Bezpieczna

Czytaj Dalej

Program „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia” jako przykład współdziałania Rady Miasta i Policji w celu poprawienia jakości życia mieszkańców. Dobre i złe strony wdrażanego programu dla społeczności lokalnej

O ile w roku 1987 trzy czwarte ankietowanych uważało, że w Polsce żyje się bezpiecznie, a tylko nieco więcej niż co piąty był przeciwnego zdania, o tyle w roku 1995 ponad trzy czwarte postrzegało Polskę jako kraj niedający mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, a tylko co piąty nadal uważał ją za kraj bezpieczny.

Bezpieczna wymiana danych w internecie

Wymagania stawiane bezpiecznemu WWW Sprecyzujmy wymagania dotyczące bezpiecznego WWW - są one koncepcyjnie podobne do wymagań stawianych bezpiecznej poczcie, a więc: tajność, uwierzytelnianie i integralność.

Jakie są uregulowania prawne, dotyczące składowa­nia niebezpiecznych odpadów?

Odpady, prze­chodząc z rąk do rąk, poddawane są neutralizacji „ na papierze", a zawartość niebezpiecznych sub­stancji staje się w szeregu zezwoleń i świadectw sanitarnych coraz mniej niebezpieczna.

Czy zwierzęta są niebezpieczne?

Poznanie wszelkich niebezpieczeństw grożących ze strony zwierząt ułatwi spokojny i rozważny stosunek do otaczającej nas przyrody, pozwoli na bezpieczny wypoczynek, dostarczy przyjemności z obserwacji roślin i zwierząt.

Transport kołowy materiałów niebezpiecznych

Przewóz materiałów niebezpiecznych regulują Umowy Europejskie: ADR – w transporcie drogowym, z załącznikami A i B (Q 318) Z uwagi na własności chemiczne, fizyczne, biologiczne a także na zagrożenie – materiały niebezpieczne zostały podzielone na klasy materiałów niebezpiecznych, czyli grupy materiałów niebezpiecznych, wydzielonych na podstawie dominującego zagrożenia.

Pojęcie ochrony pracy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Kodeks pracy realizuje zasadę powszechności prawa do bezpiecznych i higienicznych warun­ków pracy, określając w sposób kompleksowy całokształt środków niezbęd­nych dla ochrony pracownika przed szkodliwym wpływem procesów produkcji.

Bezpieczne dzieciństwo na wsi - praca konkursowa

BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO NA WSI Dzieciństwo na wsi bywa bardzo niebezpieczne. Jednakże dzieciństwo na wsi może być bezpieczne.

Co wywołuje błyskawice i grzmoty - Niebezpieczne błyskawice

Jednym z bezpieczniejszych miejsc chroniących od porażenia błyskawicą jest wnętrze samochodu, ponieważ prąd bezpiecznie spływa do Ziemi po jego metalowej karoserii.

Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy

Zasada ta zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nie wyłączając jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki. KP przewiduje prawo do samoobrony pracownika przed niebezpiecznymi warunkami pracy.

Co to są sterowniki Active-X i w jakich warunkach są niebezpieczne

Dlatego też są one zazwyczaj opatrywane cyfrowo podpisanym certyfikatem autentyczności, który zaświadcza, że zawierający je program pochodzi z bezpiecznego źródła i nie będzie próbował celowo niszczyć danych.

W jaki sposób wyspecjalizowane, komercyjne fir­my zajmują się niebezpiecznymi odpadami?

Inną sposobem składowania niebezpiecznych chemikaliów jest zatapianie ich w morzu. Pewne niebezpieczne substancje można też uniesz­kodliwiać, poddając je odpowiedniej obróbce che­micznej.

Czynniki niebezpieczne

Zależnie od ich charakteru dzieli się je na: fizyczne, chemiczne, biologiczne, Czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi mogą być: ruchome części maszyn, wysoka temperatura, pożar, wybuch, elementy ostre i wystające, hałas, ultra dźwięki jonizacja powietrza promieniowanie radioaktywne, pyły, kwasy i inne substancje chemiczne, długotrwały wysiłek umysłowy, długotrwały stres.

Czy forma jest niebezpiecznym rodzajem zniewolenia człowieka? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do utworu Gombrowicza „Ferdydurke”

Własne rozumienie istoty formy i jej wpływu na człowieka Gombrowicz wyłożył w „Przedmowie do Filidora...”: „Problem Formy, człowiek jako producent formy, człowiek jako niewolnik form, ujęcie Formy Międzyludzkiej jako nadrzędnej siły stwarzającej, człowiek nieautentyczny - o tym zawsze pisałem, tym...

Jakie oświetlenie jest potrzebne do stworzenia bezpiecznych warunków pracy?

Przepisy nie precyzują jasno, jakie oświetlenie jest potrzebne do stworzenia warunków bezpiecznej i wydajnej pracy, ale właściwe natężenie i kierunek światła są w pracy niezbędne.

Prace szczególnie niebezpieczne

Określone przepisami lub w instrukcjami eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Substancja niebezpieczna

Jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi albo środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec...

Bezpieczne zasilanie

Bezpieczne zasilanie - termin określający stabilne zasilanie elektryczne urządzeń komputerowych, niezależnie od wszelkich możliwych zmian parametrów zewnętrznej linii energetycznej - z całkowitym odcięciem tej energii włącznie.

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

W tym celu przed rozpoczęciem ćwiczeń studenci są zobowiązani do zapoznania się z następującymi zasadami bezpiecznej i aseptycznej pracy: W laboratorium mikrobiologicznym należy przebywać w fartuchu ochronnym uszytym z naturalnego materiału.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Niebezpieczne związki z romantyzmem

W polskiej świadomości klasycyzm, zniszczony niegdyś przez inwazję kresowej roman-tyczności, jest zaprzeczeniem romantyzmu. Historia nie raz zmuszała poetów do wyboru: alboromantyzm (literatura buntu, sprzeciwu wobec niewoli, służby narodowej, dramatu indywidu-alizmu), albo klasycyzm.

Neoklasycy...

Niebezpieczne sfery korupcji

1. Procedury prywatyzacyjne

2. Gospodarowanie majątkiem publicznym

3. Działalność funduszów celowych i agencji

4. Udzielanie zamówień publicznych

5. Udzielanie kontyngentów i koncesji

6. Działalność administracji skarbowej

7. Działalność służb celnych

8. Działalność służb nadzoru i...