Metody badań nad typologią inwentarzy kamiennych dolnego i środkowego paleolitu

Poza powszechnie znaną metodą opisową studiów nad inwentarzami kamiennymi, począwszy od lat pięćdziesiątych wprowadzono metodę statystyczną analizy inwentarzy kamiennych (F. Bordes. 1950). Metoda ta jest stosowana zarówno w postaci rachunk u wskaźników, tj. oceny częstotliwości występowania jednej...

Metody badań nad zespołami narzędzi późnego paleolitu Afryki Północnej

Zestawienia typologicznego narzędzi późnego paleolitu Afryki Północnej dokonał w sposób najpełniejszy J. Tixier (1963), który również sporządził listę typów. Została ona wykonana na podstawie materiałów pochodzących wyłącznie z terenu Maghrebu i głównie do tego terenu zastosowana, lecz w...

BADANIE WYRYWKOWE Z SYSTEMATYCZNYM WYBOREM PRÓBY

Przy systematycznym wyborze (metoda statystyczna) biegły rewident dobiera elementy próby, wykorzystując stałe przedziały (np. co n-ty dokument), ustalone jako iloraz wielkości zbiorowości i wielkości próby. Pierwszy element próby jest określany losowo (np. na podstawie tablicy liczb losowych), a następne...

Badanie ruchów kręgosłupa

W każdej części kręgosłupa jest możliwy ruch zginania (flexio)y prostowania (extensio), przechylania bocznego (inclinatio lateralis) oraz obracania (rotatio) określanego również jako skręcanie. Amplituda określonego rodzaju ruchu w poszczególnych częściach kręgosłupa jest bardzo różna.

Decydują o...

Badanie fizykochemiczne

Najprostszym testem w ustalaniu wstępnego rozpoznania jest zapach. Cuchnący płyn sugeruje ropniaka opłucnej (pyothorax) spowodowanego beztlenowcami. Płyn o wysokim stężeniu kreatyniny i zapachu moczu wskazuje na etiologię mocznicową.

W przypadku wysięku krwistego należy oznaczyć jego hematokryt...

Badanie odpowiedzi noworodka na bodźce zewnętrzne według Morgana

Ocena w tym systemie odbywa się w trzechkategoriach: napięcia mięśni i wzorców ruchowych,prostych odruchów, reakcji na bodźcezewnętrzne. Podobnie jak w ocenie neurologicznejDubowitza, tak i w tej metodzie, wynikibadania zapisuje się punktowo w specjalnejtabeli. W każdej z trzech kategorii wyróżnia się9...