WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - PAŃSTWO BOŻE SW. AUGUSTYNA

 

Upadek Rzymu wstrząsnął do głębi ludnością Imperium. A chociaż „wieczne miasto" nie było w tym czasie stolicą państwa, dopatrywano sią powszechnie w jego katastrofie zapowiedzi rychłego załamania sią Cesarstwa, a może nawet i końca świata.

Równocześnie poszukiwano winowajców klęski i coraz...

GODZINA OBECNOŚCI przy SERCU BOŻYM

J e d n az form nabożeństwa do —» Serca Jezusa zainicjowana 1863j a k o Straż Honorowa Najśw. Serca Jezusowego przez KonstancjęBernau (imię zak. Maria od Najśw. Serca) w klasztorzeSióstr Nawiedzenia NMP w Bourg-en-Bresse we Francji;nazwę zaaprobował 1977 p a p . Paweł VI.

G . O . ma na celu pobudzenie do...

Wola Boża

Najwyższa zasada, według której ludzie powinni prowadzić życie (Mt 6, 10; zob. 6, 33). Wola Boża, oparta na nieskończonej Bożej mądrości i dobroci, jest osobowym planem miłości dla mężczyzn i kobiet, mającym na celu danie im pełnego i ostatecznego szczęścia. Wola Boża, nie zawsze łatwa do...

Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej

hebr. geber- - mąż silny i -el - Bóg; “mąż Boży”, “mąż silny Bogiem”, “Bóg jest moim męstwem”.Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (Francesco Posscnii), zakonnik (1838 - 1862). Urodził się w Asyżu.Ojciec piastował urząd gubernatora tego miasta i okolic. W czwartym roku życia umiera mu matka...

Matki Bożej Śnieżnej

Matki Bożej Śnieżnej. Początkowo było to święto w bazylice Santa Maria Maggiore - Matki Bożej Większejw Rzymie. Sykstus III (432 - 440), pragnąc uczcić zakończenie soboru w Efezie, na którym ogłoszonodogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi (Theotokos), postanowił wybudować w Rzymie bazylikę.

Legenda...

Dzieje Kościoła, augustianizm i Państwo Boże

Dziejami Kościoła zajął się Euzebiusz (263-339) biskup w Cezarei od 311 r., autor wielu pism apologetycznych,biblijnych i dogmatycznych oraz homilii, mów i listów. Najbardziej jednak jest znany z dziełhistorycznych, za które otrzymał tytuł ojca historii Kościoła. W dziele, skrótowo zwanym Kroniką...

Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego

HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. Jest to utwór liryczny o podniosłym charakterze , sławiący Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych.    I tu już widać różnicę w...

Chrystologia św. Pawła - Synostwo Boże

Synostwo Boże należy do Jezusa Chrystusa w pełni i przekazuje on je wiernym przez uczestnictwo w Jego męce i śmierci. Jest to podstawowy temat listów do Rzymian i Galatów (Rz 1,1-4; 8,12-17; 8,29; Ga 3,26-27; 4,4-7). Św. Paweł wyznaje otwarcie Bóstwo Chrystusa (Kol 2,9; Ef 1,3-10; Rz 9,5; Tt 2,13). Temat...

Wizyjność i symbolika w hymnach Jana Kasprowicza: "Dies irae", "Święty Boże"

Jan Kasprowicz napisał osiem hymnów, które zostały uznane za najsłynniejsze utwory poety. Twórca ich miał już za sobą okres twórczości realistycznej, przesiąkniętej problematyką społeczną. Przełom wieków został zinterpretowany przez artystów jako schyłek cywilizacji. Kończył się nie tylko wiek...

BOŻE NARODZENIE

Gody, święto chrześc. na pamiątkę narodzenia Chrystusa, do IV w. obchodzone 6 stycznia, potem 25 grudnia, w okresie zimowego przesilenia słońca; zob. Choinka; Gwiazda (Gwiazdka); Jasła (Jasełka); Kolędy; Kutia; Opłatek; Szopka; Wigilia.

Boże Narodzenie Concerto grosso g-moll, opus 12, nr 6 Arcangela...

