Muzyka polskiego baroku - Twórczość wokalno - instrumentalna

Była to bardzo popularna w epo­ce baroku technika, której używano w celu podkreślenia radosnego charakteru utworu. Najciekawsze motety w muzyce polskiego baroku napisali: Lilius, Pękiel, Różycki, Szarzyński i Gorczycki.

BAROK - Msza

Klimat hiszpańskiej muzyki religijnej późnego baroku najpełniej wyraził w swojej twórczości Francisco Valls, który jako pierwszy zdecydowanie zarzucił styl dawny. Wokalno-instrumentalne formy baroku są przejawem nowej świadomości kompozytorskiej.

Cechy baroku w muzyce

Barok własciwy wyznaczony jest w historii muzyki datami 1620—1680. Wczesny barok odsłonił nowe moliwosci stylistyczne, barok własciwy je wyzyskał dla nowych form.

ARCHITEKTURA BAROKU

- barocco - nieregularna perła - Włochy, Rzym - na barok duży wpływ miała kontrreformacja - świątynia Il Gesu: pierwsze odzwierciedlenie powrotu do religii CECHY SZTUKI: - przedstawiciele widzialnego świata oraz tego, co niewidoczne, ale wyczuwalne - transcendencja - reprezentacja - wszystkie gatunki sztuki były podporządkowane architekturze - ekspansywne, krzywolinijne formy - brak przesuniętych z osi wykuszy i portali - surowość i symetria - brąz ...

Relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, między sferą sacrum a profanum w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów, nie stroniąc od kontekstów filozoficznych.

Zaczyna się ona od bezkrytycznego przyjęcia pewnych prawd w dzieciństwie (prostota i podporządkowanie się autorytetom w średniowieczu), przez ich młodzieńcze zakwestionowanie i próbę racjonalizowania świata (aspiracje renesansu), po dojrzałą refleksję i indywidualne doświadczenia Boga (barok).

Barok - ogólna charakterystyka

I cechy baroku kościelnego a)architektura oparta na kulturze antycznej, ale inaczej zastosowana, gdyż odrzuca się harmonię , prostotę i równowagę klasyczną b)fasada kościołów szeroka, więcej kolumn i krzywizn c) w kościele wyeksponowano wielki ołtarz, który odznaczał się przepychem, ornamentami, kolumnami, boczne ołtarze w niszach d)rzeźby i ołtarze przedstawiają męki świętych II cechy baroku świeckiego a)architekturę miast ...

Relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, między sferą sacrum a profanum w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

Zaczyna się ona od bezkrytycznego przyjęcia pewnych prawd w dzieciństwie (prostota i podporządkowanie się autorytetom w średniowieczu), przez ich młodzieńcze zakwestionowanie i próbę racjonalizowania świata (aspiracje renesansu), po dojrzałą refleksję i indywidualne doświadczenia Boga (barok).

BAROK

Stąd najbardziej typowy i charakterystyczny barok powstaje w krajach kat. W literaturze barok przybiera rozmaite postacie (eufuizm, marinizm, gongoryzm), wydając gł.

KOMPOZYTORZY BAROKU

Do najważniejszych twórców epoki baroku zalicza się: Wczesny barok Claudio Monteverdi 1567-1643 (Włochy) Giovanni Gabrieli ok.

Muzyka instrumentalna baroku - Suita

W rozwoju suity zaznaczyły się dwie odmienne tendencje: o ile początkowo wyraźne było dążenie do stabilizacji układu, to w mu­zyce dojrzałego baroku suita stawała się często terenem dużej swobody w potraktowaniu formy.

Późny barok

We Francji i we Włoszech pózny barok przejawił sie w znacznym uproszczeniu muzyki. 1750 nastapiła wrecz tendencja do jej zdrobnienia, szczególnie w twórczosci kompozytorówfrancuskich, i w len sposób pózny barok, osiagnawszy swój szczyt, zamknał sie w poczatkachepoki rokokowej, wczesnoklasycznej.

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar.

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar. Tak więc, renesans to optymizm i harmonia, a barok to niepokój i nadmiar.

Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu

Kolejna epoka - Barok - nie przyniosła większych zmian, jeśli chodzi o postępowanie kościoła. Różnica polega na tym, że człowiek baroku nie uważał za konieczne życie w ciągłym umartwianiu się i pokucie.

Porównaj światopogląd człowieka doby renesansu ze światopoglądem człowieka doby baroku

 BAROK -> W baroku następuje powrót marności nad marnościami - Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Konkretny przykład z epoki baroku to sam Pasek - autor i bohater "Pamiętników".

BAROK - Przemiany tonalne i temperacja stroju muzycznego

Utwory największych mistrzów baroku (bo tak po dziś dzień honorują tych dwóch kompozytorów historycy i melomani) to z jednej strony próba dokonania syntezy różnych stylów, z drugiej — odrębna dziedzina twórczości barokowej, bogata w indywidualną stylistykę i nie poddające się naśladownictwu środki kompozytorskie.

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Specyficzne przemiany stylistyczne

W końcowej fazie epoki baroku sztuki plastyczne zdominował styl rokoko.

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce baroku

W baroku ideałem był szlachcic - sarmata. Konkretny przykład z epoki baroku to sam Pasek - autor i bohater Pamiętników.

BAROK

Podstawowe pojęciahistoriigfnki 1962) przeciwstawił renesansowe i barokowe widzenieartyst. Teatr dworuopanowała barokowa —> opera wł. za granicą) i w barokowo-sarmackiej interpretacjiJ.

Jan Sebastian Bach i muzyka baroku

Za najwybitniejszego kompozytora baroku powszechnie uznaje się Jana Sebastiana Bacha (1685-1750), wszechstronnego twórcę i prekursora nowych technik.

BAROK - DUCHOWOŚĆ

i w architekturze (-> barok II), przeciwstawiającejsię harmonijnej i zamkniętej koncepcji kompozycji renesansu. , nacechowanych indywidualizmem oraz przewagąuczucia (-» barok III). Hernas, Barok, Wwa 1973.