Budownictwo

Budownictwo

Czytaj Dalej

DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE - W POLSCE

Brykowski, Drewniana architektura kościelna regionu radomskiego, w: Zabytkowe budownictwo drewniane regionu radomskiego, Wwa 1972, 53-74; L. Itman, Drewniane budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku, Zeszyty etnograficzne II, Wr 1974; J.

Budownictwo – podstawowe pojęcia ogólne, definicje pojęć, przepisy prawne

Budownictwo – podstawowe pojęcia ogólne, definicje pojęć, przepisy prawne O prawie budowlanym Znaczenia budownictwa dla postępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, zarówno życia zbiorowego, jak i zaspakajania potrzeb indywidualnych, nie trzeba udowadniać.

BUDOWNICTWO KOŚCIELNE

Są to konsekwencje wynalezieniai wprowadzenia nowych materiałów, stali i betonu,oraz przewartościowania w związku z tym całokształtu kryteriówbudownictwa i stylów historycznych.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz osób, o których mowa w ust.

Narodziny i rozwój budownictwa fortepianów na świecie

historia polskiego budownictwa fortepianów i lutnictwa, wytwarzanie instrumentów muzycznych w dawnym Gdańsku i okolicach, historia budownictwa instrumentów w Szwecji), socjologii muzyki, historii muzyki.

ZASTOSOWANIE KORKA W BUDOWNICTWIE

W budownictwie korek stosuje się na wykładziny podłogowe, okładziny ścienne i tapety korkowe, jako materiał izolujący cieplnie i akustycznie do ścian i dachów. Korek stał się ostatnio docenionym materiałem, wykorzystywanym w budownictwie.

25 pytań ogólnych z budownictwa z odpowiedziami

Budownictwo podlegało 3 reżimom pr, w zależności od zaboru. normowała kwalifikacje i obowiązki osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Rozwój budownictwa, gospodarki, wzrost kadry techn-bud.

Człowiek a tereny podmokłe - Budownictwo wodne bliskie naturze

Budowanie razem z przyrodą, maksymalne włączanie jej do przedsięwzięć gospodarki wodnej, to droga o wiele lepsza, na którą nowoczesne budownictwo wodne wkracza coraz częściej - lub też chętnie by wkraczało, gdyby potrafiło skutecznie się przeciwstawić prywatnym, jednostkowym interesom.

Społeczne budownictwo czynszowe

Funkcjonują w formie Towarzystw Budownictwa Społecznego. Towarzystwa mogą uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej związanej z budownictwem mieszkaniowym, ale dochody nie podlegają rozdysponowaniu pomiędzy jego właścicieli.

CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - BUDOWNICTWO SAKRALNE

  W zubożałych i wyludnionych miastach, które zaniechały zbędnego w tych warunkach budownictwa mieszkaniowego, zwycięska religia podjęła budownictwo dla celów sakralnych.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce

- Twierdza Wisłoujście - przykład budownictwa obronnego z XVI - XVII w . , przykład dawnego budownictwa mieszkanno - obronnego z fortyfikacjami.

Tradycyjne budownictwo mieszkalne w Europie

Mimo postępu cywilizacji nawet w Europie ciągle jeszcze można odnaleźć przykłady tradycyjnego budownictwa.

DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE - W EUROPIE

Budownictwo wiejskie i sztuka ludowa, w; Sztuka Rumunii, Wr 1979, 164-176.

Budownictwo ekologiczne

Budownictwo obejmujące budynki inwentarskie i mieszkalne,suszarnie oraz szklarnie, oddalone odośrodków emisji zanieczyszczeń.

Budownictwo wodne

Budowanie pod powierzchnią wody i pod dnem zbiorników wodnych związane jest z szeregiem trudności. Kiedyś takie przedsięwzięcia często kończyły się katastrofami. Dziś nowoczesne technologie uczyniły prace bezpieczniejszymi i łatwiejszy­mi, a wznoszone budowle są dobrze zabezpieczone. Dawniej roboty...

Grodzie w budownictwie wodnym

Cement wytwarzano w czasach rzymskich z natu­ralnego materiału zwanego pozzolana, jako że występował W okolicach miasta Pozzuoli, koło Neapolu. Aby osuszyć miejsce, gdzie przyszło sta­wiać filar, Rzymianie budowali wodoszczelne ba­riery, zwane grodziami. W dno rzeki, wokół wybra­nego miejsca, wbijali...

Techniki alternatywne w budownictwie na dużych głębokościach

Aby uniknąć niedogodności związanych z koniecz­nością stosowania procedury dekompresyjnej,przy pracach prowadzonych na dużych głębokościach mogą być stosowane metody alternatywne. Podczas budowy filaru mostu można na dno opuścić rurę, przez którą tłoczy się beton z powierzchni. Można też...

Wykorzystanie betonu w budownictwie

Coraz częściej, zamiast mocować prefabrykowa­ne betonowe panele ścienne do szkieletu, beton natryskuje się na miejscu budowy. Jedna z tech­nologii przewiduje natryskiwanie betonu na lekką, prefabrykowaną metalową ramę, która jest jedno­cześnie zbrojeniem. W innej metodzie natryskiwa­ny beton zawiera...

Nowoczesne techniki w budownictwie

Niektóre elementy betonowe wytwarza się na pla­cu budowy, wypełniając betonem drewniane formy wielokrotnego użytku. Niedawno wymyślo­no alternatywną metodę, w której używa się jed­norazowych form z betonu zbrojonego włóknem szklanym. Forma ta po użyciu staje się elementem struktury budynku. Jest...

Historyczny rozwój budownictwa mieszkalnego

Na przestrzeni dziejów, w różnych częściach świata ludzkie siedziby zdecydowanie różniły się między sobą i przybierały różne formy - od prymitywnych szałasów po luksusowe apartamenty na ostatnich piętrach wieżowców. Gospodarstwo domowe to podstawowa jed­nostka organizacyjna każdego...