Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Clark L. Hull

*Lata 30 – 70 XX w – zdominowane przez wielkie teorie uczenia się (Hulla)

* Neohulliści:

- A. Amsel

- F. Logan

- N. Miller

- O.H. Mowrer

- K. Spence

- A. Wagner

* Hull chciał stworzyć systematyczną teori warunkowania klasycznego i instrumentalnego dla wyjaśnienia zach ludzi i zwierząt

* Teoria: E =...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward C. Tolman

- Krytyk, ale behawiorysta

- Zachowanie może być najlepiej zrozumiane jako R na jakiś cel.

- 2 eksperymenty

- eksperyment na temat uczenia się utajonego (3 grupy szczurów: 1 wzmacniano regularnie, 2 w ogóle, 3 po 11 dniu). Nie wzmacniane szczury uczyły się cały czas, ale miało to uczenie charakter...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Model pamięci R. Atkinsona i R. Shiffrina

Gdy bufor jest pełny i pojawia się nowe słowo, badany odrzuca 1 słowo, aby móc uczyć się nowego - Efekt pierwszeństwa zachodzi bo pierwsze słowa na liście mają większe prawdopodobieństwo przechowania w LTM i nie muszą one konkurować z innymi słowami.

Metody badawcze stosowane w genetyce zachowania człowieka - Badanie bliźniąt wychowywanych osobno

- Ma na celu sprawdzenie czy wspólne środowisko ma istotny wpływ na podobieństwo fenotypowe pomiędzy bliźniętami czy nie. Czy wpływ tego czynnika jest taki sam dla obu rodzajów bliźniąt.

Cechy konstytucjonalne i temperament: badania Kagana nad dziećmi zahamowanymi i niezahamowanymi

1.Kagan wyróżnił 2 profile zachowania w zakresie temperamentu:

- Zahamowane reaguje na nieznane osoby i zdarzenia powściągliwe, lękiem i unika ich

- Niezahamowane wydaje się zadowolone z tych sytuacji, które były stresujące dla zahamowanego dziecka, często wtedy się uśmiecha

- Dzieci dziedziczą...

Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - Przedmiot i zakres badać socjologii polityki

Jeśli określamy socjologię polityki jako tę część socjologii, która wyjaśnia zjawiska walki o władzę i sprawowania władzy w instytucjonalizowanych formach życia społecznego następująco określać można przedmiotowy zakres tej dyscypliny:

- część ogólnoteoretyczna socjologii polityki określa...

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Aktualny stan badań

Niektórzy z badaczy definiuja NPM jako próbe „rozdzielania” ogromnych, biurokratycznych struktur na mniejsze, jako konkurencje pomiedzy róznymi instytucjami publicznymi oraz rywalizacje z sektorem prywatnym, a także zachęta do działań prorynkowych.

Dyktanda przeprowadzane w trakcie badań

W poradni to ważny element diagnozy pedagogicznej. Uzyskany tą drogą materiał ma dość jednorodny charakter i umożliwia, obok oceny ilościowej, jakościową interpretację występujących w pisaniu błędów.Wytwory szkolne, chociaż są bardziej wiarygodnym dowodem występowania problemów, umożliwiają...

Obszary zmian w przedmiocie badań pedagogiki XX wieku

1) Rozszerzanie się terenu oddziaływań pedagogicznych w górę i w dół życia ludzkiego – niemowlęta, dorośli, ludzie starzy – wychowanie całościowe

2) Zmiana charakteru wychowania z indywidualnego na grupowe, musi się ono odbywać w zespołach

3) Powstawanie nowych instytucji wychowawczych...

Przedmiot badań nauki administracji

- „otoczenie”, a więc środowisko, w którym działa administracja oraz wzajemne związki, jakie zachodzą między tymi dwoma elementami,

- sprawy struktur organów administracyjnych i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego,

- problem kadr w administracji,

- funkcjonowanie aparatu administracyjnego,

-...

Przebieg procesu adopcyjnego - Badania psychologiczne

Każdy z małżonków umawia się telefonicznie lub podczas wizyty w Ośrodku na rozmowę z psychologiem. Psycholog przeprowadza rozmowę i testy psychologiczne określając predyspozycje i cechy charakteru kandydatów.

Metodologia badań społecznych - Cechy jednostek ludzkich

a) cechy absolutne –cechy, które w danej jednostce przynależą jej z sposób bezwarunkowo

b) cechy relatywne – cechy, które zależą od kontekstu, sytuacji, w której jednostka się znajduje

Metodologia badań społecznych - Cechy grup społecznych

a) cechy absolutne –cechy, które w danej grupie przynależą jej z sposób bezwarunkowo

b) cechy relatywne – cechy, które zależą od kontekstu, sytuacji, w której grupa się znajduje

c) cechy agregatywne – cechy, które jako absolutną swoją cechę posiadają wszyscy członkowie danej...

Metodologia badań społecznych - Terminologia

Kafeteria – zestaw odpowiedzi do wyboru postawionych pod pytaniem

Znaczenie – treść pojęcia

Desygnaty pojęcia – wszelkie obiekty oznakowane przez daną nazwę

Relacje – zależności pomiędzy zbiorami

Zakres pojęcia – ogół desygnatów danego pojęcia (o liczbie skończonej lub liczbie...

Metodologia badań społecznych - Cechy pojęć i terminów

- ostre – to pojęcia ściśle sklasyfikowane, przyporządkowane

- nieostre – to takie, które nie są pojęciami jednoznacznymi, dokładnie określonymi

Metodologia badań społecznych - Nazwy pojęć i terminów

- jednostkowe – w swoim zakresie znaczeniowym mają tylko jeden desygnat

- ogólne – posiadają wiele desygnatów

- historyczne – zakres znaczeniowy jest ograniczony ramami czasowymi

Metodologia badań społecznych - Forma definicji

Definicja jest to wyłożenie zawartości treściowej pojęcia, wyspecyfikowanie jej w sposób opisowy przy u życiu określonych słów. Definiendum – ogólno rozumiana treść, którą mamy sprecyzować. Definiens – zestaw elementów opisujących tę treść np. Bezrobotne kobiety – termin czyli definiendum, to...

Metodologia badań społecznych - WYJAŚNIENIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Wyjaśnić – uczynić rozumianym to, czego się wcześniej nie rozumiało

Wyjaśnić (wg S. Nowaka) – wyrazić, iż zdania stwierdzające, zajście tego zdarzenia wynika z pewnych zdań ogólnych zdań jednostkowych

Explanans - zbiór przesłanek rozumowania wyjaśniającego

Zdanie ogólne – zdanie...

Metodologia badań społecznych - POZYTYWIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Pozytywizm - kierunek myśli w filozofii i literaturze zainicjowany przez Augusta Comte'a w połowie XIX wieku (Kurs filozofii pozytywnej) i kontynuowany do czasów współczesnych (zob. empiriokrytycyzm, pozytywizm logiczny). Podstawowa teza pozytywizmu głosi, że jedynie prawdziwą wiedzą jest wiedza naukowa...

Metody badań pedagogicznych - Proces badawczy

Analiza i dyskusja badanego problemu 3. Projekt badawczy 4.