Błędne koło

Czytaj Dalej

BŁĘDNE KOŁO W DEFINIOWANIU

 

BŁĘDNE KOŁO nłc. circulus vitiosus, circulus logicus; ang. vicious circle; fr. cercie vicieux; nm. Zirkelschlufi, Kreis falscher Schlusse

1. metod. Błędne koło w definio­waniu — błąd polegający na definiowa­niu jakiegoś terminu za pomocą tego sa­mego terminu. Rozróżnia się:

a)błędne koło...

Na czym polega mechanizm błędnego koła i mechanizm spirali w procesie patologizacji zachowania dziecka?

Czynnik patogenny (np. uraz psychiczny) może wywołać objawy zaburzeń, takie jak jąkanie. Jeśli owo jąkanie wytwarza sytuacje trudne, które zwrotnic działają na dziecko stresowe, a więc patogennie (np. koledzy śmieją się, nauczyciel niecierpliwi się), jest ono przyczyną dalszego występowania tych...

BŁĘDNE KOŁO

Rodzaj błędu logicznego (-> błąd I)spotykany w definiowaniu oraz rozumowaniu (wnioskowaniu).

W definiowaniu b.k. (łac. circulus in definiendo, idem per idem)występuje wtedy, gdy termin T określa się za pomocą terminu T(b.k. bezpośrednie) lub gdy termin T określa się za pomocą terminuS, definiowanego z...

Błędne (potoczne) znaczenie terminu teoria

„Teoretycznie masz rację, ale….” – W znaczeniu, że przedmówca nie ma racji.

Teoria nie jest sprzeczna z prawdą

2. „Teoretycznie masz rację, ale praktycznie…”

Teoria nie jest przeciwieństwem praktyki.

3. Poglądy, koncepcja, przekonanie to nie to samo co teoria.

Nie każdy zespół poglądów (koncepcja)...

Błędne (potoczne) znaczenia terminu teoria

To co wykracza poza bezpośrednie poznawanie faktów nazywamy teorią. W potocznym rozumieniu teoria to coś co jest przeciwstawione faktom, w tym przypadku fakty są to twierdzenia jednostkowe zaś teoria to wszelkie uogólnienie wykraczające poza fakty jednostkowe.

W innym potocznym rozumieniu to coś co jest...

Eurokanały logistyczne - Metoda wielkiego koła

Jedną z metod wyboru najkorzystniejszego układu dróg transportowych, łączącego punkty składowaniu zapasów jako punktów modalnych sieci logistycznej jest metoda wielkiego koła. Istota tej metody polega na wykorzystaniu krzywizny ziemi, a także takich źródeł, jak mapy nawigacyjne, encyk¬lopedie itp. Jeśli...

Neopozytywizm Koła Wiedeńskiego. Przedstawiciele, tezy: stosunek do tradycyjnych problemów, koncepcje weryfikacji i koncepcje falsyfikacji

Neopozytywizm-(empiryzm logiczny) empirystyczny i subiektywistyczny kierunek filozofii XX w., głoszący program walki z metafizyką, postulaty fizykalizmu i uprawiania ,,filozofii nauk”, pojmowanej jako logiczna analiza języka, oraz hasło jedności nauki, podstawą wiedzy miały być tzw. zdania protokolarne...

Co to jest Koło Wiedeńskie? Przedstawiciele

Koło Wiedeńskie- ( Der Wiener Kreis), grupa filozofów i uczonych głosząca program walki z metafizyką, postulaty empiryzmu i fizykalizmu

Doktryny Koła Wiedeńskiego:

ujęcie nauk logiczno-matematycznych jako nieempirycznych i analitycznych

sprowadzenie wszystkich nauk empirycznych do jedności na...

Powiązania Koła Wiedeńskiego z polską filozofią

W ciągu ćwierci wieku swego istnienia neopozytywizm zachował wiernie swą ogólną tendencję, ale w szczegółach ulegał nieustannej ewolucji. Ewolucję te przeszedł m.in. pod wpływem warszawskiej szkoły logistycznej, mianowicie Tarskiego. Wszakże Tarski wskazał, że są w filozofii zagadnienia dostępne...

Stosunek neopozytywizmu Koła Wiedeńskiego do tradycyjnych problemów koncepcje weryfikacji i falsyfikacji

KOŁO WIEDEŃSKIE, Der Wiener Kreis, nazwa przyjęta przez grupę uczonych, głównie matematyków, logików, fizyków i filozofów (m.in.: R. Carnap, Ph. Frank, K. Gödel, O. Neurath, K. Popper), skupionych wokół seminarium filozofii M. Schlicka prowadzonego od 1922 na uniwersytecie w Wiedniu; właściwa działalność...

