BADANIE RADIOLOGICZNE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

■ Wątpliwości diagnostyczne w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokar­mowego lub gdy badanie radiologiczne ma być uzupełnieniem badania endoskopowego, np.

Badania cytologiczne

Ponadto, badanie cytologiczne umożliwia stwierdzenie zmian zapalnych pochwy, ocenę hormonalną cyklu mie­siączkowego WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Badanie cytoonkologiczne ■ Badania przesiewowe.

Opis badania ginekologicznego

Następnie, „ustalając" macicę ręką wewnętrzną, drugą ręką - spoczywającą na podbrzuszu pacjentki (ręką zwaną badającą lub zewnętrzną) bada położenie macicy, jej topografię w stosunku do ścian miednicy, wielkość, konsystencję. Badanie to może być wykonane badaniem zestawionym za pomocą ręki zewnętrznej i wewnętrznej.

Badania BERA

Wykonanie badania u dorosłych poprzedzone jest zwykle, poza badaniem otolaryngologicznym fizykalnym, subiektywnym badaniem słuchu (tj.

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE W OTOLARYNGOLOGII

Wynik badania USG krtani daje dość dużą zgodność ze stanem stwierdzonym śródoperacyjnie i ta zgodność jest zbliżona, a czasem wyższa niż w badaniu tomokomputerowym czy badaniu rezonansem magnetycznym.

Badanie gęstości kości

NFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem ■ Przedstawić wyniki dotychczas wykonanych badań densytometrycznych kości lub badan rentgenowskich kości.

BADANIE IZOTOPOWE KOŚCI I STAWÓW

Scyntygraficzne badanie kości powtórzone trzykrot­nie po podaniu radioznacznika bada napływ krwi do kości i stwierdza ewentualny obrzęk otaczających tkanek miękkich (badanie trójfazowe).

BADANIE CYTOGENETYCZNE

tkanka węzłów chłonnych) (patrz dodatkowo „Badanie histopatologiczne" w rozdziale „Bada­nia w onkologii" oraz inne badania, w których pobiera się fragment tkanek dla celów diagno­stycznych - np.

SCYNTYGRAFIA - opis badania

Wyniki badań scyntygraficznych przekazywa­ne są w formie opisu, z dołączonymi niekiedy wydrukami, kliszami fotograficznymi (scyn-ty gramami)   INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem ■ Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).

ZMIANY NOWOTWOROWE W KRĘGOSŁUPIE - BADANIA DODATKOWE

W przypadkach wątpliwych urografia lub aortonefrografia, tomografia komputerowa jamy brzusznej, badanie cytologiczne plwociny, ewentualna bronchoskopia, badanie ginekologiczne z cytologią dróg rodnych, badanie palpacyjne piersi, badanie per rectum z oceną wielkości i spoistości gruczołu krokowego stają się nieodzowne.

Jaki jest przebieg badania ekspresji i percepcji mowy w afazji i dysfazji dziecięcej?

   Badania podstawowe to: Badanie rozumienia Zarówno w przypadku afazji, jak i dysfazji dziecięcej ważne jest ustalenie zdolności rozumienia mowy i właśnie od tego rozpoczyna się badanie logopedyczne.

Badania środków transportu oraz ich dopuszczenie do ruchu

Kolejnym typem badań, prowadzonych już na etapie użytkowania pojazdu w firmie, są badania techniczne, Również te badania są regulowane specjalnymi przepisami.

BADANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

W przypadku: 1) istnienia - badanie polega na sprawdzeniu, czy przedstawienie w sprawozdaniu finansowym pozycje majątku trwałego istniały na dzień sporządzenia sprawozdania i czy zostały potwierdzone w toku inwentaryzacji; 2) sprawowania kontroli - badanie polega na sprawdzeniu, czy badana jednostka ma tytuły prawne do wszystkich wymienionych w sprawozdaniu finansowym składników majątku trwałego, a w przypadku istnienia ograniczeń w prawach ...

BADANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

W przypadku: 1) istnienia - badanie polega na sprawdzeniu, czy zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym pozycje środków pieniężnych istniały na dzień sporządzenia sprawozdania i czy zostały potwierdzone w drodze inwentaryzacji; 2) sprawowania kontroli - badanie polega na sprawdzeniu, czy badana jednostka może rozporządzać w nieograniczony sposób wszystkimi składnikami przedstawionej w sprawozdaniu finansowym pozycji środków ...

Wskazania i zasady oferowania oraz przeprowadzania badań prenatalnych

Jeżeli stężenie to przekracza wartość 95 centyla (co jest równoważne dwukrotnej wartości mediany), konieczne jest badanie następnej próbki krwi oraz doradza się badanie USG w celu oceny ciąży i wykluczenia obumarcia jaja płodowego lub ciąży mnogiej.

Opracowanie wyników badań

Przy okazji warto wspomnieć, iż niektórzy badacze lepiej radzą sobie ze skonstruowaniem narzędzi badawczych i ich zastosowaniem, niż z opisem i analizą otrzymanego materiału badawczego.

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZDROWIA I ZABURZEŃ Z PERSPEKTYWY METODOLOGII BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH - Sytuacja badania a problem diagnostyczny

Z pewnością jest jednak tak, że badanie psychologiczne nie jest rutynowym badaniem dodatkowym, żeby nie powiedzieć laboratoryjnym i nie ma potrzeby wykonywać go w odniesieniu do każdego pacjenta.

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZDROWIA I ZABURZEŃ Z PERSPEKTYWY METODOLOGII BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH - Stawianie i weryfikacja hipotez - badanie diagnostyczne

Na etapie badania klinicysta używa w maksymalnym stopniu nie tylko wiedzę o metodach, ale aktualizuje także swoje umiejętności diagnostyczne poprawnego przeprowadzania bada­nia, a po jego zakończeniu opracowuje i oblicza wyniki.

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZDROWIA I ZABURZEŃ Z PERSPEKTYWY METODOLOGII BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH - Znaczenie celu psychologiczno - klinicznych badań diagnostycznych dla formułowania orzeczenia

Stosuje więc badanie w celu ustalenia „termometru fobii", a potem bada w trakcie terapii poziom poprawy. Badanie diagnostyczne, którego celem jest pomoc najczęściej jest realizowane w modelu funkcjonal­nym i prawdopodobnie także w modelu psychospołecznym, o czym piszę poniżej.

PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA - Potoczne i naukowe koncepcje zdrowia

W toku rekonstruowania subiektywnych koncepcji zdrowia stwierdzono zarówno w badaniach własnych, jak i w badaniach Faltermeiera, że stosunkowo mała liczba badanych osób (16% re­prezentacyjna próba polska i 12% reprezentacyjna próba niemiecka) nie potrafi podać pozytywnego skojarzenia lub pozytywnej definicji zdrowia • uważając, że jest to brak choroby i zaburzeń.