Fałdyi bruzdy skórne

Jeżeli zawartość oczodołu zapada się z powodu zmniejszenia się jędrności tkanek, bruzda ta wybitnie się pogłębia i rzuca ciemne cienie; jest to znany objaw wyczerpania ustroju („podkrążenie oczu"), często — cecha konstytucyjna.

BRUZDA

BRUZDA — row ek pozostający p o odw róceniuskiby. Bruzdy pow stają też pom iędzy zao ran y m i zagonami;nie pow inny o n e być an i z a głębokie, aniza szerokie.

BRUZDA ROZDZIELCZA

BRUZDA ROZDZIELCZA — ro w e k w y k o n a nyna polu n a w ad n ian y m , służący d o p o b ie ra n iawody z o d p ro w a d za ln ik a stałego lu b czasow egoi doprow adzania jej na p ole n a w ad n ia n e; zasilaon w odą pom ocnicze b ru z d y rozdzielcze lu bbezpośrednio b ru z d y na w ad n iając e.