Arkadia pod Łowiczem

XVIII-wieczni podróżnicy uważali Arkadię za jeden z najpiękniejszych ogrodów w Europie. Opisywali go z niekłama­nym zachwytem jako „czarodziejskie dzieło wróżki" i „baśń w obrazie".

Zalożyia go w 1778 roku He­lena Radziwiłłowa, właści­cielka pobliskiego Nieboro­wa, konkurująca na polu smaku...

Równia pod Śnieżką

Rozległe spłaszczenie (dł. 3 km, pow. 9 km2) na Śląskim Grzbiecie, poniżej Śnieżki, wznoszącej się o 200 m od wsch. Jako przedgórnomioceńska powierzchnia zrów­nania stanowi relikt krajobrazu Karkonoszy przed dźwignięciem ich do obecnej wy­sokości i jest chroniona jako rezerwat ścisły. W większości...

Kamienica „Pod Gwiazdą"

Usytuowana we wsch. pierzei rynku. Jej początki sięgają średniowiecza. W końcu XVII w. nadano barokową formę fasadzie, zachowując gotyckie mury. W dekoracji motywy roślinne. Uroku kamienicy przy­sparza kamienny portal z dębowymi drz­wiami. Wewnątrz wysoka sień z malowanym stropem oraz rzeźbione...

Góra Strękowa k. Wizny Pole bitwy z 1939

 

Wizna, wieś w pd. części Kotliny Bie­brzańskiej, nad Narwią. 8-10 IX 1939 wzdłuż Narwi na odcinku „Wizna" 720 polskich żołnierzy walczyło z 19. korpusem pancernym gen. H. Guder-iana. Większość obrońców poległa, ich bohaterski dowódca, kpt. Władysław Raginis popełnił samobójstwo. Na wzgórzu...

Co rozumiemy pod pojęciem polietiologia zaburzeń i jak można opisać związki pomiędzy czynnikami patogennymi?

Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci są najczęściej polietiologiczne. Oznacza to, że dziecko podlega działaniu złożonego układu czynników patogennych, a obserwowane zaburzenia uwarunkowane są splotem przyczyn biologicznych i społecznych. Ich powiązania w obrazie patoinechanizmu są liczne i...

Co rozumiemy pod pojęciem umysłowych sprawności realizacyjnych?

Sprawność języków a dotyczy zarówno rozumienia, jak i mówienia, i stanowi ona wypadkową czterech umiejętności, a więc językowej sprawności systemowej, społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej (Grabias 1986). Pierwsza z nich, czyli sprawność systemowa, związana jest z kompetencją językową, a...

Co rozumiemy pod pojęciem diagnozy logopedycznej?

Diagnoza logopedyczna (syn. postępowanie diagnostyczne, diagnozowanie) to określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zaburzeń mowy oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechaniz-mu. Objawy ustala się...

Co rozumiemy pod pojęciem: proste opóźnienie rozwoju mowy?

Gdy różnica pomiędzy wynikami owych testówjest nieznaczna, należy podejrzewać upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim; - opóźnione są etapy pojawiania się poszczególnych głosek (opóźniony rozwójartykulacji); w następstwie opóźnienia rozwoju mowy występują trudności w nauce czytaniai pisania (Zaleski 1992), co przemawia za traktowaniem tego zjawiska nicjako normalnej odmiany rozwoju, lecz jako zaburzenia (za uznawaniem go ...

Co warto brać pod uwagę w realizacji programów stymulujących rozwój mowy?

Nasze plany dotyczące postępowania rehabilitacyjnego wohcc dzieci i młodzieży z autyzmem nic mogą pozostawać bez solidnych podstaw teoretycznych, nawet jeśli nie wszystkie aspekty procesu komunikacji i jego zaburzeń w ich przypadku są nam znane. Aby mieć pewien stopień prawdopodobieństwa, że...

Co rozumiemy pod pojęciem zaburzeń nerwicowych u dzieci?

