Bezpieczeństwo

Czytaj Dalej

Wyzwania polskie polityki bezpieczeństwa w XXI w.

Polityka bezpieczeństwa narodowego wolnej i demokratycznej Polski cechuje się niezmiennością celów i zasad. Zapewniła wyjątkowy w naszej historii poziom bezpieczeństwa, oparty m. in. na gwarancjach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sytuacja międzynarodowa ulega wszakże dynamicznym zmianom a przy tym uwarunkowania bezpieczeństwa. Pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, których skalę uświadomiły tragiczne wydarzenia w USA z września 2001 roku. Podstawowe cele polityki ...

Polska polityka bezpieczeństwa na tle rozwoju sytuacji spoleczno-militarnej w Europie

„Bezpieczeństwo państwa, to stan umożliwiający normalny rozwój państwa - pomyślną realizację wszystkich jego celów - uzyskiwany zazwyczaj w wyniku zorganizowanej ochrony i obrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących ze wszystkich dziedzin działalności państwa.” Bezpieczeństwo Państwa, w tym przypadku konkretnie Polski to zatem takie działanie władz, które zapewnić mają ...

Zadania organów czuwających nad bezpieczeństwem obywateli

Powszechnie wiadomo, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Każda jednostka stara się wedle możliwości zapewnić sobie bezpieczne warunki życia. Niestety w przeważającej liczbie sytuacji człowiek nie jest w stanie zrobić tego własnymi siłami. W związku z tym państwo stworzyło liczne organy, których zadaniem głównym jest dbałość o bezpieczeństwo swoich członków w różnych sferach życia. Jeśli mówimy o ...

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej i Polsce.

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej i Polsce. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Polityka obronna Unii Europejskiej od lat zajmuje czołowe miejsce w zagadnieniach dotyczących integracji europejskiej. Na przestrzeni ostatnich lat polityka ta przechodziła gruntowne przeobrażenia, ale sytuacja jej i tak nie jest jeszcze ustabilizowana i będzie jeszcze podlegała ewolucji. Patrząc z perspektywy historycznej na politykę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, należy wymienić ...

Wpływ polityki zagranicznej na bezpieczeństwo narodowe RP.

Pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego : Spośród wielu definicji funkcjonujących w praktyce na uwagę zasługują definicje traktujące „bezpieczeństwo” w sposób kompleksowy, a mianowicie : a) bezpieczeństwo narodowe jako cel działania państwa i rządu, b) bezpieczeństwo narodowe tworzone na co dzień przez cały naród. Uogólniając można stwierdzić, że „bezpieczeństwo narodowe” jest nie tylko ochroną naszego narodu i terytorium przed fizyczną napaścią,

Bezpieczeństwo bierne pojazdów - praca dyplomowa (ocena bardzo dobra)

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim Technikum Zawodowe dla Dorosłych PRACA DYPLOMOWA Temat: „Bezpieczeństwo bierne pojazdów” Wykonali: Promował: Jacek Cebulski P. mgr inż. Maurycy Nowak Łukasz Borowiński Aleksandrów Łódzki 2004 Serdecznie dziękujemy za wielokrotnie okazywaną pomoc, cenne ...

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo ? sprawy te mieszczą się w kodeksach Bezpieczeństwo publiczne ? to stan gwarantujący niezakłócone i zgodne z wolą obywateli funkcjonowanie instytucji państwowych, samorządowych i społecznych oraz urządzeń publicznych a także bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia ludności w wyniku przestrzegania akceptowanego przez obywateli porządku prawnego. Porządek ? sprawy te dotyczą wykroczeń Porządek publiczny ? to stan stabilizacji i spokoju będący wynikiem ...

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Wstęp 4 1. Polityka obronna Państwa 5 - Misje zagraniczne 5 2. Samorząd terytorialny jako system organów lokalnych 6 3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 7 4. Zakres działań Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego 7 5. Ewolucja modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w latach 1990-1998 8 6. Reforma ustrojowa państwa w 1998r 11 7. Wpływ jednostek samorządu ...

Związek ekologii z Bezpieczeństwem Narodowym

Związek ekologii z bezpieczeństwem narodowym jest we współczesnym świecie jednym z ważniejszych, poruszanych w strategiach bezpieczeństwa narodowego wszystkich państw . Od wielu lat rośnie znaczenie i wartość środowiska naturalnego jako dziedziny dotykającej żywotnych kwestii bytu narodowego. Klęski żywiołowe, a także katastrofy wywołane działalnością człowieka, mogą i stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Szybki wzrost skażeń różnych ...

POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO NA ŚWIECIE

W potocznym rozumieniu pokój jest przeciwieństwem wojny. Tam gdzie nie ma wojny , panuje pokój. Tam gdzie kończy się wojna zaczyna się pokój. W takim toku rozumowania pokój jest stanem normalnym między ludźmi i narodami, a wojna stanem chorobliwym i nienaturalnym. Pokój nastaje z chwilą zakończenia wojny...

Bezpieczeństwo dziecka - przedszkole nr 118 w Krakowie:

Bezpieczne funkcjonowanie państwa, bezpieczny byt każdej rodziny, każdego obywatela, jest wartością najwyższą. Według A. Masłowa, bezpieczeństwo jest drugą w hierarchii ważności potrzebą ludzką po potrzebach fizjologicznych (głód, pragnienie itp.). Podstawowym zadaniem każdego państwa powinno być więc najpierw stworzenie, a następnie stałe doskonalenie systemu bezpieczeństwa. W tym systemie, zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom powinno być priorytetem w ...

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

Rada Unii Europejskiej, Komitet Polityczny, Jednostka Planowania Strategicznego, Wysoki Przedstawiciel RADA UNII EUROPEJSKIEJ: Rada, działająca w składzie ministrów spraw zagranicznych jest głównym organem decyzyjnym i wykonawczym Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Rada w procesie decyzyjnym II filaru Unii odgrywa szereg funkcji: - podejmuje decyzje niezbędne do określenia i realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na podstawie ogólnych ...

Zarządznie bezpieczeństwem danych w firmie

Większość firm w dzisiejszych czasach posiada plan zachowywania informacji i ich odtwarzania wraz z odpowiednimi procesami. Jednak, ponieważ nie można jednoznacznie stwierdzić, że procesy te w pełni odnoszą się do wymogów biznesowych, inwestycje w Business Continuity mogą być dalekie od wystarczających. Co więcej, procesy ochrony danych dla pojedynczych systemów niekoniecznie muszą składać się na plan chroniący całą firmę. Nawet najmniejszy przeoczony szczegół może ...

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

Odchodzi się od postrzegania bezpieczeństwa tylko w kategoriach militarnych, pojawiło się pojęcie rozległego bezpieczeństwa poszerzone o dobrobyt państwa, rozwój społeczny. Akcentuje się brak realnych przesłanek stworzenia absolutnego modelu bezpieczeństwa. Oznacza ono sytuację i ład md...

Czy teorie wychowania wobec potrzeby bezpieczeństwa dziecka spełniają Oczekiwania praktyki edukacyjno – pedagogicznej? Proszę przedstawić własną ocenę wychowania dzieci dla ich bezpieczeństwa i przedstawić swoje propozycje w tej mierze.

Współcześnie żyjemy w czasach trudnych, strachu, lęku o najbliższych, niepokoju, krytyki czy niknącej nadziei. Uczymy się dostrzegać problemy globalne, jako zagrażające naszej cywilizacji. Olbrzymia przepaść miedzy krajami bogatymi a biednymi. Setki a nawet tysiące dzieci umierających z głodu. Mimo iż żyjemy dziś w cywilizowanym świecie wiele ludzi nie odczuwa bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie boi się żyć we własnym kraju. Wojny ideologiczne, religijne są ...

Strategie bezpieczeństwa oraz współpraca między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WSPÓŁPRACA MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC Zmiany wewnętrzne w Polsce oraz coraz bardziej odczuwalne osłabienie rywalizacji i konfrontacji między Wschodem i Zachodem przyczyniały się do umacniania przeświadczenia o konieczności zrównoważenia interesów polskiego bezpieczeństwa z interesami bezpieczeństwa państw europejskich z wyraźnym wykluczeniem określania potencjalnego przeciwnika. W rezultacie opracowano ...

Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

W 1945 roku utworzono ONZ, której działanie oparto na zasadach bezpieczeństwa zbiorowego. Członkom tej organizacji zakazano stosowania siły i groźby jej użycia oraz zobowiązano do pokojowego regulowania sporów. Państwa członkowskie zachowały przyrodzone prawo do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony w...

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Określenie pojęć: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne i porządek publ.

Gwarancje bezpieczeństwa (osobiste) obywateli - przyjmuje się, że bezpieczeństwo to określony stan, polegający na tym, że człowiek jest wolny od zagrożeń związanych z naruszeniem jego przyrodzonych i ustanowionych...

Bezpieczeństwo biznesu- wykłady

Bezpieczeństwo Biznesu 4 działy: wywiad gospodarczy, kontrwywiad gospodarczy, ochrona lojalności pracowników, ochrona mienia i osób. Podstawowe pojęcia: Bezpieczeństwo to pewien stan dotyczący osób lub organizacji. Dotyczy następujących dziedzin życia: militaria, ekonomia, ekologia, polityka i kultura. W ekonomii bezpieczeństwo określić można jako zdolność Państwa do zapewnienia ochrony bezpieczeństwa narodowego poprzez ochronę produkcji, handlu i usług. Firma ...

Koncepcje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1944-2002

Spis treści Wstęp…………………………………………………………...………………………..5 Rozdział 1. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce ………………….……...6 1.1. Bezpieczeństwo……………………………………………………………………..6 1.2. Bezpieczeństwo narodowe……………………………………………………..….13 1.3. Czynniki wpływające na ...