Branża

Czytaj Dalej

Branża

Charakterystyka

Branża (ang. industry) to niezależna część jakiegoś systemu. Podział na branże stanowi pierwszy poziom podziału systemy w gospodarce. Termin branża jest wykorzystywany w zarządzaniu, ekonomii, prawie i w innych naukach.

Istnieje wiele rodzajów branż, niektóre z nich to:

branża...

Organizacja Branży Turystycznej woj. śląskiego

Spis treści 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. 2 2.Izby turystyczne. 4 3.Regionalna Organizacja Turystyczna. 5 4.Lokalne organizacje turystyczne i stowarzyszenia. 7 5.Organizacje współpracujące z branżą turystyczną. 7 6.Urzędy i samorządy współpracujące z branżą turystyczną. 8 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. Głównym celem ...

Branża FMCG -z czym się to je?

Przeglądając oferty pracy w różnych, nowoczesnych portalach ogłoszeniowych, na pewno zauważyłeś obcobrzmiące branże działalności gospodarczej. Jedną z takich branż jest FMCG. Cóż kryje się pod tym tajemniczym skrótem? Otóż, jest to anagram pojęcia anglojęzycznego – Fast Moving Consumer Goods. W tłumaczeniu na język polski, branża FMCG określa wszystkie produkty szybko rotujące w punktach sprzedaży, inaczej dobra szybko zbywalne. Pojęcie branży FMCG ...

Ocena działalności Polskiego Zrzeszenia Hoteli oraz Izby Gospodarczej PZH w świetle informacji Internetu oraz źródeł prasowych i innych branży turystycznej

Pierwszą organizacją hotelarską w Polsce była naczelna organizacja Polskiego przemysłu hotelowego utworzona w 1928 r. z inicjatywy Michała Benisławskiego, nestora polskiego hotelarstwa. Działała ona do 1 września 1939 r., tj. do wybuchu drugiej wojny światowej. Do dobrych tradycji tych organizacji nawiązało Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych, powołane 2 lutego 1962r. z inicjatywy działaczy hotelarskich przy ówcześnie działających: Centralnym Zarządzie ...

Branża piwowarska jako płatnik podatków

 

Działalność przedsiębiorstw branży piwowarskiej służy nie tylko pracownikom, konsumentom, ale całemu społeczeństwu. Dzieje się tak za sprawą wpływających do budżetu państwa ceł i podatków - dochodowego, VAT i akcyzowego. Ponosimy także znaczne obciążenia na rzecz gmin z tytułu podatków...

Analiza struktury branży według Portera

M. Porter w swoim najbardziej popularnym opracowaniu pod tytułem „Strategia konkurencji”, opierając się na zdobyczach ekonomiki przemysłu, rozwinął model szczególnie przydatny do analizy strukturalnej poszczególnych branż czy sektorów1.

Porter definiuje sektor jako „grupę firm wytwarzających wyroby...

Znaczenie branży piwowarskiej dla gospodarki kraju

 

Całkowita wielkość sprzedaży rynku piwnego w Polsce wynosi 24 mln hektolitrów rocznie czyli - w wymiarze finansowym - ponad 9 mld PLN. Jest to kwota równa wydatkom państwa na obronność przewidzianym w budżecie na 2001 r. Korzyści z naszej działalności czerpią nie tylko Akcjonariusze, ale także...

Przemysł SPOŻYWCZY w Polsce - najważniejsze jego branże

Zakłady przemysłu spożywczego z punktu widzenia rozmieszczenia dzieli się na trzy grupy:

I grupa to zakłady lokalizowane w pobliżu źródeł surowca. Są to zakłady zużywające znaczne ilości surowca na jednostkę wyrobu lub przetwarzające surowce szybko psujące się i nie znoszące dłuższego...

Konflikt w kanałach zintegrowanych pionowo w branży pakowanych dóbr konsumpcyjnych

Przez wiele lat potężni producenci pakowanych towarów konsumpcyjnych dysponowali w stosunku do detalistów bardzo silna pozycją przetargową. Wynikało to w znacznym stopniu ze stosowania przez nich strategii typu „puli", w ramach której, w celu stworzenia preferencyjnego traktowania marki, wydawali ogromne...

Sprecyzowanie podstawowych zasad etyki branży ochrony osób i mienia.

Współcześnie problematyka etyki zawodowej uległa znacznemu poszerzeniu i uzyskała ogromną rangę społeczną. Problematyka ta dotyczy już nie tylko grup zawodowych tradycyjnie uchodzących pod tym wzglę¬dem za wyróżnione, lecz wszelkich. Ja natomiast chciałbym ukazać swoje rozważania o podstawowych zasadach etycznych przedstawicieli takich, w zasadzie nowych, grup pracowniczych, jak pracownicy ochrony fizycznej osób i mienia. Najbardziej fundamentalną zasadą etyki zapewne ...