Błędy przetwarzania przetworników A/C

Błędy przetwarzania przetworników A/C. Przetworniki analogowo-cyfrowe zajmują wśród układów elektronicznych miejsce szczególnie ważne, gdyż stanowią ogniwo pośredniczące między dziedziną informacji analogowej - najczęściej dostarczanej przez czujniki, a dziedziną informacji cyfrowej - najlepiej nadającej się do obróbki komputerowej i do przechowywania w pamięciach. Zatem zadaniem przetwornika a/c jest przetworzenie analogowej wartości sygnału, zwykle ...

Czym jest błąd co do faktu? Kiedy błąd taki uchyla odpowiedzialność, a kiedy ją umniejsza?

Błąd - niezgodność między obiektywną rzeczywistością, a jej odbiciem w świadomości człowieka. Ta niezgodność może polegać na tym, że jakieś elementy tej rzeczywistości nie zostały uświadomione (błąd polegający na nieświadomości) lub na tym, że sprawca przyjął istnienie elementów, które...

Błędy w ocenianiu szkolnym jako najważniejszy problem dydaktyczny we współczesnej szkole

Od samego początku powstania nauki w szkołach instytucje te spotykają się z licznymi problemami wychowawczymi i dydaktycznymi. Do problemów wychowawczych należą m.in. narkotyki, przemoc w szkole, opuszczanie zajęć itp. Do drugiego rodzaju problemów należą np. nacisk na wiedzę podręcznikową, nauczanie pamięciowe, niskie kompetencje kadry pedagogicznej. Najważniejszym problemem dydaktycznym są błędy w ocenianiu wewnątrzszkolnym. Celem oceniania osiągnięć uczniów jest ...

Błędy w stosowaniu metody dialogowej

W przeprowadzaniu metody dialogowej zachodzi konieczność wystrzegania się wielu możliwych błędów, jakie popełnia się zwłaszcza w rozmowie z dziećmi i młodzieżą lub osobami od nas zależnymi. Ciekawy zestaw tego rodzaju błędów podaje W. Weber. Każdemu z nich nadaje określoną nazwę. Przytoczone...

BŁĘDY W DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ

Polegają na nieprawidłowych, opóźnionych oraz zaniechanych zapisach księgowych i dotyczą dokumentów znajdujących się w księgowości. Możliwość popełnienia błędów występuje w każdej fazie ewidencji działalności gospodarczej. Ich występowanie narusza nadrzędną zasadę rachunkowości - zasadę...

Kto , jakie i dlaczego popełnia błędy w wychowaniu wobec dzieci i młodzieży . Jakie mogą być skutki tych błędów ?

Proces wychowania dziecka rozpoczyna się wraz z jego przyjściem na świat .Tu pojawiają się też pierwsi wychowawcy to znaczy rodzice . To oni decydują o rodzaju wychowania w jakich środowiskach będą się obracały i jaki wpływ będą one na nich wywierały . To rodzice często popełniają nieświadomie pierwsze błędy wychowawcze które będą owocować w późniejszym rozwoju dziecka . Do typowych błędów możemy zaliczyć pozostawienie dziecka bez należytej opieki ...

Doświadczony przeze mnie błąd w wychowaniu

Mimo że rodzice pragną jak najlepiej wychować swoje dzieci, czasem popełniają poważne błędy wychowawcze. Dobrze wiadomo, żeby wychowanie było bardziej skuteczne musi mniej ukazywać błędów. Błąd wychowawczy to takie działanie, które uniemożliwia lub utrudnia realizacją określonego celu. Każdy błąd wychowawczy popełniony już najwcześniej, czyli w środowisku rodzinnym powinien stać się przedmiotem uwagi i niepokoju, ponieważ może z niego wyniknąć jakieś ...

Lingwistyczne podstawy logopedii - Czy przekroczenie normy językowej jest błędem?

Spróbujemy teraz nieco skomplikować nasz model rzeczywistości językowej, wprowadzając do niego pojęcie normy. Termin norma językowa bywa używany w kilku różnych znaczeniach, co nie zawsze zauważamy.

Po pierwsze, norma jest ściśle związana z systemem. Stanowi niższy stopień systemowej abstrakcji -...

Błąd łagodności i tendencji centralnej

Często przy ocenianiu popełniany jest także błąd łagodności niezależnie od ocenianej cechy. Przejawia się w tendencji do stawiania wszystkim szacowanym osobom zawyżonych ocen. Błąd ten popełniają często nauczyciele w stosunku do uczniów, których znają od dłuższego czasu. Psychologowie tłumaczą...

