Bank Inicjatyw Gospodarczych

Czytaj Dalej

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Spółka – podmiot gospodarki działający na podstawie umowy na mocy której wspólnicy zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej Działalność gospodarcza – to zarobkowa działalność wytwórcza handlowa, budowlana usługowa, poszukiwania rozpowszechniania i eksploatacji zasobów naturalnych.

Przedstaw mechanizm oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy od strony podaży

Wykorzystywanie handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego wiąże się z występowaniem nierównowagi (deficytu) w bilansie handlowym.

Procesy koncentracji kapitału i działalności a formy organizacyjne działalności gospodarczej

Rozróżnia się holding:   czysty-zgrupowanie prowadzące działalności holdingowe nie ma formalnie własnych przedsiębiorstw dyspozycji pakietami kontrolnymi akcji innych firm, które są oficjalnie samodzielne pod względem prawnym i gospodarczym przemysłowy-jest rzeczywistym właścicielem wielu form i kieruje bezpośrednio ich działalnością, ponad to kontroluje inne firmy.

Co jest stratą w działalności gospodarczej

Stratą w działalności gospodarczej jest zużycie czynników produkcji nie ekwiwalentne, w rezultacie którego nie powstają użyteczne efekty.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza może być działalnością wykonywaną osobiście, gdy przedsiębiorstwami są osoby fizyczne – wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy; gdy przedsiębiorstwem są osoby prawne – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Polityczne, strategiczne i gospodarcze znaczenie regionu Pacyfiku

dlatego od stosunków miedzy tymi państwami zależy los pokoju i bieg spraw gospodarczych.

Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans

operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko po stronie aktywów, jeden składnik aktywów zwiększa się, a drugi zmniejsza się o wartość operacji. wpłata gotówki z kasy do banku lub wpływ należności od odbiorcy na rachunek bankowy (A+Z-Z=P) 2.

Banki państwowe

W szczególności nie mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej innego banku, chyba że bank państwowy jest akcjonariuszem tego banku. Prezes zarządu banku państwowego reprezentuje bank, przewodniczy zarządowi banku oraz organizuje działalność banku.

Banki spółdzielcze

  Bank spółdzielczy może być utworzony - z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze - na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r.

Banki w formie spółki akcyjnej

Osoba nabywająca albo zamierzająca nabyć lub objąć akcje bądź prawa z akcji banku jest obowiązana:   1) o fakcie nabycia lub objęcia akcji bądź praw z akcji powiadomić bank, którego akcje lub prawa z akcji nabyła lub objęła, jeżeli będą one wraz z akcjami lub prawami z akcji będącymi w jej dyspozycji stanowić pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy ...