Bank Centralny

Współcześnie w każdym kraju, niezależnie od jego wielkości, istnieje bank centralny. Spełnia on dwie funkcje. Jest bakiem banków, tj. działa jako bankier dla banków komercyjnych, zapewniając sprawne funkcjonowanie całego systemu bankowego. Jednocześnie jest bankiem dla państwa, sprawując kontrolę nad podażą pieniądza i finansując deficyt budżetu państwa. Początkowo banki centralne byłby instytucjami prywatnymi nastawionymi na zysk. W miarę wzrostu ich znaczenia jako ...

Bank-słownik terminów

Agio ( ang. agio ) jest to procent pobierany przy wymianie pieniądza papierowego na gotówkę (na rachunku), bądź przy wymianie słabej waluty na mocną. W rozliczeniach clearingowych agio stanowi różnicę między oficjalnym kursem waluty rozliczeniowej a kursem rynkowym. Akcept ( ang. acceptance ) jest to podpis trasata na wekslu, zobowiązujący do zapłacenia weksla w terminie. Przyjęcie weksla oznacza się zazwyczaj wyrazem "przyjęty" lub "akcept", musi być bezwarunkowy,

Europejski Bank Inwestycyjny

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Kierunek: Ekonomia Europejski Bank Inwestycyjny Olsztyn 2007 Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Europejski Bank Inwestycyjny jest finansowym ramieniem Unii Europejskiej. Udziałowcami Banku są państwa członkowskie Unii Europejskiej. EBI jest finansowo niezależny i uznawany jest za największą na świecie wielostronną instytucję finansową. Bank zajmuje się udzielaniem pożyczek na projekty europejskie ...

Bank centralny

Bank centralny Bank centralny – jest instytucją publiczną, która w imieniu państwa prowadzi politykę pieniężną. Bank centralny sprawuje 4 zasadnicze funkcje: 1. Kontroluje ilość pieniądza w obiegu (podaż pieniądza) 2. Jest bankiem banków 3. Prowadzi obsługę rządu 4. Ustala kurs waluty krajowej Bank centralny kontroluje podaż pieniądza poprzez emisje pieniądza gotówkowego, operacje na otwartym rynku, ustalanie stopy rezerw obowiązkowych oraz ustalanie ...

Bank Centralny

SPIS TREŚCI 1. System bankowy. 2. Podstawy prawne funkcjonowania NBP w Polsce. 3. Organy narodowego Banku Polskiego. 4. Bank centralny i jego funkcje. 5. Budżet państwa a NBP. 6. Polityka pieniężna banku centralnego. 1. System bankowy. Poprzednikami współczesnych bankierów byli średniowieczni handlarze trudniący się wymianą pieniędzy. Nazwa „bank” pochodzi od włoskiej nazwy „banco”, czyli ławki, kontuaru, przy którym pracowali włoscy handlarze ...

Banki centralne

1.1. Status prawny Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju). Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim . Narodowy bank Polski ma osobowość prawną. Siedzibą NBP jest Warszawa. Działalnością banku centralnego kieruje Prezes powołany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja Prezesa NBP trwa 6 lat, przy czym ta sama osoba nie może ...

Banki jako podmioty gospodarowania. Rodzaje banków

Kapitał, który funkcjonuje w dziedzinie obrotu pieniężnego, należy do najstarszych form kapitału. Jako kapitał lichwiarski – obok kapitału handlowego – znany był już na długo przed powstaniem kapitalizmu, pełnił też istotną rolę w powstaniu kapitalistycznego sposobu produkcji. To przy jego udziale...

Bank centralny Polski

 

Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim po wojnach...

Banki komercyjne

Monika Lewińska II TeA Banki komercyjne Banki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one samodzielnymi samofinansującymi się jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną działającymi na podstawie ustawy z dnia 29.08.97r „Prawo bankowe” Zadania banku -gromadzenie środków pieniężnych -udzielenie kredytów i pożyczek ...

Bank hipoteczny

Bank hipoteczny jest tworzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej.

Statut banku hipotecznego określa jego nazwę, która zawiera dodatkowo wyrazy "bank hipoteczny".

Komisja Nadzoru Bankowego może określić, w drodze uchwały, szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia banków hipotecznych w kapitał...

Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) - najstarsza międzynarodowa organizacja finansowa (powstała w 1930r.), mająca na celu wspieranie współpracy w dziedzinie polityki monetarnej i finansów; głównie pomiędzy zrzeszonymi 56...

Narodowy Bank Polski- struktura, zadania i funkcje

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju, która jako jedna z nielicznych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.).Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o „Narodowym Banku Polskim”. Posiada osobowość prawną i nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Siedziba tej instytucji jest w Warszawie. Działalnością banku centralnego kieruje Prezes powołany i odwoływany przez ...

Instytucja i struktury banku na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe z późniejszymi zmianami określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów ...

Bank

Charakterystyka

Bank jest to instytucja pośrednictwa finansowego (posiada wyłączne prawo do prowadzenia działalności depozytowo-kredytowej), która dokonuje transformacji środków finansowych i ryzyka.

Nazwa Bank wywodzi się od ławki zwanej po włosku banco, przy której pracowali włoscy handlarze...

Bank Centralny

Według Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłącznie prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. Działalność Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Bank Centralny Hiszpanii

Bank Hiszpanii (BH, hiszp. Banco de Espana) wywodzi się od założonego w 1782 r. prywatnego Banco Nacional de San Carlos. W 1856 r. otrzymał swoją obecną nazwę i status banku centralnego, a w roku 1874 nadano mu wyłączność na emisję pieniądza na terenie Hiszpanii. Od 1913 r. Bank Hiszpanii prowadził działalność jako kredytodawca ostatniej instancji, wspomagając kredytowo banki komercyjne i oszczędnościowe mające problem z utrzymaniem niezbędnego poziomu płynności ...

Leczenie bańkami

W literaturze opisywane są także inne sposoby stawiania baniek gorących. Ze względu na działanie baniek zarówno tych zimnych, jak i gorących stosujemy je w dwóch odmianach: 1.

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny jest zarówno instytucją Wspólnoty, jak i bankiem. Został utworzony w 1958 roku na mocy artykułu 130 Traktatu Rzymskiego. Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Wspólnoty Europejskiej, którego zadaniem jest finansowanie inwestycji przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju Wspólnoty Europejskiej. Jest głównym źródłem finansowym Wspólnoty na rynkach kapitałowych (gdzie ma pozycję ratingową) oraz udziela nisko oprocentowanych pożyczek,

SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY

 

Polityka otwartego rynku polega na tym, że bank centralny jest upoważniony do zakupu i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, przeważnie państwowych. Są to przede wszystkim weksle skarbowe. Bank centralny zakupuje te papiery wartościowe według stopy zakupu (odebranie), a sprzedaje według...

BAŃKI

Po postawieniu baniek okrywamychorego kocem i pozostawiamy na około 20 minut. Po zdjęciu baniek chory powinien odpocząć, najlepiej zasnąć, nienależy kłaść się jednak na stronę poddaną zabiegowi, ponieważ powinnaona być wolna od ucisku, by umożliwić swobodny dopływ krwi.