Metody badań pedagogicznych - Problem badawczy

Problemy badawcze maja postać pytań: - pyt. Przykładowe problemy badawcze: - Jakie są przyczyny długotrwałego bezrobocia kobiet w Polsce?

BADANIA NAD RYSUNKIEM NIEWIDOMEGO DZIECKA

Rysunek dziecka staje się osobistym wyrazem jego zainteresowań, spostrzeżeń, myśli, potrzeb i pragnień. Mogą się w nim ujawniać konflikty i napięcia emocjonalne nie zawsze przez dziecko uświadomione.

Rysunek dzieci niewidomych jest opóźniony, schematyczny i linearny. Można osiągnąć postęp w coraz...

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - I FAZA BADAŃ NAD MEDIAMI

- wiara we wszechmogące media od początku XX w. do lat 30.

- powszechne przekonanie o potędze oddziaływania mediów i ich masowego wpływu

- przekonanie, że wszechwładne media mogą płynąć na pozbawionych instrumentów obronnych odbiorców

- media są zdolne do kształtowania opinii i przekonań

Teoria...

Empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny – jako metody badań zachowań ludzi

Empatia - wczuwanie się w stan psychiczny osób obserwowanych

Współczynnik humanistyczny - obserwowanie rzeczywistości społecznej oczami innych ludzi. Twórcą tego pojęcia jest F.Znaniecki. Pisał on: "Podstawowym materiałem empirycznym dotyczącym jakiegoś ludzkiego działania jest doświadczenie samej...

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Facylitacja społeczna (badania Alporta, Zajonca)

W sumie badacze są zgodni, że efekty facylitacji nie są wielkie, praktycznie bez znaczenia.

GEOGRAFIA jako nauka - przedmiot badań geografii FIZYCZNEJ

GEOGRAFIA jako nauka ma długą historię ponad 2000 lat. Współcześnie pojmowana jest jako nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, oraz o związkach jakie zachodzą między poszczególnymi zjawiskami w jej obrębie, a także między...

Kosmos - Kiedy ludzie zaczęli badać niebo

Od czasów starożytnego Babilonu obserwowano niebo nic po to, aby uzyskać obiektywną wiedzę, lecz wierzono, iż wpływa ono na ludzkie losy. I jest tak w istocie Słońce i Księżyc powodują zmiany pór roku oraz przypływy mórz i oceanów. Ponieważ od tych zjawisk zależy ludzkie życic, obu ciałom niebieskim...

Związek energii z masą na podstawie badań A. Einsteina

JAK EINSTEIN ZWIĄZAŁ ENERGIĘ Z MASĄ I CO Z TEGO WYNIKA?

Albert Einstein urodził się o 11.30 14 marca 1879 roku w połudnowoniemieckim mieście Ulm w rodzinie żydowskiej. Był to jeden z najwybitniejszych umysłów ścisłych naszych czasów. Zajmował się fizyką kwantową. Zajmował się wieloma teoriami...

Czym zajmuje się statystyka matematyczna i dlaczego ma zastosowanie w badaniach experymentalnych?

Modelowanie matematycznych zjawisk badawczych, empirycznych Zasadami wnioskowania o prawidłowości zjawisk przy użyciu rachunku prawdopodobieństwa na podstawie danych obserwacyjnych Ułatwia prace badawcze i obiektywne wnioskowanie z danych.

Jakie miary stosujemy do badania dynamiki szeregu czasowego? W jakich jednostkach wyrażają się te miary?

Przyrosty absolutne jednopodstawowe – wielkość zjawiska w kolejnych okresach (momentach) porównywana ze stała wielkością okresu bazowego (najczęściej wyjściowego) – różnica Przyrosty absolutne łańcuchowe – za bazowy przyjmuje się okres (moment) poprzedzający okres 9moment) badany.

Kontrola jako badanie

Kontrola – stopień opanowania przez ucznia przekazywanych im wiadomości. Jest jednym z głównym zadań nauczyciela w toku realizacji tego ogniwa jak wykrycie braków i luk w wiadomościach i umiejętnościach dzieci i młodzieży, a także ocena trwałości i operatywności opanowanej przez nich wiedzy...

Badanie odwołania pod względem formalnym

Jest to pierwsza faza postępowania odwoławczego.

Od decyzji wydanej w I instancji, stronie służy odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Od decyzji wydanej w I...

BADANIE PŁUC NA OSOBNIKU ŻYWYM

Opukiwanie klatki piersiowej w polach, do których przylega tkanka płucna zawierająca powietrze, daje odgłos jawny odróżniający się wyraźnie od odgłosu stłumionego. który powstaje przy opukiwaniu narządów bezpowietrznych—zbitych lub wypełnionych krwią (wątroba, serce, grubsze warstwy mięśniowe)...

Jaki jest zakres badań elementów marketingu mix w przedsiębiorstwie?

Zakres ten obejmuje odpowiedzi na pytania:

1.Kto tworzy rynek? ( ludność zamieszkująca pewien obszar)

2.Co kupuje się na tym rynku? ( towary będące na nim)

3.Dlaczego kupuje się na tym rynku?

4.W jaki sposób dokonuje się zakupu? ( sposób płatności za transakcje)

5. Kiedy kupuje się na tym rynku? (...

Badania słońca przez sondy kosmiczne

Innym niezwykłym celem dla misji sond kosmicz­nych jest... Słońce. Wydawałoby się, że o naszej gwieździe możemy dowiedzieć się prawie wszyst­kiego na podstawie obserwacji prowadzonych z Ziemi, bądź z umieszczonych na orbicie okołoziemskiej teleskopów, nie ma więc sensu wysyłać ku niej sond...

Badania Marsa przez pierwsze sondy kosmiczne

Pierwszym próbnikiem, który dotarł do Marsa był radziecki Mars 1 wystrzelony w grudniu 1962 roku. Sonda miała przesłać na Ziemię pierwsze zdjęcia Marsa wykonane podczas przelotu w pobliżu pla­nety. Jednak w marcu 1963 roku, na trzy miesiące przed dotarciem do celu sonda umilkła. Pierwsza misja...

Na czym polegają połączone badania mózgu?

Wielu naukowców zajmujących się budową mózgu i układu nerwowego oraz lekarzy neurologów coraz powszechniej łączy różne metody badawcze w celu otrzymania dokładniejszych informacji na temat mózgu.

Jak geolodzy badają dzieje Ziemi?

Badając skały skorupy ziemskiej, geolodzy potrafią wyciągać wnioski na temat warunków środowiskowych panujących niegdyś na Ziemi.

Jak badano przyczyny trzęsień ziemi?

Skrupulatne opracowywanie map i monitoring aktywności sejsmicznej umożliwiają naukowcom określenie stref zagrożenia i częstości występowania wstrząsów sejsmicznych, Kilka wielkich trzęsień ziemi grzecznie zapowiedziało swoje nadejście w postaci serii drobnych wstrząsów, a rosyjscy badacze wykazali, że zmiany prędkości fal P przy niewielkich wstrząsach zwykle poprzedzają główny wstrząs.

Jak postępowały badania dna oceanu?

1930 Wodowanie pierwszej batysfery 1948 Budowa pierwszego batyskafu FNRS-3 1953 Szwajcarski uczony Augusto Piccard buduje batyskaf Trieste zakupiony przez US Navy. 1960 Piccard wraz z porucznikiem Donem Walshem dokonują najgłębszego zanurzenia w historii, osiągając na batyskafie Trieste...