Obraz Boga (bogów) i człowieka w kulturze i literaturze antycznej oraz w Biblii

Bohaterowie mitów często spoufalają się z bogami, nie zawsze traktują ich z szacunkiem, zdarza się, że pokonują ich w walce. Między Bogiem a człowiekiem stanem idealnym jest miłość.

Tomasz z Akwinu - Bóg

Po umysłowym wysiłku wielu wieków przekracza Tomasz ontologię istoty Platona i ontologię substancji Arystotelesa oraz wychodzi poza Boga - istotęi Boga - substancję, przyjmując na ich miejsce Boga - egzystencję.

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utw.

Bogowie pod względem estetycznym nie przewyższają ludzi, nie ma pomiędzy nimi wielkiej różnicy - bogowie są tacy jak ludzie, a ludzie mogą być tacy jak bogowie.

Motyw Boga

Motyw Boga   Biblia - ukazuje człowieka w stosunku do Boga, opis stworzenia świata - wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga , Hymn o miłości - miłość jest cechą Boga, a zbawienie będzie oznaką tej miłości.

Robert Coffy "Bóg Niewierzących" - notatki (streszczenie)

Bóg objawienia: Bóg Marxa – alienujący Bóg Sartra – karykatura Boga objawienia Bóg Camusa – niesprawiedliwy tyran Bóg techniki – utylitarny (przyczyny drugorzędne) Ateiści nie odrzuca prawdziwego Boga. Ateiści nie uwzględniają Boga-twórcy, ale znają Boga deizmu (Bóg prawodawca).

Anzelm z Canterbury - Bóg

Boga nikt nigdy nie widział, nie podpada On pod rodzaj i gatunek, niema nic doń podobnego, zatem nie mamy idei Boga. Wyspalub każde inne pojęcie rzeczy najdoskonalszej dopuszcza możliwość nieistnieniaw rzeczywistości, natomiast całkiem inaczej jest w wypadku istnienia Boga.

Bonawentura - Bóg

Stworzenia w rozmaitymstopniu urzeczywistniają swoją similitudo Boga i dlatego mówimy o mniej lubbardziej doskonałym podobieństwie do Boga: cieniu (umbra) będącym dalekimi niewyraźnym podobieństwem Boga; śladzie (vestigium), które jest podobieństwemdalekim, ale określonym i o obrazie (imago), który jest bliski i określony.

Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga

Również zmianie podlega stosunek człowieka do Boga; przechodzi on od silnej i bezwarunkowej Mu podległości do stosunków bardziej równorzędnych, do antropocentryzmu i humanizmu, uznającego rozwój intelektualny człowieka za podstawową wartość, wartość większą niż ślepe posłuszeństwo Bogu.

Rozmowa z Bogiem forma, funkcje

Podmiot liryczny, zwracając się do Boga, poprzez ukazanie pozytywnych jego cech, kreśląc obraz Boga, zwraca przede wszystkim uwagę na jego dobroć, litość i miłosierdzie.

Rozmowa z Bogiem forma, funkcje

Podmiot liryczny, zwracając się do Boga, poprzez ukazanie pozytywnych jego cech, kreśląc obraz Boga, zwraca przede wszystkim uwagę na jego dobroć, litość i miłosierdzie.

BÓG

bog- aty, u -bogi, z-boże), stąd 'udzielający bogactwa, szczęścia, doli'. Gdyby Boga nie było, należałoby Go wymyślić, fr. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie przysł.

DOWODY na ISTNIENIE BOGA - DZIEJE

, wykazując, że byty stworzone proklamują istnienie Boga, i nie opracowywał ich systematycznie dlatego, że argumentom tym zawsze towarzyszy przekonanie, iż idea Boga jest dla człowieka oczywista.

Teologia - filozofia Boga.

Filozofia Boga, nauka zajmująca się Bogiem na płaszczyźnie poznania naturalnego ma kilka nazw. Teologia (z języka greckiego "theologeia" - mówienie o Bogu), w znaczeniu religioznawczym część doktryny religijnej zajmująca się określeniem natury Boga (lub bogów) oraz jego stosunku do świata i człowieka.

Szkoła Aleksandryjska - Orygenes: Bóg

Zaznacza się przez to wyraźnie transcendencja Boga wobec świata, która prowadzi Orygenesa do neoplatońskiego pojęcia Boga jako jedni. Skoro żadnych naszych właściwości niepowinniśmy przypisywać Bogu, wobec tego powstaje pytanie, co można orzekaćo Bogu.

Św. Augustyn - Istnienie Boga i wiara

Celem człowieka jest więc nie wiaraw Boga, lecz Jego poznanie, aby zaś Boga poznać, trzeba najpierw wierzyć.

Tomasz z Akwinu - Bóg

Tomasz występujeprzeciw teologom esencji, a powodu ich błędu dopatruje się w tym, żeBoga biorą za coś, co j e s t s k u t k i em wywołanym przez Boga, czyli ideą Boga.

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

O ile w przedstawionych do tej pory przypadkach dialogi z Bogiem były praktycznie monologami, w których albo zwracano się do Boga z prośbą (tak jak w "Bogurodzicy", ale także w wielu innych utworach religijnych i modlitwach), albo też dziękowano mu za doznane łaski, tak w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza spotykamy się z czymś zupełnie odmiennym.

Bóg i natura w twórczości Jana Kochanowskiego

Kleiner mówi: "Kochanowski świetnie wczuł się w bogactwo liryki religijnej psalmów, a modlitwy które stworzył na podstawie biblijnej, są jego, wyrażają potęgę i moc Boga".

Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Bóg

Spośród trzech dróg najmniej doskonała jest droga symboliczna, a najlepsząjest droga negacji,, ponieważ najwyższe poznanie Boga stanowi niewiedzamistyczna (motyw przewodni Kuzańczyka): Istnieje jednak najbardziej boska wiedza o Bogu, która wypływa z niewiedzy,z jedności przewyższającej umysł, kiedy intelekt wykracza pozawszystkie byty, a następnie porzuca również siebie i jednoczy się z promieniaminajwyższej jasności, i wtedy tam ...

Wilhelm Ockham - Bóg

Są onew Bogu tylko obiective jako przedmioty Jego poznania. Idee nie są w Bogu podmiotowo i realnie, ale wyłącznie przedmiotowo,jako pewne przedmioty poznania, ponieważ idee są samymi rzeczami,które może On uczynić.