FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM TYTUŁÓW i PRZYWILEJÓW MATKI BOŻEJ

° f. konwentualne misji Dziewicy Niepokalanej,Franciscan Sisters Conventual of the Mission of t h e ImmaculateVirgin, na prawie d i e c , eryg. 1923 w Nowym Jorku zdomu zał. tam 1882 przez f. z Buffalo (—> franciszkanki IID 8°), który 1893 otrzymał autonomię; celem jest opieka naddziećmi, kształcenie...

CHWAŁA BOŻA

(hebr. kebod Jahweh, gr. doksa tu Kyriu), Majestat Boga (zhipostazowany), czyli uwidoczniona w dziele stworzenia jego potęga i okazałość, a w dziele zbawienia jego świętość (-» sacrum), stanowiące dla człowieka podstawę oddawania czci rei. ( -> adoracja, kult) i jednocześnie wpływające na typ jego...

DZIECIĘCTWO BOŻE

Nadprzyrodzony stan -> człowieka (II E, III C) wynikający z jego -> adopcji przez Boga, dzięki której upodobniony do niego jako do Ojca może uczestniczyć (partycypacja) w wewnątrztrynitarnym życiu Trójcy Świętej.

I. PODSTAWY BIBLIJNE — W ST wcześniejsze od idei d.B. było przekonanie, że cały naród...

BOŻA RODZICIELKA, Boga Rodzica

Tytuł nadawany -vMaryi, matce -» Jezusa Chrystusa, wyrażający jej bezpośredniudział we -> wcieleniu Syna Bożego; pośrednicząc ze stronyludzkiej w unii -> hipostatycznej, stała się w sensie właściwym- y Matką Boga (Theotokos) ; prawdę tę jako dogmat wiaryogłosił 431 Sobór Efeski.

I. W TEOLOGII -*...

BOŻE NARODZENIE

Święto chrzęść wprowadzonew starożytności dla uczczenia tajemnicy narodzenia JezusaChrystusa; rangę święta podkreśla szczególnie liturgia oraz związane z nią zwyczaje, wyrosłe w związku z recepcją obrzędówliturg. w kulturze różnych krajów; nadto popularna nazwafaktu narodzenia Jezusa Chrystusa...

BOŻY

Boża krówka biedronka siedmiokropkowa. Boża męka kapliczka wiejska z wizerunkiem ukrzyżowanego, biczowanego a. zdjętego z krzyża Chrystusa.

Boże drzewko choinka ozdobnie przybrana na Boże Narodzenie; krzew bylica boże drzewko, używana do przypraw. Dary boże jadło i napoje. O państwie bożym zob...

APOSTOLAT LUDU BOŻEGO

Uczestnictwo w posłannictwie zbawczym Chrystusa, wynikające ze wspólnego kapłaństwa wszystkich członków Kościoła, —> hierarchii i —> laikatu.

A. W NAUCE KOŚCIOŁA — W Kościele pierwotnym istniało żywe przeświadczenie, że cały nowy Lud Boży jest kontynuatorem misji Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

Kult M.B.Cz. obejmuje wszelkie formy czci związanej z obrazem w jej sanktuarium; kształtuje je specyficzna duchowość wynikająca z tradycji rei. o zasięgu krajowym, przejawiająca się spontanicznie; oryginalną formą kultu jest peregrynacja kopii obrazu M.B.Cz. w parafiach, rodzinach i domach zakonnych.

A...

Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

Termin Syn Boży znany jest ze Starego Testamentu. Jest on tam nadawany aniołom (Pwt 32,8; Job 1,6), Ludowi Wybranemu (Wj 4,22; Os 11,1; Jr 3,19), dzieciom Izraela (Pwt 14,1; Os 2,1) a przede wszystkim królom Izraelskim (2Sm 7,14; Ps 82,6). Oznaczał on bowiem przybrane synostwo Boże albo inaczej szczególną i...

