Bezpieczeństwo bierne pojazdów - praca dyplomowa (ocena bardzo dobra)

UKŁADY ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW BEZPIECZEŃSTWO BIERNE Układy i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo bierne służą do ochrony pasażerów przed poważnymi obrażeniami.

Badanie ruchów biernych i napięcia mięśniowego

W trakcie badania poprzez wykonywanie ruchów biernych w stawach wyczu wamy nadmierny luz; dotykając mięśni stwierdzamy również ich wiotkość W związku ze spadkiem napięcia masa mięśniowa dość szybko zanika.

Ćwiczenia bierne, czynno-bierne i redresje

Istota ćwiczeń czynno-biemych polega na świadomym obniżaniu nadmiernego napięcia mięśni przy jednocześnie biernie wykonywanym ruchu w stawie przez terapeutę.

Stabilizacja bierna i czynna stawów

Jeśli sposoby stabilizacji czynnej wymagają większego wysiłku, człowiek wspomaga odruchowo lub świadomie stabilizację czynną korzystając z podparcia biernego, co skraca działające ramię dźwigni mięśniowej, a więc zmniejsza wysiłek mięśni stabilizujących.

Energie sztuczne i fizykochemiczne zmiany bierne

Należy ona do czynnych nieswoistych reakcji przystosowawczych, jest wywołana nie tyle samą energią, co zmianami biernymi, zagrażającymi integralności tkanek. Zmiany bierne fizykochemiczne i reakcje typu stresowego występują również po zastosowaniu energii naturalnych.

Bierne i czynne podejście do marketingu.

  W marketingu można wyróżnić bierne i czynne podejście do marketingu: bierny opera się na produktach już istniejących na rynku, a tym samym zaspokajanie i rozwijanie potrzeb społecznych odnosi się do dotychczasowego oraz do nowych rynków działania przedsiębiorstwa.

Rozmowa oparta na słuchaniu biernym lub czynnym

Dlatego wszystko, co powiedziano o niej wcześniej odnosi się zarówno do rozmowy z przewagą słuchania biernego, jak i czynnego. Rozmowa oparta na słuchaniu biernym nastawiona jest na odbiór wypowiedzi rozmówcy z wykluczeniem jakiegokolwiek ich dodatkowego ukierunkowania.

PODMIOTY BIERNE PRAWA FINANSOWEGO

W prawie podatkowym do podmiotów biernych zaliczmy podatnika czyli podmiot z którym ustawa podatkowa wiąże obowiązek ponoszenia świadczeń podatkowych. W prawie walutowym: zależy od statutu prawnego podmiotu biernego.

Co to jest bierne palenie?

bierne palenie) stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń dla zdrowia. Naukowcy stwierdzili, że „bierni palacze" podlegają zwiększonemu ryzyku raka płuc, astmy i rozedmy.

konkurent bierny

konkurent bierny (wstrzemięźliwy); niektóre firmy nie reagują szybko lub silnie na posunięcia innych. Przedsiębiorstwo pow inno poznać przyczyny biernego zachowania się konkurenta.

Ćwiczenia czynno-bierne

Ruch prowadzony jest biernie ręką fizjoterapeuty w tempie wolnym, a ćwiczony pacjent stara się czynnie rozluźnić właściwe grupy mięś­niowe.

Słownik bierny i czynny

słownik bierny i czynny; zasób opanowanych słów wchodzących w zakres danego systemu językowego. Słownik bierny odnosi się do rozumienia słów, a czynny do poprawnego ich wypowiadania.

Na czym polega czynne i bierne prawo wyborcze?

Prawo wyborcze czynne - oznacza uprawnienie do udziału w głosowaniu Prawo wyborcze bierne - zdolność do tego, by móc zostać wybranym

ASYSTENCJA BIERNA

Austrii, Niemcom i Węgrom specjalnych indultów, na mocy których proboszcz mógł biernie asystować przy zawieraniu małżeństwa mieszanego nawet w wypadku, gdy nie uzyskano dyspensy ani nie złożono rękojmi.

Opór bierny

Takie współczesne prądy biernego oporu czerpią natchnienie z myśli hinduskiej, z poparcia Henryka Dawida Thoreau (1817-1862) dla obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec niesprawiedliwego prawa, a przede wszystkim z przykładu i nauki Chrystusa, szczególnie z błogosławieństw zawartych w Kazaniu na górze (Mt 5, 1-7.

Ćwiczenia bierne

ćwiczenia bierne; stosowane w celu Utrzymania prawidłowego zakresu ru­chu w stawach pozbawionych możli­wości wykonywania ruchu czynnego wskutek niedowładów lub porażeń mięśniowych.

UPS off-line (z bierną rezerwą)

UPS off-line (z bierną rezerwą) - najprostszy i najtańszy sposób bezawaryjnego zasilania urządzeń teleinformatycznych, coraz częściej oznaczany jako stand by. Podczas normalnej pracy sieciowej zasilaczy typu off-line/stand by energia jest podawana na wyjście zasilaczy UPS - i dalej do odbiorników energii...

REASEKURACJA BIERNA

Ubezpieczyciel odstępujący ryzyko nazywany jest cedentem, reasekurowanym lub reasekuratorem biernym.

Eutanazja bierna, czyli przerwanie uporczywego leczenia

Wyobraźmy sobie człowieka, który właśnie dowiedział się, że jest chory na powiedzmy jakiś zespół alfa- beta , ale w takim stadium, że jest duża szansa na wyleczenie. Mimo tego oświadcza lekarzowi, że leczyć się nie zamierza, a już na pewno nie podda się operacji. Czy człowiek ma prawo na tak drastyczny krok?- Czy też należy go leczyć pod przymusem, wbrew jego woli?- Moja odpowiedź brzmi: Nie należy leczyć ludzi, wbrew ich woli! Przyjmijmy teraz, że ten sam ...

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE

Pojęcie to określa oszacowaną wartość wliczaną w koszty bieżącego okresu niepotwierdzoną dokumentem upoważniającym do dokonania wydatku. Tworzenie r.m.k.b. w praktyce wynika z przestrzegania zasady współmierności merytorycznej i czasowej kosztów i przychodów w procedurze ustalania wyniku...