NEOPOZYTYWIZM „KOŁA WIEDEŃSKIEGO"

Trzeci pozytywizm (neo-pozytywizm) powstał w latach dwudziestych bieŜącego stulecia w Wiedniu, gdzie - na seminarium M. Schlicka - ukonstytuowało  się w r. 1923 „Koło Wiedeńskie"; program Koła ogłoszono w 1929 r. Głównymi przedstawicielami tego ugrupowania filozofów i teoretyków nauki byli M. Schlick (t...

METODY WYZNACZANIA PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA - Koła zębate Fizeau

Po raz pierwszy metodą laboratoryjną prędkość światła wyznaczona została w 1849 roku przez francu-skiego fizyka A. Fizeau. W metodzie Fizeau promienie świetlne przechodzą przez szczeliny między zę-bami obracającego się koła zębatego. Następnie padają na zwierciadło umieszczone w odległości...

Kluby, koła i zespoły poselskie

Do istotnych uprawnień w izbie należy prawo zrzeszania się w koła, kluby i zespoły poselskie. Uprawnienie to jest przywilejem, a nie obowiązkiem parlamentarzysty. Zasady tworzenia klubów, kół i zespołów parlamentarnych są określone w Regulaminie Sejmu lub Senatu.

Podstawą tworzenia klubów jest...

Koła i turbiny wodne

Koło wodne, historia którego sięga wstecz do I w. n.e., służyło wpierw do napędzania żaren w mły­nach. Dopiero około 1000 lat później ludzie zaczę­li zaprzęgać wodę do innych zadań, a to przyczy­niło się do rozwoju przemysłu właśnie w dolinach rzek, nadających się do energetycznego...

Czym są krążek, koło pasowe i wielokrążek?

Krążek jest kółkiem obracającym się wokół osi, na którym owinięto linę. Za pomocą tego urządzenia można podnosić ciężary. Sam krążek ma przeło­żenie mechaniczne równe jedności, nie wzmacnia więc siły. Jego zaletą jest zmiana kierunku działa­nia siły - naciskamy dźwignię w dół...

Koło tętnicze mózgu

Tętnice mózgowie, które, jak zaznaczono, pochodzą z t. szyjnej wewnętrznej i t. kręgowej, na podstawie mózgowia zespalają się z sobą w charakterystyczny sposób, wytwarzając tzw. kolo tętnicze mózgu. Z przodu utworzone jest ono przez obustronne: i) tt. przednie mózgu, gałęzie t. szyjnej wewnętrznej...

Dlaczego stwierdzenie, iż wysokość alimentów zależy od zarobków osiąganych przez dłużnika jest błędne?

 

Zobowiązana do alimentacji może być jedynie taka osoba, której na płacenie alimentów pozwalają jej możliwości zarobkowe i majątkowe.

Nie muszą to więc być wyłącznie środki pochodzące z wynagrodzenia za pracę, gdyż np. właściciel domu wynajmujący lokale użytkowe nie może zwolnić się z...

HELION, akademickie koło lit.-artyst.

HELION, akademickie koło lit.-artyst. na UJ działające 1921-25; kontynuacja koła „Sympozjon", które prowadził R. Eminowicz. Prezesurę H. sprawował początkowo J. Janowski, w 1925 J. Braun, sekretarzem był W. Zechenter, skarbnikiem J.A. Gałuszka. Członkami byli m. in.: A. Czermiński, M. Dadlez, J...

KOŁO LITERACKO-ARTYSTYCZNE

KOŁO LITERACKO-ARTYSTYCZNE, stowarzyszenie działające we Lwowie 1880-1939. Powst. 1 X 1880 jako Koło Lit., 1884 zmieniło nazwę na K.L.-A. Zrzeszało ludzi pióra, artystów oraz miejscowąinteligencję. Początkowo miało charakter klubu towarzyskiego, od 1892 - wraz z powstaniem sekcji lit. i artyst. -...

BŁĘDNY

Błędna owca zob. Owca. Błędne drogi krzywe dróżki, manowce; w Biblii, Ks. Sędziów, 5,6: „Odpoczęły ścieżki, a którzy chadzali nimi, szli teraz dróżkami błędnymi", tj. szli manowcami, bojąc się rozbójników na drogach..

Błędne koło, łac. circulus vitiosus, błąd logiczny; błąd polegający na...