Inne błędy szacowania

Scharakteryzowane wyżej błędy popełniane przy ocenianiu nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych ich rodzajów. W literaturze znane są również inne błędy szacowania, np. błąd kontrastu i bliskości.

Błąd kontrastu (z j. ang.: contrast error) związany j est z tendencj ą do dokonywania...

Spotykane błędy w obserwacji

Błędy, jakie popełniamy w obserwacji, mogą być różnego rodzaju. Są nimi m.in,:

—    przedwczesna interpretacja obserwowanego zachowania się,

—    powierzchowność i stronniczość dokonywanych spostrzeżeń,

—    prowadzenie ich z pozycji zbyt odległego (formalnego) dystansu,

—    niekompletność i...

Jakie znasz rodzaje błędów popełniane przy konstrukcji i zapisie algorytmów? Jakie mogą być ich konsekwencje?

Najczęściej spotykanymi rodzajami błędów są:

Błędy językowe (składniowe).

Powstają w wyniku naruszenia składni używanego języka programowania.

np.:

- użycie for(i=0, i

- zamiast for(i=0; i

Konsekwencje:

- zatrzymanie kompilacji lub interpretacji z komunikatem lub bez

- przerwanie...

Błąd w czynności prawnej

Błędu – error co do okoliczności towarzyszących czynności prawnej lub do treści czynności prawnej – oświadczenie woli nie doprowadza do skutków, które chciał osiągnąć, przypadki błędu juryści rozstrzygali indywidualnie.

Rodzaje błędu:

error in negotio – co do rodzaju czynności (przyjęcie...

Typowe błędy kierownictwa

Występowanie

Z błędami kierownictwa mamy do czynienia w każdej organizacji. Jedne z nich sa mniej inne bardziej poważne. Błedy te pociągają za sobą negatywne skutki, które mogą sie pojawiać na różnych płaszczyznach organizacji. H. Simon twierdzi że liczba informacji przyjmowanych przez umysł ludzki...

BŁĘDY LOGICZNE

 Wynikają z na­ruszenia obowiązujących reguł logicznych. W sensie najszerszym ozna­czają niezgodność z zasadami logiki formalnej, semiotyki, metodologii nauk lub teorii poznania. Z czysto lo­gicznego punktu widzenia wyróżnia się błędy formalne i błędy materialne. Rozróżnia się także błędy...

Znaczenie błędu w powództwie przy zawieraniu czynności prawnej

Występowały różne rodzaje błędów. I tak:

a/. błąd co do rodzaju czynności prawnej (error in negotio) - strony złożyły oświadczenie woli lecz każda z nich myślała o innych skutkach, jakie ona wywoła - czynności są nieważne.

b/. błąd co do tożsamości osoby (error in persona) -...

WYJAŚNIJ POJĘCIE BŁEDU CO DO FAKTU I OMÓW W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH UCHYLA ON ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ?

Błąd sprawcy może dotyczyć fizycznych właściwości przedmiotu wykonawczego albo jego cech normatywnych. Błędy takie mają charakter istotny. Jeżeli sprawca zamierzał za bić osobę A przez pomyłkę zabił osobę B to błąd sprawcy jest nieistotny i odpowiadać on będzie za zabójstwo. Charakter...

Metody poprawiania błędów w dowodach księgowych

Charakterystyka

Metody poprawiania błędów w dowodach księgowych- procedury, które należy stosować dokonując korekty błędów księgowych wynikających głównie z nieprawidłowych, opóźnionych oraz niedokonanych zapisów księgowych.

Dowód księgowy jest dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji...

BŁĄD

BŁĄD gr. to diapseudesthai (Arystoteles); łc. error, falsum; ang. fallacy; fr. erreur; nm. Irrtum

Najogólniej: myślenie tego, co nie jest, w odróżnieniu od -^ fałszu (1), który jest m.' in. mówieniem tego, co nie jest.

1. log. Niezgodność myślenia z zasada­mi logicznymi. Rozróżnia się:

a) błąd...

Błąd systematyczny

Rodzaj —> błędu nielosowego, spowodowanego działaniem czynników staleoddziałujących na badane zjawisko. B.s. zwykle wzrasta wraz z powięk-szaniem —> liczebności próby. Do b.s., które szczególnie często występująw badaniach ankietowych, należą: —> błąd braku odpowiedzi, —> błąd opera-cjonalizacji...