LEGENDA NA DZIEŃ BISKUPA WERNERA

Legenda ta ma za przedmiot wypadek znany również Długoszowi i opowiedziany przezeń zarówno w Historii polskiej jak w Katalogu biskupów płockich, a mianowicie śmierć biskupa Wernera, którą poniósł on w r.

Pierwszy biskup w Polsce

Thietmar,prawdopodobnie w oparciu o projekt bulli dla Magdeburga z 1004 roku, zaliczył go jako biskupa poznańskiegodo biskupów podległych metropolii magdeburskiej, założonej także w 968 roku.

Wyzwanie rzucone przez biskupów amerykańskiemu społeczeństwu

przez biskupów amerykańskich podprzewodnictwem arcybiskupa Remberta Weaklanda z Milwaukee, dotyczył kwestii moralnychzwiązanych z ekonomią amerykańską. Biskupi amerykańscy opierali się więc na solidnej tradycji.

Konflikt B.Śmialym z biskupem Stanisławem -Poprawka

Konflikt Bolesław Śmiały – Biskup Stanisław O konflikcie pomiędzy Królem Bolesławem Śmiałym a Biskupem Stanisławem mamy wiadomość źródłową jedną i jedyną w kronice Galla Anonima, albowiem druga kronika polska Wincentego Kadłubka spisana, co najmniej w sto dziesięć lat później nie ma powagi źródłowego świadectwa, nie dlatego że późniejsza - nie przeszkadzałoby to - ale dlatego że jest to książka, której nie można traktować na ...

Recenzja książki pt.: "Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika" autorstwa Mariana Biskupa

Biskup stwarza nam możliwość do obserwacji dojrzewania, zdobywania wiedzy i umiejętności u boku swego wuja i protektora - Łukasza Watzenrodego oraz samodzielne kształcenie swych poglądów i przekonań.

Śmierć biskupa Stanisława

Reforma gregoriańska w Polsce została gwałtownie przerwana konfliktem biskupa krakowskiego Stanisławai Bolesława Śmiałego, wskutek którego biskup zginął zamordowany w 1079 roku, a król straciłtron i musiał iść na wygnanie.

„Biskup Rzymu, Polak z pochodzenia”

Papież przyznał, że w jego pochodzeniu kryje się taprowokacja: „Utarł się zwyczaj, nie bez powodu, że papież, jako biskup Rzymu, powiniennależeć do narodu swoich diecezjan". Od chwiliswej elekcji papież-Polak czuje, działa i mówi jak biskup włoski.

Synod biskupów

233 biskupów wzięło udział w synodzie biskupów poświęconemu Ameryce (listopad/grudzień 1997), 191 biskupów uczestniczyło w Synodzie poświęconemu Azji (kwiecień/maj 1998).

BISKUP

Biskup Hatto zob. Biskup i śmierć drzeworyt (1526) Hansa Hołbeina Mł. Biskup Rzymu papież. Biskup z Meaux przydomek pisarza, teologa i kaznodziei fr.

BISKUP - W TEOLOGII

W tym ostatnim zaangażowaniu szczególnąrolę odgrywa Synod Biskupów, organ doradczy papieża, będącywyrazem współodpowiedzialności kolegium biskupiego z papieżemza cały Kościół.

BISKUP

lub urząd kośc; zwierzchnikKościoła -> lokalnego, czyli -> diecezji (ordynariusz I) lubjego pomocnik (biskup koadiutor, -> biskup pomocniczy)mający pełny udział w urzędzie biskupim (apostolat III),który w aspekcie kolegialnym (-> kolegializm) stanowi kontynuacjęapostolatu -> Dwunastu (-> sukcesja apostolska).

BISKUP - W PRAWIE KANONICZNYM

Hieronima o pochodzeniu biskupstwa monarchiczncgo, CT 33 (1964) 5-28; Das Amt der Einheit, St 1964; P. Łukaszyk, Troskliwi współpracownicy urzędu biskupiego, CT 38 (1968) z.

BISKUP - We WSPÓLNOTACH CHRZEŚCIJAŃSKICH

Biskup w s t r u k t u r z e Kościoła — W 1534 b. -> biskup II B 2), są w praktyce sprawowane zarównoprzez kapłanów, jak i b .

BISKUP POMOCNICZY

i biskupich,nie posiadających sakry biskupiej, nie traci w czasie wakansustolicy biskupiej swych uprawnień wikariusza gen. lubbiskupiego. przyjęła się nazwabiskupa sufragana.

BISKUP TYTULARNY

lub -> Konferencję Biskupów. lub biskupich. Z chwilą zawakowania stolicybiskupiej nie tracą władzy jurysdykcyjnej ; powinni być równieżwybrani wik.

Biskup

Jako następca apostołów, w łączności z biskupem Rzymu, ma z całym kolegium biskupów udział w odpowiedzialności za cały Kościół (por.

BISKUP - ZARYS HISTORYCZNY

w bieżącymsprawowaniu władzy, zarówno wynikającej z sakry biskupiej(biskup pomocniczy), jak i sądowniczej (-» oficjał generalny,-> konsystorz foralny) oraz adm.

BISKUP - W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

jest nie tylko następstwem w urzędzie biskupim,lecz obejmuje tradycję apostolskiego depozytu wiary,którego urząd biskupi jest stróżem; jeśli w danym Kościele liniasukcesji b. Biskupstwo a Kościół — Trójstopniowa hierarchiaz b.

BISKUP KOADIUTOR

stolicybiskupiej wolno sprawować na terenie diecezji wszystkie funkcjezwiązane z władzą sakry biskupiej, z wyjątkiem udzielaniaświęceń; w innych sprawach może wykonywać to, co mu zleciStolica Apost. lub biskupich (wikariusz II, IV).

BISKUP SUFRAGAN

w Polsce, -> biskup pomocniczy.