Bogurodzica

Czytaj Dalej

„BOGURODZICA” - „BOGURODZICA" A „SALVE REGINA" Z XI W. - W KRĘGU KULTURY I LITERATURY ŁACIŃSKIEJ

W Bogurodzicy widoczna jest podobna zasada, choć inaczej przeprowadzona: już w wersie pierwszym mamy na początku: bogurodzica, dziewica — a dopiero na jego końcu imię Maryja; podobnie w wersie drugim: matko zwolena — Matyja.

„BOGURODZICA” - „BOGURODZICA" A TZW. „PIEŚŃ WIELKANOCNA"

Nie wchodząc w szczegóły można zauważyć, że przytoczone tu terminy prawne odnoszą się do stosunków najpóźniej z XIV wieku, wyraźnie więc nowszy dodatek do Bogurodzicy jest także archaiczny (najstarszy odpis mamy z początku XV wieku).

Bogurodzica jako najstarszy zabytek językowy i arcydzieło poezji średniowiecza

Treścią Bogurodzicy są modlitewne prośby : w pierwszej zwrotce podmiot liryczny zwraca się do Matki Boskiej, aby jako niewiasta wybrana z wielu przez Boga i zjednoczenia z nim dzięki pełnieniu Jego woli pozyskała i skłoniła ku ludziom przychylność swego Syna : „Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!

"Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

"Bogurodzica". Baczyński - "Modlitwa do Bogurodzicy". Jak typowy wiersz średniowieczny "Bogurodzica" jest wierszem rymowo-zdaniowym (asylabicznym).

Bogurodzica, Lament świętokrzyski arcydziełami średniowiecznej liryki religijnej (teksty), znaczenie historyczne i analiza języka

"Bogurodzica". Baczyński - "Modlitwa do Bogurodzicy". Jak typowy wiersz średniowieczny "Bogurodzica" jest wierszem rymowo-zdaniowym (asylabicznym).

BOGURODZICA JAKO NAJSTARSZY LITERATURY POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA

Bogurodzica”. Baczyński - „Modlitwa do Bogurodzicy”. Jak typowy wiersz średniowieczny „Bogurodzica” jest wierszem rymowo-zdaniowym (asylabicznym).

Arcydzieło poezji średniowiecznej - Bogurodzica

Przyjrzyjmy się bliżej Bogurodzicy : Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U twego syna gospodzina, matko, zwolena, Maryja!

„BOGURODZICA” - JĘZYK „BOGURODZICY” NA TLE ŚREDNIOWIECZNYCH ZABYTKÓW JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

Wśród wyrazów zawartych w Bogurodzicy najciekawsze są trzy: bogurodzica, bożyc, dzieła.

„BOGURODZICA” - WARTOŚĆ ARTYSTYCZNA SYNONIMÓW

To, co dziś nazywa się pobytem stałym, łączono w epoce Bogurodzicy z rzeczownikiem przebyt, dziś nie używanym: jego miejsce może zapełnić wyraz przebywanie zawierający w sobie odcień trwania.

"Bogurodzica" - najstarszy zabytek literatury polskiej (treść i język).

W Bogurodzicy zauważamy wiele historycznych form gramatycznych, archaizmów składniowych, leksykalnych i fonetycznych (Archaizm - element językowy pochodzący z minionej epoki hist. w funkcji wołacza występują mianowniki (Bogurodzica zamiast Bogurodzico!

Zabytki języka ; Bogurodzica, Kazania......

Bogurodzica Najstarszym drukowanym polskim tekstem poetyckim jest  „Bogurodzica” (otwiera „Statut polski” z 1506 roku Jana Łaskiego). Bogurodzica, dziewica, Maryja (dziś powiedzielibyśmy - Bogurodzico, dziewico, Maryjo).

„BOGURODZICA” - KOMPOZYCJA SKŁADNIOWA I ZNACZENIA FORM WYRAZOWYCH - I ZWROTKA

Rozległość apostrofy w całym patosie i majestacie staje się widoczna, jeśli tę część zwrotki napiszemy w jednym ciągu: Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja.

„BOGURODZICA” - KOMPOZYCJA SKŁADNIOWA A KOMPOZYCJA WERSYFIKACYJNA - FIGURY STYLISTYCZNE

Opracowanie apostrofy jest w nich także podobne, a inne niż w Bogurodzicy. Nie domaga się komentarza fakt oczywisty: odrębność artystyczna i przynależność obrazu składniowego, jaki przedstawia pierwsza zwrotka Bogurodzicy, do innej epoki stylowej.

"Bogurodzica" - streszczenie

        Melodia słowa Bogurodzica jest tożsama z melodią wołania Kyrie eleison przy litanii pochodzenia niemieckiego.

„BOGURODZICA”

Melodia słowa Bogurodzica jest tożsama z melodią wołania Kyrie eleison przy litanii pochodzenia niemieckiego.

Michałowska Średniowiecze - Bogurodzica

BOGURODZICA Nie znamy pierwotnego, oryginalnego tekstu Bogurodzicy i nie wiemy, jak brzmiał on w momencie swych literackich narodzin. Nie jest wykluczone, że znał on również dalsze, nie zapisane przez siebie strofy pieśni Bogurodzica, ale pominął je, nie odczuwając widać ich związku z dwiema pierwszymi zwrotkami.

„BOGURODZICA” - CZAS POWSTANIA - W KRĘGU POETYKI Z XI - XII W.

W drugiej połowie XII wieku szerzy sią nowy styl, dla którego znamienne są połączenia trójkowe, zdania podrzędnie złożone (w Salve są tylko zdania współrządne, a w Bogurodzicy tylko dwa podrzędne zdania względne, jakie zresztą występują także w innych pieśniach łacińskich XI-XII wieku) oraz przerzutnia (której nie ma w Bogurodzicy i w Salve).

„BOGURODZICA” - WĄTKI TREŚCIOWE W „BOGURODZICY” I WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ SZTUCE KOŚCIELNEJ

Sumując powyższe rozważania można powiedzieć, że przyjęcie wieku XI, najpóźniej pierwszej połowy XII wieku, jako daty powstania Bogurodzicy, jest bardzo prawdopodobne.

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

Wyraźnie da się zauważyć, że Matka Boża jest tutaj przedstawiona w zupełnie innym wymiarze niż w „Bogurodzicy”. On sam nie jest tu Panem i wszechmocnym Synem Boga z „Bogurodzicy”, lecz umęczonym, cierpiącym nadludzko dzieckiem opłakującej Go Matki.

Walory językowe "Bogurodzicy" najstarszego, polskiego zabytku językowego

  -Melodia słowa Bogurodzica jest tożsama z melodią wołania Kyrie eleison przy litanii pochodzenia niemieckiego. Dwóm najstarszym strofom Bogurodzicy towarzyszy zarazem najstarsza melodia pieśni śpiewana chóralnie, jednogłosowo, bez akompaniamentu instrumentalnego.