Białek

Czytaj Dalej

PROTEINY, białka, białka proste

Proteiny zbudowane są wyłącznie z. aminokwasów, np. albuminy, globuliny, histony, aktyna, miozyna, a także część enzymów (nie wymagających koenzymów) oraz niektóre hormony, np. somatotropina, prolaktyna.

Katabolizm białek

Wszystkie białka w organizmie mają charakter funkcjonalny (enzymatyczny, transportowy, strukturalny), z tym że zapotrzebowanie na nie zmienia się w czasie; na przykład określona grupa enzymów jest potrzebna w danym momencie do przeprowadzenia jakiegoś łańcucha przemian metabolicznych, po czym staje się...

Czym są białka?

Białka należą do najważniejszych elementów składowych materii żywej, ponieważ tworzą podstawową strukturę komórek. Można je znaleźć w każdej części organizmu człowieka,jak również we wszystkich roślinach a nawet najmniejszych wirusach. Najważniejszym składnikiem organizmów wszystkich...

Białko w mleku

Większość białek mleka jest syntetyzowana przez komórki gruczołowe. Materiałem do syntezy białka są aminokwasy dostarczane z krwią. Większość aminokwasów, zwłaszcza egzogennych, jest pobierana w takich ilościach, w jakich pojawia się w mleku. Takie aminokwasy, jak: seryna, alanina, kwas glutaminowy i...

BIOSYNTEZA BIAŁKA

Proces syntezy białka przez komórkę. Informacja o strukturze każdego białka zawarta jest w DNA i zapisana jest w genach. Proces biosyntezy białka ukazuje pełny obieg informacji genetycznej od DNA do w pełni funkcjonalnego białka. Z tego powodu biosynteza białek jest procesem złożonym i obejmuje...

Rola i przemiany białek w organiźmie

Białka stanowią zasadniczy element budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka i wielu czynnych biologicznie związków, jak enzymy i hormony (tab. 4.3.2). W tej postaci białka regulują procesy przemiany materii i wiele funkcji ustroju, zapewniając jego prawidłowy stan oraz przystosowanie się do zmian...

Źródła białka w żywieniu

Do dobrych źródeł białka należą jaja, mleko i jego przetwory, sery twarogowe i żółte oraz mięso zwierząt hodowlanych, drobiu i ryb. Mleko i jaja sama natura przeznaczyła do zapewnienia wzrostu i rozwoju młodych organizmów. Te produkty są szczególnie zalecane w żywieniu niemowląt, dzieci oraz ludzi w...

Białka - podział białek

Pierwiastki z których zbudowane są białka:

azot,węgiel,wodór,tlen.

W skład niektórych białek wchodzą takie pierwiastki jak:

siarka,fosfor,wapń,miedź,cynk,jod,magnez.

Wzależności od liczby aminokwasów w cząst.białka rozróżnia...

Białko

Białko jest składnikiem budulcowym wszystkich tkanek człowieka. Biokatalizatory warunkujące przemianę materii, niektóre hormony, enzymy i inne związki biologicznie czynne – to także substancje białkowe. Dlatego rola białka w przyrodzie jest ogromna i bardzo ważne jest należyte odżywianie pod względem białkowym. Jest ono bowiem potrzebne nie tylko w okresie rozwoju człowieka, tzn powstawania i rozbudowy tkanek ( mięśniowej, nerwowej, kostnej, narządów wewnętrznych idt.

Geny i białka

"Naukowcy uważali niegdyś, że jeden gen odpowiada jednemu rodzajowi mRNA, czyli jednemu białku (...). Teraz wiadomo, iż każdy gen może być odczytywany kawałkami, które są łączone i cięte, wskutek czego powstają rozmaite typy mRNA(...). "

Jak to w końcu jest z tymi białkami i genami?

Chodzi w nim...

Dieta z ograniczona podażą białka

Diety z ograniczoną podażą białka stosuje się w ciężkich uszkodzeniach miąższu wątroby oraz w niewydolności nerkowej. Przy podawaniu diety niskobiałkowej dążymy do ograniczenia ilości powstających produktów przemiany azotowej. Równocześnie należy jednak zabezpieczyć minimum zapotrzebowania na...

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

WĘGLOWODANY (CUKROWCE, SACHARYDY) to związki organiczne złożone z węgla, wodoru i tlenu w stosunku 1C:2H:1O. Można to określić wzorem (CH2O)n.

Węglowodany pełnią funkcje:

- są paliwem komórkowym, spełniają funkcje energetyczne, są źródłem energii

- magazynują energię, są materiałem...

Transkrypcja i translacja białek

Białka w naszym organizmie tworzą się dzięki ekspresji genów. Zawarta w nich informacja jest odszyfrowywana i używana do wytwarzania białek. Mimo, iż sekwencja zasad w DNA określa jednoznacznie kolejność aminokwasów w białku, to informacja ta nie jest wykorzystywana bezpośrednio. Pośrednikiem jest kwas...

Zapotrzebowanie na białko w okresie ciąży

Białko jest podstawowym materiałem każdej żywej komórki, a tym samym i tkanek. Jest również rflezbędne do wytwarzania czerwonych krwinek, enzymów, hormonów, ciał odpornościowych i bierze udział niemal we wszystkich procesach zachodzących w organizmie. W okresie ciąży zapotrzebowanie organizmu na białko...

Anabolizm białek

Anabolizm białek powinien być rozważany jednocześnie na dwóch płaszczyznach, które wzajemnie się przenikają, zachowując przy tym swoją tożsamość. Jedna z nich dotyczy problematyki bilansu azotu — podstawowego składnika białek w organizmie. Bilans ten stanowi różnicę między ilością azotu...

Elektromigracja białek w roztworach

Elektromigracja opiera się na zależności ładunku cząsteczki białkowej od pH roztworu. Cząsteczki białek posiadają na swojej powierzchni kwasowe grupy karboksylowe, pochodzące z reszt aminokwasowych kwasu glutaminowego i asparaginowego oraz grupy zasadowe, związane z obecnością lizyny, argininy i...

Białka RAS

 

Białka RAS są produktem protoonkogenu RAS. Białka RAS są również białkami G, ale w przeciwieństwie do białek G sprzężonych z receptorami metabotropowymi nie są trymerami, ale są zbudowane z jednego łańcucha.

Białko to aktywuje się w następujący sposób:

Cząsteczka sygnałowa (czynnik wzrostu)...

BIAŁKA

Podstawowe cząsteczki biologiczne budujące żywe organizmy. Pełnią w komórkach funkcje strukturalne, magazynujące oraz szeroko pojęte funkcje regulatorowe, uczestniczą właściwie we wszystkich procesach zachodzących w komórkach. Wiele białek posiada aktywność enzymatyczną i katalizuje...

Białka fibrylarne

Białka znajdują się w prawie każdej komórce organizmów żywych i roślinnych, są najważniejszą grupą związków organicznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania żywego organizmu. Białka dzielimy na: Białka proste 1.Albuminy- stanowią substancje łatwo rozpuszczalne w wodzie i w rozcieńczonych roztworach soli, z łatwością koagulują. Są enzymy, hormony oraz odmienne substancje biologiczne aktywne, występują one w osoczu krwi, mleku oraz ...

BIAŁKA G

Białka błonowe zaangażowane w proces sygnalizacji komórkowej, a mianowicie w przekazywanie sygnałów z receptora do wewnątrz komórki. Uczestniczą w odpowiedzi komórki na działanie hormonów, w procesie widzenia, odczuwaniu smaku i zapachu. Białka G powodują aktywacje lub inaktywacje enzymów...