Budowla

Czytaj Dalej

Tajemnicze budowle

Budowle o podobnej konstrukcji - usypane z ziemi wały spotyka się również w Stanach Zjednoczonych. Wydawało się niemożliwe, by zamieszkujący tutejsze lasy Indianie mogli wznieść tak monumentalne budowle.

Budowle i ich rodzaje. Konstrukcje inżynierskie

Obiekt budowlany może mieć charakter tymczasowego obiektu budowlanego, jeżeli zgodnie z ustawą o prawie budowlanym spełnia następujące warunki:  jest przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej;  jest przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki;  nie jest trwale związany z gruntem.

Centralna budowla

oktogony); w odróżnieniu od przyjętego dlazałożeń prostokątnych określenia "budowla podłużna"- centr. Barok, przy tendencji do budowli podłużnych,stworzył typ założeń zw.

Wytyczanie BUDOWLI

Wytyczanie BUDOWLI wyznaczanie nagruncie dokładnych wymiarów- i zarysów wykonywanychbudowli; wszystkie dane niezbędne dowytyczenia budowli otrzymuje się z projektu lubz rysunku roboczego.

Średniowieczna architektura sakralna - Romańskie budowle

    ROMAŃSKIE BUDOWLENajbardziej widoczną cechą budowli romań­skich jest ich ciężka konstrukcja i łukowate okna, drzwi oraz podcienia.

Posadowienie budowli

PODZIAŁ GRUNTÓW BUDOWLANYCH Grunty budowlane są to utwory geologiczne zewnętrznej warstwy skorupy ziemskie^, znajdujące się w zasięgu wpływu obciążeń pochodzących od obiektów budowlanych bądź używane do budowli ziemnych ( zapór, nasypów itp.

Budowla

Każdy → obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne,hydrotechniczne,zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ...

SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Niszczenie budowli i konstrukcji metalowych

Zanieczyszczenia powietrza oddziaływują też szkodliwie na materiały budowlane , tworzywa sztuczne , witraże i metale . Szczególnie narażone są dawne budowle z piaskowca i wapienia , który rozkłada się i rozpada .

Symbolika budowli

Symboliczne znaczenie jakiejś budowli lub jej części, wielokrotnie nadawane dopiero wtórnie (np.

Budowla wodna

Budowla wodna — urządzenie służącedo wykorzystania zasobów wodnych lub ochraniająceprzed szkodliwym działaniem wód; dobudowli wodnych zalicza się przegrody, zap o ry ,jazy, tam y regulacyjne, wały przeciwpowodziowe,kanały, row y, mnichy, upusty, zastawki itp.

Budowla ziemna

BUD OW LA Z I E M N A — budowla w y k o n an aw gruncie lub z ziem i, m ają ca sam o d zieln e zn aczeniegospodarcze lu b te c h n iczn e; d o b u dow liziemnych zalicza się n asypy, np.

Budowle

Rozbijanie namiotu, wznoszenie budowli, z drewna bądź z gliny czy kamienia, to przede wszystkim działania mające na celu zaspokojenie potrzeby znalezienia schronienia przed niepogodą, niepokojami i niebezpieczeństwami, znalezienia dla siebie i swojej rodziny dachu nad głową, domu, możliwości odosobnienia.

Włochy - Słynne budowle Włoch

- Koloseum. Największy amfiteatr świata starożytnego , Wzniesiony w Rzymie przez cesarza z Dynastii Flawiuszów . Otwarty w 80 roku. Jedno z największych osiągnięć Rzymskiej architektury.

- Forum Romanum. Jest to główny i najstarszy rynek starożytnego Rzymu. Znajdują się na nim liczne świątynie...

Majowie - Budowle

Na nizinach Majowie budowali swoje szałasy na małym cokole z ubitej ziemi, by chronić się przed powodziami pory deszczowej. Palisady, wzmacniane plecioną latoroślą, tworzą ściany, a dach kryty jest słomą palmową. Szałas ma tylko jeden otwór - drzwi, które zawsze znajdowały się na środku przedniej...

Fizyka budowli

Znajomość procesów fizycznych zachodzących w materiałach budowlanych lub w ich komponentach umożliwia racjonalne projektowanie obiektów budowlanych z uwzględnieniem oszczędności energii oraz ochronę tych obiektów przed czynnikami mającymi niekorzystny wpływ na samopoczucie i zdrowie użytkowników (np.