Barokowy kościół Bożego ciała

- SPIS TREŚCI - · Spis treści.......................................................................... str. 2 · Rys historyczny Kościoła Bożego Ciała........................... str. 3 · Ogólny zarys stylu barokowego........................................ str. 5 · Cechy barokowe oraz ornamenty Kościoła Bożego Ciała str. 7 · Bibliografia........................................................................ str.

DUCH BOŻY

(hebr. ruach Jahwe, ruach Elohim), Stwórcza moc Boża, podtrzymująca istnienie świata (Rdz 1,2; Mdr 1,7) i kierująca dziejami ludzkości (Iz 61,1-7). Cechą D.B. jest niczym nie ograniczony dynamizm, który stanowi realizację planów Boga, decydującego o czasie, miejscu i przebiegu wydarzeń (-*• Opatrzność...

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OSÓB i PRZYMIOTÓW BOŻYCH

° f. adoratorki Krzyża Św. (-* krzyż Chrystusa IV);

° f.Boskiego Serca Jezusa;

° f. Boskiego Serca Jezusa z Padvariai(—> Serce Jezusa V);

° f. Bożej Opatrzności z Baldegg(—> Opatrzność Boża IV);

° f. Chrystusa Króla z Wenecji(—> Chrystus Król III 3);

° f. Chrystusa Króla z Mariboru(—* szkolne...

Bylica boże drzewko

Jest to krzew z rodziny Złożonych (Compositae), wy stepu jacy w stanie naturalnym w AzjiMniejszej i Europie Południowej. W Polsce spotyka się zdziczałą na przychaciach. Bywa teżsadzona w parkach na grzędach roślin bylinowych i na obwódkach kwietników, a czasemuprawiana do celów farmaceutycznych na...

Św. Augustyn - Państwo boże

Zajęcie Rzymu przez Gotów pod dowództwem Alaryka w 410 r., zostało zinterpretowanejako kara bogów za winę chrześcijaństwa. W odpowiedzi na to Augustynnapisał w Sprostowaniach: „Tymczasem na skutek wtargnięcia Gotów,którzy pozostawali pod dowództwem króla Alaryka i w wyniku wielkiej i gwałtownejklęski padł...

BOJAŹŃ BOŻA

Lęk budzący się w człowieku pod wpływemwielkości, świętości i majestatu Boga, skłaniający do respektowaniajego woli ; nie jest przeciwieństwem miłości, ale jejelementem ( -> miłość Boża).

I. W STARYM TESTAMENCIE — b.B. wyraża postawę lęku,a zarazem czci wobec Boga. W pierwszym znaczeniu Jahwe...

Królestwo Boże

Podstawowe orędzie Jezusa o ostatecznym królestwie Bożym (Mk 1, 15), o tym zatem Bożym dziele zbawienia, które nadchodzi niejako nagroda za ludzkie czyny, ale jako wyłączny dar Bożej dobroci. Jezus zachęca swoich słuchaczy do tego, by weszli do tego królestwa albo żeby je przyjęli tak, jak dziecko...

Misteria działalności publicznej Jezusa - Znaki Królestwa Bożego

Jezus uzupełnia swoje słowa licznymi "czynami, cudami i znakami" (Dz 2,22), które objawiają, że Królestwo jest w Nim. One świadczą, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem (Łk 7,18-23). (KKP 547)

Znaki dokonane przez Jezusa świadczą, że jest On posłany przez Ojca (J 5,36). One wzywają do wiary w Niego (J...

Uniżenie Syna Bożego (Flp 2,5-11)

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. W zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

Ku czci M.B.Cz. powstały liczne utwory wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne, przeznaczone do celów kultowych, oraz utwory poetyckie.

A. TWÓRCZOŚĆ MUZYCZNA — przejawia się przede wszystkim w pieśniach kośc, pątniczych i okolicznościowych; mniej liczne natomiast są kompozycje...

Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Pawła Jezus jest pierworodnym z pośród braci, którzy z Nim i przez Niego stają się adoptowanymi synami Bożymi. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Wierzący są...