Budynek

Budynek

Czytaj Dalej

Adaptacja istniejącego mieszkania m 5 w budynku wielorodzinnym dla osoby niepełnosprawnej

Podstawową cechą budynku jest jego zdolność do adaptacji nowych rozwiązań technicznych, zmian systemów kontroli i zarządzania dużym budynkiem np.

Czym jest i jak powstał budynek banku Hong Kong & Shanghai ?

Dziś budynek banku Hong Kong & Shanghai stanowi dla architektów na całym świecie przykład twórczego wykorzystania materiałów, elastyczne­go zagospodarowania wnętrza i dbałości o ludzi, którzy mają w budynku pracować.

Budynki, rodzaje i podział z uwagi na funkcje i ukształtowanie

Budynki, rodzaje i podział z uwagi na funkcje i ukształtowanie Budynek Budynek jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, mający fundamenty i dach.

Systemy powietrzne dla budynków użytkowych - Klimatyzacja budynkuw i pomieszczen powszechnego uzytku

Rozwiązaniem tych problemów jest sprawnie układ powietrzny, który łączy w sobie wszystkie funkcje wymagane w nowoczesnym budynku: · ogrzewanie · klimatyzacja ( z osuszaniem ) · wentylacja · filtrowanie powietrza Systemy powietrzne są obecnie dominującym rozwiązaniem w budynkach użytkowych na całym świecie, powody takiej popularności są oczywiste, każdy budynek trzeba ogrzewać i wentylować, także klimatyzacja stała się już standardem ...

Materiały termoizolacyjne i ich dobór na poszczególne elementy budynku

Gliniec polecany jest do ociepleń stropodachów wentylowanych i niewentylowanych zwłaszcza w budynkach z lat 60 i 70 gdzie do wypełnień przestrzeni w stropach powszechnie stosowano żużel, który ma niemal trzykrotnie większy ciężar objętościowy i blisko trzykrotnie gorszy współczynnik l.

Ograniczenia maksymalnej wyso­kości budynku

Jest to powód, dla którego wysokie budynki muszą mieć bardzo wytrzymałe funda­menty. Warunki atmosferyczne w znacznym stop­niu decydują o maksymalnej wysokości budynku.

Wymagania dotyczące budynków wynikające z Kodeksu Pracy

Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywnością, a także inne budynki, jeżeli są wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody.

Jak przygotować budynek do rozbiórki?

Przed rozpoczęciem rozbiórki w budynku mon­tuje się rozporki, klamry i inne czasowe podpory mające na celu zapobieżenie niekontrolowanemu zawaleniu się części budynku podczas prac wybu­rzeniowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków

Posiadacz budynku jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych.   Obowiązek ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Prace rozbiórkowe budynku bez wykorzystania urządzeń mechanicznych

W narożni­kach budynku, gdzie dostęp łyżki koparki zgar­niakowej może być utrudniony, stosuje się chwy­tak dwuszczękowy. Można również przy­czepić do budynku stalowe liny i ciągnąc je cięż­kim pojazdem gąsienicowym bądź wyciągarką, spowodować upadek konstrukcji.

Jak rozbierać nowoczesne budynki?

Belka wygnie się tym razem w drugą stronę, pękając i powodując niekontrolowany roz­pad konstrukcji budynku. Ze względu na niebezpie­czeństwa związane z rozbiórką budynków, w któ­rych wykorzystywano kablobeton sprężany po stwardnieniu, należy zawsze przechowywać szcze­gółowe plany takiego budynku.

Windy w budynkach

Przez długi czas rywalizacja o po­siadanie najwyższego budynku na świecie rozgry­wała się wyłącznie pomiędzy Nowym Jorkiem a Chicago, jednak obecnie na arenę wkroczyły dynamicznie rozwijające się miasta Dalekiego Wschodu.

Opis systemu administrowania budynkami biurowymi Wieża

Istotnymi elementami i właściwościami programu są: baza pracowników wraz z rozkładem czasu pracy, przypominanie o terminach przeglądów okresowych aparatury w budynku, rejestr zgłoszeń awarii i usterek, automatyczne lub ręczne przydzielanie zgłoszenia dostępnym pracownikom, rejestr realizacji usunięcia usterki, rejestr zużytych części zamiennych, powiadamianie pracowników o zdarzeniach przez SMS, tworzenie wydruków raportów.

Kontrola stanu technicznego budynków

W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany: 1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania, 2) (82) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do ...

Wyburzanie budynku

Bierze się pod uwagę rozmiar i konstrukcję budynku, odległość od innych budowli, czas w jakim należy wykonać operację, fundusze, a tak­że czynniki specjalne, jak na przykład osłabienie konstrukcji budynku wskutek pożaru.

Jak wykorzystuje się materiały wybuchowe przy wyburzaniu budynków?

Po zdetonowaniu ładunków ściany nośne ulegają zniszczeniu, co powoduje zawale­nie się budynku do środka. Materiał nale­ży założyć tak, aby budynek upadł we właściwym kierunku i aby nie powstały odłamki gruzu nie­bezpieczne dla okolicznych budynków i ich miesz­kańców.

Budynek inwentarski

tworzą trzy podstawoweformy zabudowy: 1) pawilonowa – z pojedynczymiwolno stojącymi budynkami tworzącymiukład rzędowy, grzebieniowy, pierścieniowy,wachlarzowy lub gwiaździsty; 2) blokowa– w której obiekty o różnym przeznaczeniuzostały powiązane przestrzennie w jeden zespół funkcjonalny; 3) monoblokowa– cały program produkcyjny obiektu wielkostadnegozlokalizowany w jednym budynku ozwartej formie rzutu.

Konstrukcja szkieletowa budynków

Ściany niskich kondygnacji w budynkach wznoszonych tradycyjnie muszą być grubsze, by mogły utrzy­mać ciężar wyższych pięter. Dodanie kolejnych kondygnacji powoduje konieczność pogrubienia ścian u dołu budynku.

Wykonanie budynku w technologii lekkiego szkieletu stalowego

Budynki wykonane w tej technologii spełniają wszystkie obowiązujące w Polsce normy budowlane i warunki techniczne, a stanowiące konstrukcję budynku profile zimnogięte ze stali ocynkowanej, posiadają aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”.

Budynek inteligentny IBS (Inteligent Building Systems)

Elementy wyposażenia budynku inteligentnego obejmują: czujniki pomiarowe (dymu, temperatury, kart identyfikacyjnych i uprawniających), jednostki sterujące do zbierania i przetwarzania informacji pomiarowych, jednostki nadzorujące, multimedialne sieci komputerowe LAN (oprogramowanie, drukowanie, powielanie) z okablowaniem okablowaniem strukturalnym oraz okablowanie specjalistyczne zapewniające komunikację z systemami zarządzania.