Co oznacza brak odruchów?

Brak reakcji po uderzeniu w kolano nie utrudnia wykonywania codziennych czynności, choć przyczyny powodujące ten brak mogą wywoływać także inne objawy.

Brak lub niedorozwój kości promieniowej

Brak lub niedorozwój kości promieniowej (dciectus et hypoplasia radii). Niedo­rozwinięta ręka (często brak kciuka) ustawia się pod kątem do przedr.

Brak lub niedorozwój kości łokciowej

Brak lub niedorozwój kości łokciowej (detectus et hypoplasia ulnae). Przed­ramię i ręka «ulegaja zniekształceniu odwrotnemu niż w razie braku kości pro­mieniowej.

Zespół braku wrażliwości jąder na gonadotropiny

W tym zespole występują żeńskie lub obojnacze zewnętrzne narządy płciowe, wnętrostwo ze zwyrodnieniem komórek Leydiga, brak przewodów Mullera, zwiększone stężenie gonadotropin.

Czy brak uwagi może pomagać reklamie?

Dlatego brak uwagi podczas oglądania reklam jest dla nich pożądany; wiedzą doskonale, że człowiek stykający się z komunikatami perswazyjnymi, zachowuje czujność, analizuje je a także wysuwa liczne kontrargumenty.

Konsekwencje braku więzi

Utrata nadziei (wybuchy głośnego płaczu, krzyku, bierność, brak zainteresowania otoczeniem, bezsenność, maskowata twarz, spadek wagi).

Podmiotowość w wychowaniu - Brak gotowości do ponoszenia konsekwencji własnego sprawstwa wskutek...

niedojrzałości moralnej do podejmowania umów z ludźmi (Kwieciński, Michalik); nie dorastania do ról i sytuacji; zafałszowanego obrazu siebie jako kogoś doskonałego; braku jasno sprecyzowanych kryteriów, reguł postępowania; nadmiaru wolności i nieumiejętności jej zagospodarowania.

SYTUACJA BRAKU OGÓLNOTEORETYCZNYCH I METODOLOGICZNYCH RAM DZIAŁANIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH

Gdy brak ogólnych wyjaś­niających kategorii, pojęcia potoczne stwarzają tylko pozory wyjaśnień lub mogą być przyczyną błędnych i nietrafnych oddziaływań.

Brak popytu

Brak popytu; konsumenci stanowiący cel działań mogą być niezainteresowani produktem lub obojętni wobec niego.

Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej

"Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej" 1.

Brak lub niedorozwój kości udowej

Brak lub niedorozwój kości udowej (deiectus et hypoplasia iemoiis).

Model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po zawale niepełnościen-nym o „lekkim" przebiegu (niewielki wzrost transaminaz, temperatura ciała w normie, brak objawów niewydolności układu krążenia)

model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po zawale niepełnościen-nym o „lekkim" przebiegu (niewielki wzrost transaminaz, temperatura ciała w normie, brak objawów niewydolności układu krążenia); przeciętny pobyt w szpitalu wynosi 16 dni.

Niewłaściwe przedstawianie danych finansowych a braki standaryzacji sprawozdań

Od wielu lat trwają spoty o to, czy większym problemem jest „niewłaściwy sposób przedstawiania danych finansowych”, czy „braki standaryzacji” sprawozdań finansowych.

ZESPÓŁ LAKTACJI I BRAKU MIESIĄCZKI ZESPÓŁ CHIARI-FROMMELA

 Ponadto zespół laktacji i braku miesiączki skojarzony ze zwiększonym stężeniem prolaktyny w surowicy może wystąpić po stosowaniu środków antykoncepcyjnych, chl« til), rezerpiny (Raupasi ków oraz w przypadka kodzenia podwzgórza, do zmian zanikowych ir wowe ujawniają niedc ziom LH i FSH w s ny.

Wtórny brak miesiączki związany z nadmiernym wysiłkiem fizycznym

Zaobserwowano, że brak miesiączki u sportsmenek może występować z utratą lub bez utraty masy ciała.

Wtórny brak miesiączki związany ze stresem

Dziewczęta i kobiety z tym zaburzeniem charakteryzują się perfekcjonizmem, niską samooceną i brakiem umiejętności radzenia sobie z codziennym stresem.

Wtórny brak miesiączki

Wiele razy przeżyliśmy fakt, że przy wielomiesięcznym wtórnym braku miesiączki, leczonym bez efektu hormonalnie i kąpielami (leczenie uzdrowiskowe), po niewielu masażach tkanki łącznej oraz masażach punktów reaktywnych krwawienie znów się pojawiło; prowadzenie następnie tak rozpoczętego leczenia, szczególnie w środku cyklu, powoduje trwałe przywrócenie prawidłowych zmian cyklicznych.

Brak właściwych „układów odniesienia” w eksperymencie

Nie mniej poważnym błędem od poprzednio omówionych jest błąd polegający na braku właściwych „układów odniesienia” do rzetelnego orzekania o wynikach eksperymentu.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Brak równowagi elektrolitycznej

Przy depresjach mają miejsce zaburzenia elektrolityczne. Przykład: u pacjentów z zaburzeniem depresyjnym i maniakalnym (dwubiegunowym) odkryto zakłócenia w gospodarce organizmu sodem i potasem. Niejasne jest, czy te zakłócenia mają znaczenie pierwszorzędne czy drugorzędne. Chodzi o to, czy powodują...

Pokrewieństwo - Brak grupowego ojcostwa

Idee i instytucje, które rządzą poczęciem, ciążą i urodzeniem, pokazują, że nie mogą być rozpatrywane jako fakty czysto fizjologiczne, lecz jako fakty głęboko modyfiko-wane przez kulturę i organizację społeczną. Poczęcie nie jest pozostawione przypad-kowi, nawet gdy dozwolone są nieskrępowane...