Pokój Boży (Treuga Dei)

 

Ruch powstały w X w. w Akwitanii, propagujący powstrzymanie się od przelewu krwi, a zwłaszcza wojen prywatnych w dni świąt kościelnych i w wielkim poście. Rozszerzył się na całą Francję, poparty przez potężniejszych książąt, którym ułatwiał zapanowanie nad sytuacją na własnym...

BOLESNA MATKA BOŻA - KULT

1. Podstawę biblijną kultu M.B.B, stanowiprzepowiednia Symeona (Łk 2,34-35) oraz opis in. zdarzeń z życia Jezusa, bolesnych dia Maryi: ucieczka do Egiptu (Mt 2,13--15), pozostanie w świątyni jeroz. (Łk 2,43-51), dźwiganie krzyżana Kalwarię (Łk 23,26-32; J 19,16-17), ukrzyżowanie (J 19,25-27), zdjęcie...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża

Tytuł związany z obrazem Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze, będącej pol. sanktuarium nar., i dlatego często utożsamiany z tytułem -> Królowa Polski.

GROMNICZNA MATKA BOŻA

Popularny tytuł święta2 lutego, występującego w dawnym kalendarzu liturg. podnazwą Oczyszczenie NMP (Purificado BMV lub Candelaria),znajdującego odpowiedniki w in. językach zach.eur. (Licht--mess, Candlemas, Chandeleur i Candelora) i nadawanyNMP w związku z odbywającym się w tym dniu poświęceniem—>...

Chwała Boża

W Starym Testamencie pełne majestatu promieniowanie objawiającej się Bożej obecności (Wj 33, 18-23). Przez wcielenie chwała Syna Bożego ukazała się już w Jego życiu (J 1, 14), a dopełniła się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (J 17, 1, 4-5). Ludzie - podobnie jak aniołowie - zostali wezwani do...

Immanencja Boża

(łac. “pozostawanie w czymś, trwanie”). Obeność Boża we wszystkim i wszędzie (zob. Ps 139). Jeżeli się jej nie uzupełni przez pojęcie Bożej transcendencji, która oznacza, że Bóg istnieje także ponad i poza wszechświatem, to pojęcie immanencji może doprowadzić do panteizmu.

Zob. panenteizm...

Lud Boży

Izrael jako naród wybrany przez Boga, oddzielony od innych narodów i obdarowany przez Boga specjalnym przymierzem (Wj 5, 1; 19, 3-6; Pwt 4, 20; 7, 6-8; Iz 43, 20-21; Jr 31, 33; Ps 100, 3). Według Nowego Testamentu wierzący w Chrystusa tworzą nowy Lud Boży (Rz 9, 25-26; 1 P 2, 9-10; Ap 21, 3).

Sobór Watykański...

Przybranie za dzieci Boże

Pawłowy sposób wyrażania nowych powiązań z Bogiem ludzi odkupionych przez Chrystusa. Wierzący przestali już być niewolnikami grzechu, a stali się przybranymi dziećmi Bożymi, które wołają “Abba, Ojcze” (Rz 8, 15; Ga 4, 5-7), i dziedzicami (Rz 8,17; Ga 4,7) razem z Chrystu-sem, który z samej swojej natury...

Przygotowanie do Bożego Narodzenia

Okres ten na Zachodzie nazywa się Adwentem. Wschodni Syryjczycy własny okres przygotowania do Bożego Narodzenia, obejmujący cztery niedziele przed tą uroczystością, oznaczaj ą wyrazem subára (syr. “zwiastowanie”); Syryjczycy zachodni tym samym wyrazem oznaczaj ą okres sześciu niedziel przed Bożym...

Matka Boża Szkaplerzna

Matka Boża Szkaplerzna (Matka Boża z Góry Karmel). Święto wprowadzili karmelici. Ich generałowizakonu - św. Szymonowi Stockowi (zob. 16 maja) - Maryja miała objawić tę formę pobożności w 1251 r.Benedykt XII ustanowił to święto dla całego Kościoła (1726).