FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - GENEZA i DZIEJE

braci mniejszych należało słuchanie spowiedzi,opieka nad —> zakonami trzecimi świeckimi i bractwami;z chwilą rozpowszechnienia się druku bracia mniejsi publikowalizbiory kazań i rozmyślań; krzewili nabożeństwo —» drogikrzyżowej, kult —> Niepokalanego Poczęcia NMP, św.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ZGROMADZENIA i WSPÓLNOTY ZAKONNE

Kolombo (Sri Lanka) w celu nauczania młodzieży; 1891otrzymali zatwierdzenie, a 1910 agregację do braci mniejszych;1949 członkowie używający języka tamilskiego utworzylifrakcję franciszkanów braci Maryi (—> franciszkanie VI19°); 1975 liczyli 35 braci pracujących w 3 diec.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

, 3 kapłanówi 3 braci do Konstantynopola, 4 kapłanów, 2 diakonów i 4braci do Francji, 1 k a p ł a n do Peru, 1 kapłan do Bukaresztu,6 kapłanów i 3 braci do Galicji); pozostało tylko 33 starszychwiekiem zakonników (18 kapłanów i 15 braci); po uchyleniu1877 ustaw majowych podjęto nieskuteczną (z powodusprzeciwu władz) próbę odrodzenia życia zak.

BRACIA

Franciszka z Asyżu, — braciaSerca Jezusowego, — bracia słudzy Maryi Niepokalanej, —bracia szewcy i bracia krawcy, — bracia szkolni, — bracia ubodzyśw.

BRACIA SZKOLNI, Bracia Szkól Chrześcijańskich, Institutum Fratrum Scholarum Christianarum (FSC), lasu lianie

Z tej liczby na Europę przypada 8132 braci, 800 szkół, 193 996uczniów, na Azję 570 braci, 61 szkół, 39 242 uczniów, na Australię164 braci, 22 szkoły, 4612 uczniów, na Afrykę 497 braci,71 szkół, 26 207 uczniów; na Amerykę Pn.

BRACIA ODŁĄCZENI

podział rozrywający istotną jedność KościołaChrystusowego, nie można zatem braci chrześcijan obciążaćmianem odłączonych.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM)

BraciMniejszych Ściślejszej Obserwancji (Ordo Fratrum MinorumStrictions Observantiae), czyli: dyskalceatów (OrdoFratrum Minorum Discałceatorum, OFMDisc), reformatów(Ordo F r a t r um Minorum R e f o r m á t o r ům OFMRef) i rekolektów(Ordo Fratrum Minorum Recollectorum, OFMRec); ° Braci Mniejszych Konwentualnych z popielatym, odrewolucji franc, z czarnym kolorem habitu (Ordo F r a t r umMinorum Conventualium, OFMConv, zw.

Bracia i Siostry wspólnego życia

Władza kościelna obawiała się heretyckiejinterpretacji Pisma Świętego, czytanego w domach Braci i Sióstr w tłumaczeniu na języki narodowe.

BRACIA CZESCY, bracia morawscy, Bratrská Jednota, Unitas Fratrum

odłam — baptystów utworzył wspólnotębraci baptystów; 1919 w Stanach Zjedn. jedna z misjikongregacjonalistów przyjęła nazwę Wspólnoty Braci CzeskichKongregacjonalistów (-> kongregacjonalizm).

BRACIA JEZUSA, bracia Pańscy

Grzybek, Czy Chrystus miai braci/, RBL 11 (1958) 231-238; W. Łach, Bracia Jezusa, STV 11 (1973) z.

BRACIA UBODZY św. FRANCISZKA, Anne Brüder vom Heiligen Franziskus Seraphikus, Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici

, amer, i brazylijską(kilku braci od 1931 pracowało w Japonii); 1973 zgrom,liczyło 182 braci pracujących w 17 domach; prowadzą szkołyi internaty, w których niezamożni chłopcy oprócz kat.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ARCHITEKTURA

R e f o r m a c i - Niewielka skala zespołów kościelno--klasztornych, surowość i prostota architektury, tradycyjnestosowanie wydłużonego 1-przestrzennego planu, wybórpłaskich, linearnych form i tendencyjne rugowanie dekoracjiplastycznych sprawiły, że architektura reformatów niebyla tak efektowna jak budownictwo Braci MniejszychRegularnej Obserwancji, zw.

Narkotyki – „Nie biorę”

Temat : Narkotyki – „Nie biorę” . Hasło prawdziwe czy propaganda. Twój głos w dyskusji dotyczącej legalizacji narkotyków miękkich. Narkotyki zalicza się do środków odurzających lub psychoaktywnych, które bezpośrednio działają na układ nerwowy człowieka powodując głównie objawy somatyczne. To oddziaływanie sprawia, iż w większości przypadkach te objawy w pewien sposób są „przyjemne” więc skoro są „przyjemne” to czemu nie miałyby stać się ...

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

A przecież „pierwowzory greckie” brali do rąk swoich i jego poprzednicy. Horacjańskie „polecenie” człowieka współczesnego niech nie będzie jedynie słowem, propozycją, którą odbiorca bierze pod rozwagę.

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

A przecież „pierwowzory greckie” brali do rąk swoich i jego poprzednicy. Horacjańskie „polecenie” człowieka współczesnego niech nie będzie jedynie słowem, propozycją, którą odbiorca bierze pod rozwagę.

Michelin, bracia

bracia rozpoczęli działalność w lotnictwie. Zaraz przed I wojną światową bracia Michelin wdrożyli w swoich zakładach metody naukowej organizacji pracy oparte na dziełach Winslow Taylor|F.

Opozycja franciszkańska. Bracia apostolscy

Około 300 opornych braci skazano na ostre kary, w tym dożywotnie więzienia.

BONIFRATRZY, bracia miłosierdzia, Ordo Hospitalarius sancti Joannis de Deo

braci zrodziła się tendencja do zmiany charakteruzakonu z laickiego na klerycki. W 1951 zakon liczył 2065 braciw 16 prow, i 5 wiceprow. 200 braci); w czasie wojen pracowali w lazaretachwojskowych.

BRACIA św. GABRIELA, Frères de l'Instruction Chrétienne de Saint Gabriel

Lamennais (1780-1860); 1821 nastąpiłjednak podział na 2 odłamy : braci z Ploërmel (nazwa od macierzystegodomu zgrom. ) i braci od Ducha Świętego (analogia dozgrom, szkolnego zał.

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

pod kierownictwem Franciszka Syski,poświęcających się opiece nad młodzieżą wiejską, i braci synówMB Bolesnej (-> doloryści); do 1907 zgrom, składało się z 2 kategoriiczłonków: żyjących wspólnie (1906 — 326 braci) i zjednoczonych— nie związanych ścisłą więzią wspólnotową (1906 -304 braci); składali przyrzeczenia lub śluby proste zachowania3 rad ewangelicznych (ubóstwa, posłuszeństwa,