Bieg rzeki

Czytaj Dalej

Proces krasowienia i biegi rzeki

Na podstawie wielkości spadku wyróżnia się 3 odcinki biegu rzeki: bieg górny, środkowy i dolny. Ponieważ zakola stałe się powiększają, dochodzi do ich przerwania i rzeka prostuje swój bieg.

Ten świat (z tomu Na brzegu rzeki 1994)

Nie ma znaczenia, „w którą stronę” biegną wydarzenia skła­dające się na nasze życie – jesteśmy igraszką w ręku siły wyższej, okrutnie bawiącej się naszym losem – i naszą świadomością.

W rzece Heraklita

Spotkanie owych „osobników” ma tyleż wspólnego z naturą, co z wrażliwością, poczuciem estetyki, marzeniem:     W rzece Heraklita ryba kocha rybę, twoje oczy – powiada – lśnią jak ryby w niebie, chcę płynąć razem z tobą do wspólnego morza, o najpiękniejsza z ławicy.

Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik mówiony (rozmowa, wywiad - rzeka)

Politologów interesują szczególnie wspomnienia i wywiady-rzeki czoło­wych postaci współczesnego życia politycznego (zob.

Rzeki międzynarodowe - Pojęcie rzeki międzynarodowej

Rzeki międzynarodowe to w szerokim rozumieniu rzeki przepływające przez terytorium, co najmniej dwóch państw, oraz ważne by była to rzeka żeglowna mająca ujście do morza, na której obowiązywałaby swoboda żeglugi dla statków wszystkich państw.

Rzeki międzynarodowe - Dunaj

Płynie przez RFN, Austrie, Słowacje, Węgry, Chorwacje, Serbie, Rumunie, Bułgarie i Mołdawie. Został najpierw on umiędzynarodowiony na mocy traktatu paryskiego z 30 marca 1856r. i później jego status był regulowany wieloma innymi traktatami.

Konwencja belgradzka z 18 sierpnia 1948r. obecnie reguluje...

Rzeki międzynarodowe - Ren

Szczegółowe przepisy dotyczące Renu zostały ustanowione przez konwencję moguncką 31 marca 1831r. Obecny status Renu jest określony przez konwencję mannheimską z 17 października 1868r., która przewiduje wolność żeglugi statków wszystkich państw. W 1963r w Strasburgu konwencja mannheimska została...

Rzeki międzynarodowe - Niger

podpisany przez państwa kolonialne, proklamował wolność żeglugi na rzece Niger i równe traktowanie wszystkich państw.

Rzeki międzynarodowe - Indus

Strony zachowują też pewne prawa w części rzeki należącej do drugiej strony.

Rzeki międzynarodowe - Amazonka

Traktat o współpracy dorzecza Amazonki został podpisany w 1978r. przez Boliwię, Brazylię, Gujanę, Ekwador, Kolumbię, Peru, Surinam i Wenezuelę. Całkowita swoboda żeglugi handlowej jest zagwarantowana na zasadach wzajemności. Daje równe prawa wszystkim państwom nabrzeżnym.

Metodyka procesu administrowania - Metody badań biegu sprawy

Nie ma innych możliwości badania prawidłowości biegu spraw, jak tylko obserwacja i analiza praktyki.

Rzeki, typy ustrojów rzecznych

Rzeki mogą być zasilane :  - spływającymi powierzchniowo wodami opadowymi - wodami roztopowymi pochodzącymi z tajania śniegu lub lodowców - wodami jezior - wodami podziemnymi Obszar z którego spływają wody do jednej rzeki – dorzecze Dorzecze wszystkich rzek uchodzących do jednego morza lub oceanu tworzą zlewiskoRzeka uchodząca wraz z dopływami do morza lub kończąca swój bieg na obszarze bezodpływowym tworzy ...

Wody podziemne, RZEKI - ich znaczenie i wykorzystanie gospodarcze

Znaczenie i wykorzystanie rzek: - wywierają duży wpływ na modelowanie lądów (erozja wgłębna, erozja boczna); - tworzą gleby zwane madami (podczas powodzi); - rzeki stanowią ważne drogi transportowe; - źródło zaopatrzenia w wodę komunalnych urządzeń wodociągowych, przemysłu i rolnictwa; - odgrywają ważną rolę w energetyce i rekreacji; Wody podziemne mają największe znaczenie ze wszystkich innych.

Belgia - Klimat, rzeki, roślinność

Rzeki Belgii należą do zlewiska Morza Północnego , odznaczają się wyrównanym przepływem i niewielkimi wahaniami stanów w ciągu całego roku.

Brazylia - Rzeki i jeziora

Główne rzeki: Amazonka (odwadnia ok. Na rzekach liczne, potężne wodospady, m.

Eurazja - Obszary bezodpływowe i rzeki

Rozległość kontynentu , odcięcie jego wnętrza od oceanów przez wielkie bariery górskie i związana z tym suchość kotlin wewnętrznych są przyczyną że znaczne obszary Eurazji nie mają odpływu do oceanu . Obszary bezodpływowe zajmują w Eurazji 17,7 mln km kwadratowych powierzchni ( tj. około 32 %...

Maroko - Rzeki

Wszystkie rzeki mają charakter górski. Rzeki spływające na południe zasilają wodą oazy po czym zanikają w piaskach Sahary.

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

Podział rzek w zależności od tego jak płyną - stałe - okresowe (tylko w porze deszczowej) - epizodyczne (chwilowe) 4.

Rzeki, jeziora, lodowce

kaptaż rzeczny - przeciąganie wód jednej rzeki przez drugą Wyróżniamy 3 odcinki w biegu rzek: a) bieg górny, b) bieg środkowy, c) bieg dolny.

RZEKI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM (rodzaje, zasady korzystania, przykłady)

wykształciły się pewne zasady odnośnie rzek międzynarodowych: zwierzchnictwo terytorialne należy do poszczególnych państw przybrzeżnych na ich odcinkach państwa przybrzeżne same regulują żeglugę na rzece wolność żeglugi w czasie pokoju dla statków handlowych wszystkich bander (także państw nieprzybrzeżnych) zakaz dyskryminującego traktowania statków i ładunków różnych państw prawo państw ...