ESTETYKA BLASKU

1Mamy w tym napisie dwa zasadnicze motywy przewodnie dla postawyśredniowiecza chrześcijańskiego wobec sztuki: Blask jako piękno będące odblaskiemświatła boskiego, piękna najwyższego, oraz kosztowność materiału,tworzywa, przez którego cenność, piękno i trwałość składamy hołd Bogu.

BLASK

Blask może się odnosić zarówno do przedmiotów mate­rialnych, jak i duchowych.

Blaski I Cienie Polskiej Polityki Zagranicznej

Polska polityka zagraniczna po 1989 roku należy do dużych osiągnięć naszego kraju.Cechowała ją stabilność w długim przedziale czasu.Nie ulegała zmianom wraz z częstymi zmianami rządów i premierów.Osiągnięta została obecność Polski w głównych procesach integracyjnych.Mamy dziś dobre stosunki z...

HIC EST DIES VERUS DEI SANCTO SERENUS LUMINE, Niebiańskim blaskiem pogodny ten dzień prawdziwie jest Boży

Hymn w godzinie czytań okresu wielkanocnego,przypisywany Ambrożemu (PL 17,1183), wprowadzony 1971do LH (II 421; LG II 423; tekst także w AH L 16); wg Regulamonachorum Cezarego z Arles był przeznaczony do liturgiiwspomnienia dziewic, natomiast Aurelian wprowadził go dojutrzni i nieszporów wielkanocnych.

Hymn...

Papiestwo w Średniowieczu -Blaski i Cienie

Papiestwo to instytucja najwyższej władzy w Kościele rzymskokatolickim, sprawowanej przez biskupa Rzymu, zw. papieżem. Tytuł ten używany jest od VI w.; od XI w. papież wybierany jest przez kolegium kardynałów, zw. konklawe. Ojciec Święty posiada najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą w Kościele, dysponuje atrybutem nieomylności w sprawach wiary i moralności, ustanawia także normy prawa kościelnego, mianuje i odwołuje biskupów. Zewnętrzną oznaką godności jest ...

Blaski i cienie realizacji praw dziecka w rodzinie.

W historii XX stulecia troska o dobro dziecka, pragnienie zapewnienia mu opieki i możliwości wszechstronnego rozwoju wielokrotnie zajmowały ważne miejsca w programach działania różnych organizacji społecznych i politycznych, były też przedmiotem zainteresowania najpoważniejszych gremiów międzynarodowych. Dramatyczne doświadczenia ubiegłego wieku, wojny oraz inne formy przemocy (ze strony państwa i jego organów) wzmagały starania o zagwarantowanie praw i wolności człowieka,