Bilans płatniczy

Bilans płatniczy

Czytaj Dalej

Bilans płatniczy

Powyższym rachunkom odpowiadają salda bilansu płatniczego składające się na cały bilans płatniczy. Deficyt i nadwyżka bilansu płatniczego Zgodnie z zasadą podwójnego księgowania bilans płatniczy jest zawsze zrównoważony.

Nierównowaga w bilansie płatniczym

Może się zdarzyć, że mimo posiadania ujemnego handlowy|bilansu handlowego państwo ma zrównoważony lub dodatni bilans płatniczy. Bilans płatniczy nie może stale wykazywać ujemnego salda, wyrównywanego zaciąganiem kredytów zagranicznych.

Bilans płatniczy i jego składniki

Zalicza się do niego:   bilans handlowy – należności i zobowiązania z tytułu eksportu i importu towarów; bilans usług – zestawienie obrotów usługami, patentami, licencjami, prawami autorskimi; bilans dywidend i procentów – płatności związane z obsługą kapitału ulokowanego za granicą, a w szczególności spłat odsetek (nie rat kredytów!

STRUKTURA BILANSU PŁATNICZEGO

  Bilans płatniczy składa się z dwóch głównych pozycji: bilansu obrotów bieżących, bilansu obrotów kapitałowych W bilansie obrotów bieżących wyróżnia się następujące piozycje: bilans handlowy, który stanowi najważniejsza pozycję bilansu płatniczego.

Istota bilansu płatniczego i jego główne pozycje

Bilans obrotów wyrównawczych inaczej bilans obrotów dewizowych banku centralnego.

Pojęcie równowagi i nierównowagi bilansu płatniczego

Z równowaga bilansu mamy do czynienia gdy równoważą się transakcje autonomiczne, czyli obroty towarowe i usługowe, bilans procentów i dywidend oraz pozostałe pozycje obrotów bieżących, a więc przepływy nie rekompensowane oraz wydatki rządowe.

Problem równowagi bilansu płatniczego

Równowaga płatnicza jest wtedy, gdy suma transakcji autonomicznych wynosi zero Nie ma potrzeby transakcji wyrównawczych Nadwyżka bilansu płatniczego – wzrost rezerw walutowych Deficyt – spadek Równowaga płatnicza ma miejsce, gdy gospodarka rozwija się w tempie zbliżonym do potencjalnego – w pełni wykorzystuje rozporządzalne zasoby – zasoby pracy, finanse publiczne i inflacja są pod kontrolą, W praktyce w ...

Bilans płatniczy a bilans handlowy

Głównym źródłem danych do bilansu handlowego są statystyki celne, których zaletą jest to, że dostarczają częstych i szybkich informacji.

Mechanizm dochodowy przywracania równowagi bilansu płatniczego w różnych systemach walutowych

Przy założeniu nie zmiennej dochodowej elastyczności popytu na import i podaży exportowej prowadziło to do zmniejszenia wielkości przywozu, zwiększenia wywozu i w ostatecznym efekcie bilans wraca do równowagi.

Bilans płatniczy

Bilans ujmuje skutki procesów gospodarczych i towarzyszących im strumieni pieniężnych widoczne w zmienionych wartościach aktywów i pasywów.

Bilans płatniczy

  Bilans płatniczy- jest pojęciem szerszym od bilansu handlowego i obejmuje wszystkie pozostałe rozliczenia finansowe z zagranicą np.

Bilans płatniczy a PKB (produkt krajowy brutto)

Bilans płatniczy: jest to rachunek obejmujący całość obrotów towarów, usług i operacji finansowych przeprowadzonych w danym okresie między krajem a zagranicą.

Mechanizm cenowy przywracania równowagi bilansu płatniczego w różnych systemach walutowych

W systemie waluty złotej wg tego mechanizmu ujemny bilans handlowy i związany z tym odpływ kursów powoduje spadek ilości pieniądza w obiegu i w konsekwencji obniżenie poziomu cen krajowych.

Czynniki kształtujące równowagę bilansu płatniczego w długim okresie

zmiany poziomu i struktury konkurencyjności danego kraju w skali międzynarodowej przy uwzględnieniu skutków postępu technicznego i długookresowych tendencji rozwojowych popytu światowego (na poprawę sytuacji w bilansie wpływa wzrost poziomu i struktury międzynarodowej konkurencyjności).

Cel wprowadzenia instytucji bilansu płatniczego.

Wymiana ta ma swoją wartość pieniężną, a ponieważ występują w niej należności i zobowiązania to najłatwiejszym sposobem ich oceny jest posłużenie się mechanizmem bilansu.

Wpływ turystyki na bilans płatniczy kraju

Bilans rachunku turystycznego w Polsce stanowi 1,5 mld [5, 26].

Dochód narodowy, bilans płatniczy i handlowy

Dochód narodowy w gospodarce otwartej

Suma dochodów uzyskiwanych w danej gospodarce w określonym czasie – najczęściej w ciągu jednego roku. Suma dochodów równa się sumie wydatków lub wartości wytworzonych w tym czasie dóbr finalnych

Dochód narodowy brutto + dochody netto z zagranicy = produkt...

BILANS PŁATNICZY

Zestawienie wszystkich transakcji prowadzonych przez kraj z zagranicą, czyli łączna wartość dewiz napływających do kraju oraz wszystkie wydatki dewizowe kraju. Transakcje w b.p. są dzielone na dwie grupy: bieżące oraz kapitałowe i finansowe.

W zakres bieżących dochodów i wydatków (tzw. rachunku...