Bezpieczeństwo socjalne

Czytaj Dalej

RSHA - (Reichssicherheitshauptamt - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy)

Centralny organ służby bezpie­czeństwa Rzeszy, utworzony na mocy rozkazu Heinricha * Himmle­ra z 27 września 1939 r. (obowiązu­jącego od 1 października tego roku); w skład weszła policja bez­pieczeństwa (Sipo, Sicherheitspoli-zei), policja kryminalna (Kriminal-polizei - Kripo) oraz tajna służba...

SD - (Sicherheitsdienst - Służba Bezpieczeństwa SS)

Partyjna służba bezpieczeństwa (wywiad i kontrwywiad) *SS wy­wodziła się ze służby informacyjnej Ic, zorganizowanej w 1931 r. przez Reinharda *Heydricha na polecenie Heinricha *Himmlera. Jej trzon sta­nowili oficerowie SS działający w Urzędzie Służby Bezpieczeństwa oraz podległych placówkach SD przy...

Rozwój nowoczesnych idei politycznych i socjalnych

Gdybyśmy, opisując rozwój idei socjalnych, ekonomicznych i politycznych, weszli w głąb dzisiejszych dyskusji, zabrnęlibyśmy w sprawy nazbyt sporne, niż na to pozwalają rozmiary i cele tej książki.

CO WPŁYWA NA BEZPIECZEŃSTWO I SUWERENNOŚĆ PAŃSTW

1.Czynnik gospodarczy:

- jest to siła ekonomiczna państwa polegająca na włączaniu się w większe struktury integracyjne

- kontrola nad sytuacją gospodarczą na świecie sprawuje grupa najsilniejszych państw świata tzw. G-7

- rozbudowa zasięgu działania ponadnarodowych struktur gospodarczych (koncerny...

AZJA – PROBLEMY POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA - Zakończenie

Newralgiczne i zapalne regiony Azji w całej powojennej historii skupiały na sobie uwagę opinii światowej. Emancypacja narodowa tego obszaru nie obeszła się bez zaangażowania ze strony państw trzecich, w tym Wielkich Mocarstw. Polityka tych ostatnich przez dziesięciolecia rozgrywała karty wzajemnej...

AFRYKA - PROBLEMY ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA

Afryka jest olbrzymim kontynentem ( 30.3 mln km\2 lądów ziemi i 12% ludności świata).Jest ona drugim co do wielkości kontynentem świata, o najszybciej wzrastającej ludności (w 1960r.-244 mln, obecnie 650 mln).Jest najmniej ustabilizowanym politycznie kontynentem.

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I STABILIZACJI SYTUACJI W AFRYCE

Afryka jest wielkim kontynentem, lecz najmniej zurbanizowanymi ustabilizowanym politycznie i gospodarczo. Jak pisał W. Jagielski w „ Polityce”: Afryka stała się ofiarą jednego z największych i najbardziej absurdalnych eksperymentów socjotechnicznych w dziejach świata. Została podbita i skolonizowana...

Proces Kształtowania wspólnej tożsamości w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Po 1989 roku ukształtowała się w Europie nowa rzeczywistość polityczna. Jej głównym wyznacznikiem było zastąpienie układu dwubiegowego, opartego na podziałach ideologicznych i rywalizacji bloków militarnych, układem opartym na współpracy przy powszechnym akceptowaniu demokracji, pluralizmu i wolego...

POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO NA ŚWIECIE

W potocznym rozumieniu pokój jest przeciwieństwem wojny. Tam gdzie nie ma wojny , panuje pokój. Tam gdzie kończy się wojna zaczyna się pokój. W takim toku rozumowania pokój jest stanem normalnym między ludźmi i narodami, a wojna stanem chorobliwym i nienaturalnym. Pokój nastaje z chwilą zakończenia wojny...

Zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa zbiorowego NZ

Na konferencji w San Francisco w 1945 r. utworzono ONZ. Jest to organizacja międzynarodowa zapewniająca utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Prawnomiędzynarodową podstawę nowego porządku światowego zawiera Karta NZ z VI.1945 r. Podstawowym celem ONZ jest ochrona przyszłych pokoleń od klęsk wojny...

System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ a praktyka międzynarodowa

W okresie zimnej wojny Rada Bezpieczeństwa ONZ nie mogła zastosować sankcji militarnych na podstawie Karty NZ, gdyż nie zostały zawarte układy z państwami członkowskimi ONZ w sprawie kontyngentów wojskowych i rodzaju broni. Na V sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (1950r.) uchwalono rezolucję ,, Zjednoczenie...

Rola Organizacji regionalnych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

Zadaniem ich jest m.in. pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych o charakterze lokalnym. Na państwach członkowskich organizacji regionalnych w razie napaści ciąży obowiązek samoobrony zbiorowej. Rada Bezpieczeństwa może ingerować w każdej fazie sporu. Organizacje regionalne mają obowiązek...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

W 1973 r. rozpoczęły się obrady KBWE z udziałem 33 państw europejskich (z wyjątkiem Albanii), USA, Kanady. Konferencja została przeprowadzona w 3 etapach:

1. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych (Helsinki 1973r.),

2. Rokowania na szczeblu ekspertów (Genewa 1973-1975) ,

3. Spotkanie szefów państw i...

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa są częścią składową środków , które zmiejszą ryzyko niespodziewanej napaści , powodują zmniejszenie niepewności i nieufności wynikającej z braku wiedzy co do intencji partnerów , a także eliminują żródła napięć i poczucie zagrożenia Idea tworzenia...

Rada Bezpieczeństwa

 

Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego.

omawianie wszelkich zagadnień i spraw wchodzących w zakres działalności Organizacji ONZ lub dotyczących funkcji lub kompetencji któregokolwiek organu ONZ.

wydawanie zaleceń we wszystkich tych sprawach pod adresem państw członkowskich organów ONZ.

W...

Wyjaśnij pojęcia: średni zapas magazynowy, zapas bezpieczeństwa, punkt składania zamówień, okres realizacji zamówień

Średni zapas magazynowy - gromadzenie zapasu dla wyrównania zakupów i zużycia.

Zapas bezpieczeństwa - liczba jednostek materiału chroniąca przedsiębiorstwo przed nieprzewidzianymi brakami zapasu.

Punkt składania zamówień – jest po punkt, w którym dla utrzymania prawidłowego poziomu zapasów magazynowych...

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

Odchodzi się od postrzegania bezpieczeństwa tylko w kategoriach militarnych, pojawiło się pojęcie rozległego bezpieczeństwa poszerzone o dobrobyt państwa, rozwój społeczny. Akcentuje się brak realnych przesłanek stworzenia absolutnego modelu bezpieczeństwa. Oznacza ono sytuację i ład md...

Pojecie bezpieczeństwa międzynarodowego

Państwa dążąc do utrzymania i umocnienia swojego bezpieczeństwa korzystają z różnych środków, metod i sposobów: -utrzymują siły zbrojne nie wiążąc się sojuszem z innymi państwami (państwa rozbudowują potencjał militarny) -uczestniczą w sojuszach wymierzonych przeciwko wspólnemu nieprzyjacielowi i...

Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

W 1945 roku utworzono ONZ, której działanie oparto na zasadach bezpieczeństwa zbiorowego. Członkom tej organizacji zakazano stosowania siły i groźby jej użycia oraz zobowiązano do pokojowego regulowania sporów. Państwa członkowskie zachowały przyrodzone prawo do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony w...