Charakterystyka Baroku

Badacz Węgierski Klaniczay interpretując barok z punktu widzenia marksistowskiego, stwierdził, że:, „ podczas, gdy renesans wiązał się z gospodarczym i społecznym awansem miast i burżuazji, to barok wyrastał ze stagnacji, która od końca XVI wieku cechowała sporą część Europy.

Barok

Mimo, że Jezuici byli pre-kursorami wczesnego barok, to styl ten nie od razu się przyjął. W przeciwieństwie do dworu królewskiego i episkopatu, lansujących rzymski barok – średnia szlachta i mieszczaństwo wpro-wadzały rozwiązania rodzime, często jeszcze renesansowo-manierystyczne, o bryłach gotyckich i charakterystycznej dekoracji stiukowej sklepień (tzw.

BAROK - Formy i gatunki muzyki

Barok dojrzały był z jednej strony kontynuacją tradycji wokalnych, a z drugiej — przyniósł rozkwit muzyki instrumentalnej, której dyna­miczny rozwój był charakterystyczny dla ostatniej fazy baroku i trwał w epokach następnych.

Barok - Pytania

koncept był głównym celem dla wielu poetów europejskich (gongoryzm od Ludwika Gongora); konceptyzm uwydatniał zarówno harmonijne, jak i sprzeczne związki między różnymi zjawiskami; "Czym piękno dla oczu, dla uszu harmonia, tym koncept dla umysłu"; poezja ta była intelektualna, a zarazem zmysłowa; zmysły człowieka traktowano jako "informatorów duszy"; intelektualny charakter wynikał z jej warsztatowego rygoru: wiersze miały pozór ...

BAROK - Geneza nazwy epoki, granice czasowe, periodyzacja

Początkowo jednak termin „barok" miał zabarwienie pejoratywne. 1630-1680), w którym krystalizują się najbar­dziej charakterystyczne dla baroku formy i gatunki muzyczne; 3) barok późny (ok.

Renesans a Barok - kontrast

Śmierć Renesans - śmierć rozwiązuje los człowieka, przenosi go z ziemi do wiecznej arkadii - cnota może uwolnić człowieka od grozy śmierci „śmierć nie straszna, gdzie panuje cnota” Barok - człowiek nie wyraża zgody na jej przyjście, czuje lęk, strach - powrót do średniowiecznej wizji śmierci: trup z kosą 8.

Barok a Renesans - kontrast

Śmierć Renesans - śmierć rozwiązuje los człowieka, przenosi go z ziemi do wiecznej arkadii - cnota może uwolnić człowieka od grozy śmierci „śmierć nie straszna, gdzie panuje cnota” Barok - człowiek nie wyraża zgody na jej przyjście, czuje lęk, strach - powrót do średniowiecznej wizji śmierci: trup z kosą 8.

Renesans a Barok - kontrast

Śmierć Renesans - śmierć rozwiązuje los człowieka, przenosi go z ziemi do wiecznej arkadii - cnota może uwolnić człowieka od grozy śmierci „śmierć nie straszna, gdzie panuje cnota” Barok - człowiek nie wyraża zgody na jej przyjście, czuje lęk, strach - powrót do średniowiecznej wizji śmierci: trup z kosą 8.

Sztuka baroku

Tam, gdzie renesans dąży, by elementy klasyczne zachowały równowagę i chłód, utrzymując emocjonalny dystans pomiędzy dziełem a odbiorcą, barok chce być bezpośredni i niepokorny, chce pochłaniać i angażować.

Muzyka instrumentalna baroku - Rozwój instrumentarium. Nowe funkcje instrumentów. Formy, gatunki

W baroku pojawiały się nowe odmiany instrumentów stru­nowych, które okazały się jednak znacznie mniej żywotne niż podstawowe rodzaje z rodziny skrzypiec (Jednym z takich „sezonowych instrumentów" była uiola d'amore (tzw.

HISTORIA LITERATURY - Barok

BAROKBarok" to w prymarnym znaczeniu niekształtna perła. Barok nie zakończył się mechanicznie z końcem XVII stulecia.

Wczesny barok

1560 do 1740 i zwykle dzielona bywa na trzy podokresy: wczesny barok,barok własciwy i pózny barok. Barok wyrósł z renesansu: muzyka instrumentalna, tak typowa dla baroku,pojawia sie u schyłku epoki renesansowej.

Architektura w epoce baroku

Barok charakteryzował się poszukiwaniem różnorakich i skomplikowanych form w planach obiektów. Gdański barok zaznaczył się także w przemyśle artystycznym m.

Tematy i gatunki literackie charakterystyczne dla epoki baroku

W zakresie gatunków literackich barok przejal wzorce uksztaltowane wczesniej. Barok pozostal wierny zespolowi tradycyjnych alegorii.

Charakterystyka architektury Baroku

Zdobnictwo w baroku 1. Przykładowe budowle baroku 1. Piotra jako trzynawowa, renesansowo-barokowa bazylika na planie krzyża łacińskiego z kopułą ponad gł.

Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady

Trzeba zaznaczyć, że okres nazwany Barokiem przejawia stylową wielokierunkowość i choć Barok ogólnie był nurtem dominującym, to np. Nurty literackie baroku to np.

Na podstawie wybranych utworów omów charakterystyczne cechy baroku

W baroku polskim wyróżnić można trzy charakterystyczne nurty: barok kwiecisty, dworski barok sarmacki, dworkowy barok klasyczny, francuski     Barok kwiecisty.

Barok

w Holandii współistniały realizmbarok, (malarstwo), klasycyzm barok, (architektura),b. typami rzeźby barok, były:fontanny miejskie (np. Barok)(z port.

Barok :)

Barok jest pojęciem bogatszym od manieryzmu, przede wszystkim dlatego, że konotuje nie tylko sam styl w sztuce, ale również leżące u jego podłoża procesy historyczne, spory filozoficzne i teologiczne oraz nastroje społeczne[4].

Muzyka polskiego baroku - Główne zagadnienia — uwarunkowania historyczne, ośrodki, organizacja życia muzycznego, styl dawny i nowy

Priorytetowe znaczenie w muzyce baroku miała technika basso con-tinuo. Kształt basso continuo w utworach polskich kom­pozytorów wyznacza naturalną granicę pomiędzy dwiema fazami rozwoju muzyki barokowej w Polsce.