Białoruś

Białoruś

Czytaj Dalej

Białoruś

ROZDZIAŁ VI. REPUBLIKA BIAŁORUŚ (OD 1990/1991) VI.1. Wiedza ogólna o współczesnej Białorusi VI.1.1. Dane geograficzne VI.1.2. Sytuacja demograficzna VI.1.3. Infrastruktura i transport VI.1.4. Przemysł i rolnictwo VI.1.5. Surowce naturalne VI.1.6. Potencjał militarny VI.1.7. Skutki Czarnobyla VI.2. Kalendarium dziejów najnowszych VI.1. Wiedza ogólna o współczesnej Białorusi Historię bliską cywilizacji tysiąca jezior zacznę od wiedzy ogólnej, chociaż jak ...

Białoruś - Sąd Konstytucyjny

Organ składający się z 12 sędziów wybieranych na 11 lat, spośród których 6 mianuje prezydent, a 6 wybiera Rada Republiki. Sąd Konstytucyjny orzeka o:

zgodności ustaw, dekretów prezydenta, umów międzynarodowych itd. z konstytucją i umowami międzynarodowymi,

zgodności aktów prawnych organizacji...

Białoruś - Geneza ustroju

27 lipca 1990 roku, widząc upadający ZSRR, Rada Najwyższa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Ludowej przyjęła deklarację suwerenności państwowej. Rok później Rada Najwyższa przyjęła także ustawę o niezależności państwowej Białorusi. Nie zamierzano jednak zrywać bliskich kontaktów z...

Białoruś - Prezydent

Władzę wykonawczą sprawuje prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję z możliwością jednorazowej reelekcji (wcześniej kadencja 7 lat, po referendum z 17 października 2004 uległo to zmianie), oraz w odpowiednim zakresie rząd. Prezydent posiada niemal nieograniczone uprawnienia w stosunku do całego...

Białoruś - Rząd

Rząd wnosi z kolei do parlamentu projekty ustaw (może to jednak czynić i prezydent), kieruje bieżącą polityką wewnętrzną i zagraniczną, a także określa kierunki gospodarczo-społecznego rozwoju kraju.

Białoruś - Parlament

Białoruski parlament składa się z dwóch izb. Pierwsza izba - Izba Reprezentantów - jest wybierana w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję, składa się z 110 przedst.. Drugą izbę - Radę Republiki – stanowi 64 przedstawicieli władz terenowych. Parlament na Białorusi jest jednym z narzędzi prezydenta...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Białoruś

 

Spokój w Białorusi przesłaniają koszmarne następstwa katastrofy czamobylskiej na Ukrainie (kwiecień 1986), która - zatajona przez wiele dni przez władze przyniosła nieodwracalne następstwa ekologiczne i zdrowotne.

Białoruś w liryce białoruskiego poety Janki Kupały.

Тэма Беларусі з'яўляецца асноўнай у творчасці Я. Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя. Бацькоўская зямля, родны край, яго веліч і краса, жальба і смутак, яго мінулае, сучаснае і будучае заўсёды хвалявалі паэта. Першае паслярэвалюцыйнае дзесяцігоддзе — ...