GUADALCANAL - bitwa 1942-43

Wyspa w archipelagu Wysp Salo­mona na Oceanie Spokojnym o po­wierzchni 6470 km2 , w 1942 r. zo­stała zajęta przez Japończyków. 5 lipca 1942 r. amerykański zwiad lotniczy dostarczył zdjęcie wyspy, na którym rozpoznano pas starto­wy budowany przez Japończyków. Oznaczało to, że wkrótce stamtąd zaczną...

GUADALCANAL - bitwa morska 1942 r.

Bitwa zakończyła się uszkodzeniem pan­cernika Hiei (zatopionego następne­go dnia przez torpedy i bomby amerykańskich samolotów) oraz za­topieniem 2 niszczycieli Akatsuki i Yudachi.

JAWAJSKIE MORZE - bitwa 1942 r.

Po 16 lutego 1942 r. japońska flota inwazyjna wyruszyła z podstaw wyjściowych, kierując się w stronę *Jawy. Konwój składający się z 41 transportowców eskortowany był przez 4 krążowniki i 14 niszczycie­li (dowóca kontradm. Nishimura). Osłaniało go z boku 12 niszczycie­li z 2 i 4 flotylli niszczycieli...

KAUKAZ - bitwa 1942 r.

Kaukaz, masyw górski między Morzem Czarnym i Kaspijskim, miał ogromne znaczenie dla Niem­ców i dla Rosjan ze względu na znajdujące się tam złoża ropy na­ftowej. 25 lipca 1942 r. niemieckie 1 i 4 armie pancerne oraz 17 armia z Grupy Armii „A" (do 10 wrze­śnia 1942 r. dowódca feldmarsz. Wilhelm *List, a od 22...

KOCK - bitwa 1939 r.

 Ostatnia bitwa kampanii wrześnio­wej, stoczona przez grupę operacyj­ną „Polesie" (utworzona 9 września 1939 r.

KORALOWE MORZE - bitwa 1942 r.

Bitwa na Morzu Koralowym nie przyniosła decydującego rozstrzy­gnięcia, ale uniemożliwiła Japoń­czykom realizację planu „MO".

KORSUŃ SZEWCZENKOWSKI - bitwa 1944 r.

Rejon tego miasta położonego na południowy wschód od Kijowa był w styczniu 1944 r. terenem walk wojsk 1 Frontu Ukraińskiego (dowódca gen. Nikołaj *Watutin) i 2 Frontu Ukraińskiego (dowódca gen. Iwan *Koniew) z głównymi siłami Grupy Armii „Południe" (Heeresgruppe „Sud") dowodzo­nej przez feldmarsz. Ericha...

KRYM - bitwy 1941-44

Za­charów) rozpoczęły ofensywę z pół­nocy, a ze wschodu, z przyczółka kerczeńskiego, uderzyła Samo­dzielna Armia Nadmorska, która 11 kwietnia opanowała Kercz i 18 kwietnia podeszła pod Sewa­stopol (już 15 kwietnia dotarły tu czołgi 19 korpusu pancernego idą­cego od strony Perekopu).

KUANTAN - bitwa morska 1941 r.

W rejonie miasta i portu Kuantan na wybrzeżu Półwyspu Malajskiego 10 grudnia 1941 r. brytyjska eskadra *Force Z (dowódca adm. Tom Philips), w której skład wchodziły pancerniki *Prince of Wales i *Re-palse oraz 4 niszczyciele (dwa brytyjskie i dwa australijskie), zo­stała zaatakowana przez samoloty japońskie...

KURSK - bitwa 1943 r.

60 km od głównego pola bitwy, Rosjanie również podjęli działania zaczepne, uderzając na niemiecką 2 armię pancerną w okolicach mia­sta Orzeł. To był moment zwrotny w bitwie.

LENINO - bitwa 1943 r.

Miejscowość w Białoruskiej FSRR; w jej rejonie toczyły się walki, w których wzięła udział polska 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem gen.Zygmunta *Berlinga, działająca w składzie radzieckiej 33 armii Frontu Zachodniego. Skierowanie do walki polskiej jednostki miało głównie...

LEYTE - bitwa 1944 r.

(*Leyte zato­ka, bitwy morskie 1944 r.

LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

Dalsze bitwy o zatokę Leyte toczyły się w cieśni­nie Surigao (w nocy z 24 na 25 paź­dziernika), koło wyspy Samar (rano 25 października) i na wschód od przylądka Engańo (rano 25 paź­dziernika).

LUZON - bitwy 1941-42, 1944-45

Największa wyspa (105,7 tys. km2) w archipelagu Wysp Filipińskich, miała szczególne znaczenie strate­giczne - obsadzona przez wojska amerykańskie zamykała flocie ja­pońskiej dostęp do Morza Połu-dniowochińskiego i blokowała możliwość uderzenia na Półwysep Maląjski i *Singapur. Głównodowo­dzący...

MALAJE - bitwa 1941-42

Zdobycie Półwyspu Malajskiego i *Singapuru, największej brytyj­skiej bazy wojskowej w tym rejonie, miało dla Japończyków szczególne znaczenie: umożliwiałoby dostęp do surowców (głównie kauczuku - 38% światowej produkcji, i cyny - 58%) i dawałoby dobre pozycje wyjściowe do uderzenia na Holenderskie Indie...

MALTA - bitwy 1940-43

Niewielka wyspa 95 km na południe od Sycylii, od 1800 r. należąca do Wielkiej Brytanii, odegrała dużą ro­lę w walkach na Morzu Śródziem­nym, gdyż samoloty startujące z kil­ku lotnisk oraz okręty z bazy w La Valletta atakowały włoskie konwoje z zaopatrzeniem dla wojsk w Afry­ce Północnej. Pierwszy...

MARIANY - bitwy 1944 r.

Archipelag 15 wysp w Mikronezji, w zachodniej części Pacyfiku, będą­cy od 1919 r. terytorium mandato­wym Japonii. W 1944 r. stał się te­renem działań wojsk amerykańskich zmierzających do przerwania ze­wnętrznego pierścienia obronnego Japonii i założenia na wyspach baz dla samolotów *B-29. 15 czerwca...

MARSHALLA WYSPY - bitwa 1944 r.

Grupa 36 atoli koralowych tworzą­cych archipelag w Mikronezji na Pacyfiku, teren mandatowy Japonii od 1919 r. Archipelag wszedł w skład zewnętrznego pierścienia obrony Japonii, a w styczniu 1944 r. stał się obiektem ataku wojsk ame­rykańskich. Wbrew przewidywa­niom Japończyków, którzy spodzie­wali się...

MATAPAN - bitwa 1941 r.

Bitwa zakończyła się zwycięstwem Brytyjczyków, którzy uszkodzili pancernik Yittorio Yenetto, zatopili 3 ciężkie krążowniki i 2 ni­szczyciele, nie ponosząc żadnych strat.

MERS EL-KEBIR - bitwa 1940 r.

Port we francuskiej Algierii, po za­wieszeniu broni w wojnie francu-sko-niemieckiej 22 czerwca 1940 r. stał się jedną z głównych baz fran­cuskiej marynarki wojennej. Od 18 czerwca cumowały tam 2 nowo­czesne pancerniki *Dunkerque i *Strasbourg, 1 stare pancerniki, 6 dużych niszczycieli, zaś w pobli­skiej...