Bitwa o Midway

Bitwa o Midway

Czytaj Dalej

MIDWAY - bitwa 1942 r.

Losy bitwy rozstrzygnął następny atak 37 bombowców nurkujących z lotniskowca Enterprise, prowadzo­nych przez kpt. Na tym zakończyła się bitwa pod Midway.

ALAMEJN EL - bitwy 1942 r.

Brytyjczycy otrzymali do­stawy broni i amunicji, co miało decydujący wpływ na przebieg dalszych bitew. bitwa pod el Ala­mejn dogasła. Na polu bitwy pozostało 1000 dział i 450 czołgów.

ALAM HALFA - bitwa 1942 r.

Rejon walk wojsk oddziałów *Afrika Korps w dniach od 30 sierp­nia do 7 września 1942 r., gdy gen. Erwin *Rommel podjął ostatnią próbę przełamania brytyjskich li­nii obronnych na granicy Egiptu. (*Alamejn el)

ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

Bitwa o Anglię przygasała i ostatecznie dzień 31 października przyjmuje się za datę końcową bitwy, w której Niemcy ponieśli pierwszą strate­giczną klęskę w II wojnie świato­wej.

ANZIO-NETTUNO - bitwa 1944 r.

Wojska alianckie: amerykańska 5 ar­mia dowodzona przez gen. Marka W. *Clarka i brytyjska 8 armia pod dowództwem gen. Ołivera *Leese'a, idące z południa na północ Włoch, na początku 1944 r. zostały zatrzy­mane na linii niemieckich umocnień nazwanych linią *Gustawa, (Grupa Armii „C" [Heeresgruppe „C"]...

ATLANTYK - bitwa 1940-45

Najdłuższa bitwa II wojny świato­wej, którą Niemcy podjęli dążąc do przecięcia oceanicznych linii prze­wozu wojsk i zaopatrzenia do Wiel­kiej Brytanii. Był to jednak dopiero wstęp do właściwej bitwy o Atlantyk. objął dowództwo w bitwie z okrętami podwodnymi.

BASTOGNE - bitwa 1944 r.

Walki o belgijskie miasto zajęte przez wojska amerykańskie odegrały ważną rolę w przebiegu niemieckiej ofensywy w *Ardenach. 17 grudnia 1944 r. oddziały nie­mieckie podeszły do ważnego węzła drogowego w Bastogne, bronionego przez żołnierzy amerykańskiej 10 1 dywizj i powietrznodesantowej (dowódca gen...

BERLIN - bitwa 1945 r.

Przygotowania do operacji zdobycia stolicy III Rzeszy dowództwo ra­dzieckie podjęło w końcu marca 1945 r. Wówczas Józef Stalin we­zwał na Kreml marsz. Gieorgija *Żukowa, dowodzącego wojskami 1 Frontu Białoruskiego, oraz marsz. Iwana * Koniewa, dowódcę 1 Frontu Ukraińskiego. Nakazał im przygoto­wanie w...

BIAŁYSTOK - MIŃSK - bitwa 1941 r.

Jedna z głównych bitew stoczonych w pierwszym etapie wojny niemiec-ko-radzieckiej.

BOUGAINVILLE - bitwy 1943-44

Największa wyspa z archipelagu Wysp Salomona, okupowana przez wojska japońskie od pierwszej poło­wy 1942 r., w roku następnym sta­ła się obiektem operacji inwazyjnej wojsk amerykańskich zmierzają­cych do blokady rejonu *Rabaul. Amerykanie zamierzali przechwy­cić porty i lotniska służące Japoń­czykom do...

BZURA - bitwa 1939 r.

Największa bitwa kampanii wrze­śniowej, zwana także bitwą pod Kutnem, została stoczona przez dwie polskie armie: „Poznań" i „Pomorze", dowodzone przez gen.

CAEN - bitwa 1944 r.

Miasto w Normandii nad rzeką Orne, ważny węzeł drogowy i kole­jowy, było jednym z głównych ce­lów uderzeń alianckich wojsk inwa­zyjnych, które 6 czerwca 1944 r.wylądowały na odległych o kilkana­ście kilometrów plażach. Zadanie zdobycia miasta otrzymała brytyj­ska 3 dywizja piechoty (dowódca gen. G. T...

CEJLON - bitwa morska 1942 r.

Duża wyspa na Oceanie Indyjskim dla Brytyjczyków miała istotne zna­czenie strategiczne: bazujące tam okręty chroniły szlaki komunikacyj­ne do Indii i Australii. Po wybuchu wojny na Pacyfiku, wobec groźby opanowania wyspy przez Japończy­ków, wojska brytyjskie na Cejlonie zostały znacznie wzmocnione. Flota...

CHARKÓW - bitwy 1941-43

Iwan Ko­niew) w II etapie bitwy kurskiej.

EBEN EMAEL - bitwa 1940 r.

Fort wybudowany w latach 1931-35 we wnętrzu góry w pobliżu połą­czenia Kanału Alberta z Mozą; składał się z podziemnych pomie­szczeń, w których mieszkało 700 żołnierzy: sypialni, kuchni, spichle­rzy z zapasem żywności na 3 mie­siące, studni sięgającej do źródeł wody na głębokości 60 m, 6...

FALAISE - bitwa 1944 r.

stało się głównym ogniskiem bitwy stoczonej między wojskami alian­ckimi (w tym polskiej 1 dywizji pancernej) a niemieckimi Grupy Arnii i „B" (Heeresgruppe „B").

FILIPIŃSKIE MORZE - bitwy 1944 r.

Bitwa na Morzu Filipińskim za ­kończyła się dotkliwą porażką Japończyków, którzy w ciągu 2 dni stracili 3 lotniskowce i ok.

GHAZALA-BIR HAKEIM - bitwa 1942 r.

Bitwa wojsk niemiecko-włoskich i alianckich, trwająca od 26 maj a do 17 czerwca 1942 r.

GILBERTA WYSPY - bitwa 1943 r.

Brytyjska kolonia na zachodnim Pa­cyfiku składająca się z 16 atoli, za­jęta przez Japończyków w grudniu 1941 r. W maju 1943 r. szefowie Po­łączonych Sztabów uznali, że woj­ska amerykańskie dowodzone przez adm. Chestera W. *Nimitza powinny zmierzać do Japonii przez środkowy Pacyfik, a wstępnym etapem...

GUADALCANAL - bitwa 1942-43

Wyspa w archipelagu Wysp Salo­mona na Oceanie Spokojnym o po­wierzchni 6470 km2 , w 1942 r. zo­stała zajęta przez Japończyków. 5 lipca 1942 r. amerykański zwiad lotniczy dostarczył zdjęcie wyspy, na którym rozpoznano pas starto­wy budowany przez Japończyków. Oznaczało to, że wkrótce stamtąd zaczną...