państwa 2) jako roczny plan gromadzenia i wykorzystywania zasobów środków pieniężnych gospodarki państwa 3) jako akt normatywny ( ustawa budżetowa) upowarzniający rząd państwa do gromadzenia dochodów oraz ich wydatkowania ...

Dochody budżetów samorządów terytorialnych 2005-2008 w gminie Modliborzyce

Spis treści: Wstęp 1. Przedmiot i cel pracy 2. Hipotezy badawcze 3. Metodyka pracy 4. Układ pracy 5. Ocena źródeł i literatury 6. Podstawowe pojęcia Rozdział I Budżet publiczny 1.1 Pojecie budżetu 1.2 Historia powstania budżetu 1.3 Zasadnicze funkcje budżetu 1.4 Zasady budżetu 1.5 Struktura budżetu Rozdział II Dochody w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1 Pojecie i istota samorządu terytorialnego 2.2 Rozwój samorządu terytorialnego ...

POWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Z BUDŻETEM

W zależności od systemów powiązań z budżetem rozróżnia się następujące formy organizacyjne strefy budżetowej:

· Jednostki budżetowe

· Zakłady budżetowe

· Gospodarstwa pomocnicze

· Środki specjalne

· Fundusze celowe 

Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sfery budżetowej...

Turystyka, a zadania organów państwowych. Budżet państwa i fundusze parabudżetowe.

Budżet państwa jest to roczny plan dochodów i wydatków oraz gromadzenia i wykorzystywania środków tego budżetu. Pojęciem gospodaka budżetowa określa się wszystkie czynności podejmowane przez naczelne organy władzy państwowej oraz centralne i terenowe organy administracji rządowej, wraz z podporządkowanymi im jednostkami organizacyjnymi zgodnie z wyznaczonymi tym organom ustawowo zadaniami podlegającymi finansowaniu budżetowemu. Podstawowe zasady gospodarki budżetowej takie ...