Bilans

Bilans wewnętrzny służyć ma potrzebom zarządzania podmiotem gospodarczym i w związku z tym wycena pozycji bilansowych może odbywać się na odmiennych zasadach niż w bilansie handlowym czy podatkowym Tytuły pozostałych bilansów w zasadzie wyjaśnia ich zawartość.

FAŁSZOWANIE I UPIĘKSZANIE BILANSÓW

Najczęściej spotykanymi wykroczeniami przeciwko zasadom prawidłowego bilansowania są: wykroczenia przeciwko zasadzie przejrzystości bilansu, gdy stwierdzamy, że bilans jest zaciemniony, oraz wykroczenia przeciwko zasadzie zupełności i prawdziwości (fałszowanie lub „fryzowanie” bilansu).

Bilans płatniczy

Bilans ujmuje skutki procesów gospodarczych i towarzyszących im strumieni pieniężnych widoczne w zmienionych wartościach aktywów i pasywów.

Struktura bilansu

Z reguły bilans tworzony jest na koniec danego roku obrachunkowego i właśnie dla tego konkretnego dnia ustalane są wszystkie pozycje bilansowe (jest to tzw. Konieczne jest precyzyjne oznaczenie podmiotu, dla którego bilans jest sporządzany, a także data, czyli dzień bilansowy, na który jest sporządzany bilans.

Bilans

Równocześnie bilans zamknięcia jest dokumentem dla otwarcia drugiego, kolejno następującego okresu sprawozdawczego jednostki, dla którego staje się bilansem otwarcia lub bilansem początkowym.

Bilans płatniczy

Powyższym rachunkom odpowiadają salda bilansu płatniczego składające się na cały bilans płatniczy. Deficyt i nadwyżka bilansu płatniczego Zgodnie z zasadą podwójnego księgowania bilans płatniczy jest zawsze zrównoważony.

STRUKTURA BILANSU PŁATNICZEGO

  Bilans płatniczy składa się z dwóch głównych pozycji: bilansu obrotów bieżących, bilansu obrotów kapitałowych W bilansie obrotów bieżących wyróżnia się następujące piozycje: bilans handlowy, który stanowi najważniejsza pozycję bilansu płatniczego.

Cykl czynności od bilansu początkowego do bilansu końcowego

W nowo powstałym przedsiębiorstwie bilans początkowy zwany bilansem otwarcia sporządza się w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. : 01 stycznia 2005 roku jest bilans końcowy poprzedniego okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej.

Istota bilansu płatniczego i jego główne pozycje

Bilans obrotów wyrównawczych inaczej bilans obrotów dewizowych banku centralnego.

Wartości poznawcze bilansu

Czytanie bilansu w ikładzie pionowym polega na analizie struktury aktywów i pasywów poprzez obliczanie udziału poszczególnych składników majątku i kapitałów w łącznej sumie bilansowej.

Nierównowaga w bilansie płatniczym

Może się zdarzyć, że mimo posiadania ujemnego handlowy|bilansu handlowego państwo ma zrównoważony lub dodatni bilans płatniczy. Bilans płatniczy nie może stale wykazywać ujemnego salda, wyrównywanego zaciąganiem kredytów zagranicznych.

Kapitały obce. Bilans i jego struktura, cechy charakterystyczne.

Poza zestawieniem aktywów i pasywów bilans musi zawierać nazwę, adres i REGON jednostki, datę, która określa dzień sporządzenia bilansu i podpisy osób, które są zobowiązane do prawidłowego sporządzenia bilansu.

Bilans płatniczy i jego składniki

Zalicza się do niego:   bilans handlowy – należności i zobowiązania z tytułu eksportu i importu towarów; bilans usług – zestawienie obrotów usługami, patentami, licencjami, prawami autorskimi; bilans dywidend i procentów – płatności związane z obsługą kapitału ulokowanego za granicą, a w szczególności spłat odsetek (nie rat kredytów!

Pojęcie równowagi i nierównowagi bilansu płatniczego

Z równowaga bilansu mamy do czynienia gdy równoważą się transakcje autonomiczne, czyli obroty towarowe i usługowe, bilans procentów i dywidend oraz pozostałe pozycje obrotów bieżących, a więc przepływy nie rekompensowane oraz wydatki rządowe.

Procedura analizy bilansu

Znajomość treści poszczególnych pozycji analitycznego bilansu umożliwia analizowanie zawartych w tym zestawieniu informacji tak w układzie bilansu w układzie poziomym|poziomym, jak i bilansu w układzie pionowym|pionowym.

BILANS ENERGETYCZNY

Jeżeli zużywamy mniej niżspożyliśmy, mamy wówczas do czynienia z bilansem energetycznym dodatnim,jeżeli zaś zużywamy więcej niż spożyliśmy, wtedy występuje zjawiskobilansu energetycznego ujemnego.

ANALIZA PORÓWNAWCZA BILANSU

Polega na obliczeniu indeksów dynamiki dla poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, ustaleniu indeksów dynamiki dla grup, podgrup bilansu i łącznej sumy bilansu, porównaniu indeksów dynamiki pozycji szczegółowych z indeksami łącznej sumy bilansu lub tylko pozycji zbiorczych (grup bilansu).

Na czym polega pozioma i pionowa analiza bilansu.

  Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przed wszystkim na danych bilansowych i z tego względu określana jest jako wstępna analiza bilansu.

Bilans wodny

Generalnie dodatni bilans wodny mają obszary, na których roczna suma opadów przewyższa wartość parowania. Na suchych, pustynnych obszarach, gdzie roczna suma opadów jest mniejsza niż potencjalne parowanie, bilans wodny jest ujemny.

Zasady sporządzania bilansu

Zasada ciągłości bilansowej: polega na tym, że należy zapewnić, aby bilans zamknięcia był równoczesny z bilansem otwarcia. Tak więc bilans, którym zamykamy księgi (system kont) starego roku (poprzedniego), staje się automatycznie bilansem otwarcia ksiąg w nowym roku.