Biblioteka

Biblioteka

Czytaj Dalej

BIBLIOTEKA

Biblioteka Aleksandryjska największa i najsłynniejsza biblioteka starożytna, zał. , pokarm dla ducha', napis na dawnej Bibliotece Królewskiej w Berlinie, zbud.

Biblioteka Załuskich

(W ramach akcji represyjnych po upadku powstania kościuszkowskiego zbiory wywiezione zostały) Na rozkaz carycy Katarzyny II zbiory zostały wywiezione do Petersburga, gdzie zasiliły Carską Bibliotekę Publiczną oraz inne biblioteki rosyjskie.

Biblioteki i drukarnie

W Polsce, do już istniejących bibliotek (Biblioteka Akademii Krakowskiej) doszły nowe,zwłaszcza cenne biblioteki: Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, Akademii Wileńskiej, Akademii Zamojskieji kolegiów jezuickich.

„ŻYWOT EZOPA FRYGA" - PISARZ Z PRZEŁOMU EPOK I JEGO BIBLIOTEKA

Borromaeusa De Christiana religione contra Hebraeos stanowi ostatnią, szóstą pozycję w klocku introligatorskim, przechowywanym w bibliotece OO.

BIBLIOTEKI

W 1928 została otwarta —> Biblioteka Narodowa, centralna b. Rozwija się bibliotekarstwo powsz. 1974;Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego (zbiór.

BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu

BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu, najstarsza i najbogatszabiblioteka pol. Chowaniec, kustosz od1933, kierujący biblioteką 1956-68, autor nie ukończ, katalogujej rkpsów (t.

BiBLIOTEKA ZAŁUSKICH, Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich zwana

BiBLIOTEKA ZAŁUSKICH, Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskichzwana, pierwsza polska i jedna z najwcześniejszych naświecie biblioteka publ. zwana, w: Z dziejów książkii bibliotek w Warszawie (zbiór.

„BIBLIOTEKA KAZNODZIEJSKA"

Biblioteka Kaznodziejska" — po II wojnie świat, reaktywowanowydawanie pisma w grudniu 1957, przyjmując tytuł„Biblioteka Kaznodziejska" (miesięcznik); red. , Biblioteka Kaznodziejska 59(1957) 447-456; B.

Muzeum i Biblioteka Aleksandryjska

Biblioteka nie wprowadziła żadnych ulepszeń w produkcji książek. takie Syrakuzy, greckie miasto na Sycylii, gdzie przez dwa stulecia kwitła myśl wolna i nauka; było Pergamon w Azji Mniejszej, które również posiadało wielką bibliotekę.

BIBLIOTEKA NARODOWA

BIBLIOTEKA NARODOWA, centralna biblioteka państw,,z siedzibą w Warszawie; organizowana od 1919, powołana24 II 1928, otwarta 1930, nawiązuje do tradycji sięgającej poł. bibliotek polskich.

BIBLIOTEKA POLSKA. Instytut Wydawniczy „B.P."

BIBLIOTEKA POLSKA. i obcej przystosowane doużytku szkolnego, ponadto w Bibliotece Hist. i BiblioteceHistoryczno-Literackiej.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Część rpsów znajduje się obecnie w -> Bibliotece Watykańskiej, w bibliotece miejskiej w Awinionie i w BibliothèqueNationale w Paryżu. szkół bibliotekarskich.

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA (BJ)

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA (BJ), jedna z najstarszychi największych bibliotek pol. wydawnictwo: „Biuletyn BibliotekiJagiellońskiej" (od 1949).

BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP)

BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP): 1) Seria wydawn. wcześniej w > BibliotecePolskiej K.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY

Zbiory Biblioteki Gł. „Bibliotekarz" (zał. 1907-1959, w: Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie,red.

BIBLIOTEKA DZIEŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH [BDCh]

Biblioteka DziełChrześcijańskich [.   AK 1 (1909) 165-166; Kalendarz Biblioteki Dziel Chrieicilańskich na rok1912. w: Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie.

BIBLIOTEKA WATYKAŃSKA, Biblioteca Apostolica Vaticana

Centr, biblioteka pap. utworzono zrąb centr, biblioteki kośc, w którejpraca odbywała się pod kierownictwem funkcjonariuszy, zw.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE

[ =biblioteka] będące własnością Kościoła kat. papieskie (-> BibliotekaWatykańska), katedralne lub kapitulne, kolegiackie, dekanalnei par.

Proszę porównać wyszukiwanie klasyczne (w bibliotekach) do wyszukiwania w sieci Web

Web a klasyczne wyszukiwanie ==> Klasycznie (biblioteki, zamknięte zbiory, dokumentów) – Skończony zbiór, niewielka liczba zmian w czasie – Wysoki znaczenie pełności odpowiedzi – Brak jawnych połączeń między dokumentami; wyjątki: *Cytowania, referencje *współautorstwo ==> Web – Duża zmienność – Niskie znaczenie pełności odpowiedzi ze względu na nadmiarowość dokumentów i zwykle dosyć proste ...

BIBLIOTEKA ANALIZ LITERACKICH (BAL)

BIBLIOTEKA ANALIZ LITERACKICH (BAL), seria wyd.