Zaburzenia nerwicowe u dzieci odpowiadają kategoriom F 40 ł- 48. Klasyfikacja ICD-10 ujmuje zaburzenia nerwicowe w podgrupy charakterystyczne dla dorosłych, nie uwzględniając specyfiki wieku dziecięcego, w którym objawy nie są tak wyraźnie rozgraniczone i często mieszają się zc sobą, cechując...

Co rozumiemy pod pojęciem zaburzeń rozwoju psychicznego (F 80-F 89)?

W grupie zaburzeń rozwoju psychicznego mieszczą się:

-    specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka,

specyficzne i mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych, takie jak dysle-ksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,

-    globalne, całościowe zaburzenia rozwoju dziecka, upośledzające wszystkie...

Co rozumie się pod pojęciem zaburzeń afektywnych?

W klasyfikacji ICD 10 nic wyodrębniono osobnej gmpy zaburzeń afektyw-nych u dzieci i młodzieży. Stopień rozpowszechnienia depresji u dzieci nie jesl dokładnie poznany, określany jest on w szerokich granicach 1,5- 10%.

W psychiatrii dziecięcej uważa się, że rola czynników psychologicznych...

Całokształt uprawy roli pod daną roślinę

Wszystkie zabiegi uprawowe wykonywane wokresie od zbioru przedplonu do zbioru rośliny następczej, obejmujące kilka zespołów uprawek.Zależy on w dużym stopniu od stanowiskaprzeznaczonego dla rośliny w konkretnympłodozmianie. Przy dłuższym okresie przeznaczonymna uprawę roli liczba zespołów iuprawek jest...

Pod rządami rodu Teofilakta

Papież zorganizował z Teofilaktem i Alberykiem z Spoleto ligę antysaraceńskąi wziął osobiście udział w zwycięskiej bitwie nad Garigliano (915).

POD WPŁYWEM ANDEGAWENÓW

Francja, rządzona przez dynastię Kapetyngów, była silnym oparciem dla papiestwa już w XI i XII wieku.Za panowania Ludwika IX (1226-1270), który w koncepcji władzy królewskiej wysuwał na czoło swoichobowiązków tępienie zła moralnego i prowadzenie poddanych do Królestwa Niebieskiego, posiadałaFrancja...

Pod berłem hiszpańskim

Kolumb, odkrywca Ameryki, dał swojemu admiralskiemu okrętowi pobożną nazwę Santa Maria i chlubiłsię, że jego odkrycia doprowadziły pogańskie ludy do prawdziwej wiary. W umowie wszakże z królemhiszpańskim nie pominął tego, by zapewnić sobie znaczny udział w zyskach z wyprawy i eksploatacjiodkrytych...

Włochy i Hiszpania pod władzą Napoleona

Niekorzystna sytuacjazaistniała, gdy po bitwie pod Austerlitz Napoleon włączył Toskanię do swego cesarstwa.

BENEDYKT XVI - Dzieciństwo pod rządami nazizmu

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn, jako najmłodszyspośród trójki rodzeństwa. Córka pierworodna, Maria, studiowała u franciszkanek z Au amInn ekonomię domową, stenografię, daktylografię i język angielski. Chciała zostaćnauczycielką, ale później postarała się o pracę u...

Groteskowe „Sny pod Fumarolą” - Zwrot ku poetyce groteskowej

Przyczyn zwykło się szukać w biografii lub przynajmniej w znaczących epizodach z życia pisarza. W wypadku Stanisława Zielińskiego ten trop zawodzi. Siedząc koleje życia — od urodzenia w 1917 r. w Kijowie, przez powrót do Polski w 1920, maturę w Warszawie w 1936, studia na wydziale prawa Uniwersytetu...

Groteskowe „Sny pod Fumarolą” - Groteska jako forma aktywizująca

Nieufność, podejrzliwość, inwigilacja, wielorakie zabiegi prewencyjne stanowią integralną część państwa upańskiego.